English
فصلنامه فیزیولوژی و تکوین جانوری
راهنمای نگارش مقالات

راهنمای تنظيم و تدوين مقاله در فصل نامه فیزیولوژی و تکوین جانوری

دانشگاه آزاداسلامی واحد زنجان

مقالههای پژوهشی در زمينههای مختلف مرتبط با فیزیولوژی و تکوین جانوری منوط به اين که دارای نوآوری بوده و تاکنون متن کامل آن در ساير مجلات به چاپ نرسيده باشند، برای چاپ پذيرفته میشوند.

نحوه پذيرش مقاله

الف- مقاله به زبان فارسی و چکيده آن به زبان انگليسی تدوين شود.

ب- مطالب هر مقاله به صورت زير تنظيم شود:

 عنوان مقالهمیبایست کوتاه و بیان گر محتوای مقاله و حداکثر در 20 کلمه تنظیم شده باشد.

اسامینویسندگاندر زیر عنوان مقاله آورده شود. نشانی کامل محل کار نویسندگان، با ذکر شماره در زير اسامینويسندگان در صفحه اول آورده شود. لازم است که نشانی پست الکترونیکی نویسنده مسئول مکاتبات به طور کامل ذکر شود. اسم نویسنده مسئول Boldو زیر آن خط دار باشد.

چکيده مقالهبه زبان فارسی و انگليسی باید مجموعهای فشرده و گویا از مقاله با تاکید بر زمینه و هدف، روش کار، یافته ها و نتیجه گیری به دست آمده باشد و از 250 کلمه (حدود 20 سطر) بیشتر نباشد.

واژه های کلیدیدر انتهای چکيده مقاله متناسب با متن مقاله به تعداد 3 الی 5 واژه آورده شود.

مقدمهبا طرح مساله و بيان پژوهشهای انجام شده، لزوم انجام پژوهش را توجيه نمايد.

مواد و روشها شيوه اجرای پژوهش و نحوه پردازش آماری دادهها در اين بخش ارائه گردد.

نتایجدر اين بخش از توضيحات مختصری استفاده شود و آناليز آماری آنها به صورت متن، شکل، نمودار و يا جدول ارائه شود. نتايج به يک شيوه ارائه گردد. شکلها، نمودارها و جدولها بايد گویا و دارای شماره باشند و مشخصات آماری و اطلاعات لازم از قبيل نام محورها، مقياس و راهنمای نمودار روی آنها مشخص باشد.

عنوان جدولها در بالا و توضيح شکلها و نمودارها در زير آنها به فارسی نوشته شود. اصل نمودارها به صورت دو بعدی بدون حاشيه و تزیينات اضافی تنظيم شود و ابعاد آنها از 12×8 سانتی متر بزرگتر نباشد. عکسها به صورت فايلهای مجزا و با کيفيت مناسب جهت چاپ با نامهای مشخص روی CDضبط و به دفتر مجله ارسال شود.

عکسها بايد دقيق و روشن و به نحوی تهيه شوند که از نظر فنی چاپ آنها با کيفيت مطلوب در مجله مقدور باشد. عکسها و تصاوير بايد دارای شماره گذاری متوالی بوده و ترتيب آنها بر اساس ارجاع به آنها در متن باشد.

ابعاد عكسهاي ارائه شده بايد در يك اندازه و از 12×8 سانتي متر بزرگ تر نباشد. در پشت اصل عكس، عنوان مقاله و نام نويسنده و شماره عكس ذكر گردد. عكسها بايد اصل بوده و از ارسال فتوكپي و عكسهاي با كيفيت پايين خودداري و محل دقيق عكسها در متن مشخص شود. بهتر است به صورت يك فايل جداگانه jpgتهيه شود.

بحث و نتيجه گيریبا توجه به هدف تحقيق و مقايسه با يافتههای ساير پژوهشها، تجزيه و تحليل نتايج به دست آمده انجام شود.

تشکر و قدردانی(در صورت لزوم)

منابعبه صورت الفبایی (نام خانوادگی اولین مولف) تنظیم گردد و شماره هر مورد در متن داخل پرانتز آورده شود (مقاله) در نوشتن منابع، در صورت استفاده از منابع فارسی ابتدا این منابع و سپس منابع خارجی آورده شود.


 

مقاله:نام خانوادگی و نام نويسنده (نويسندگان)، تاريخ انتشار، عنوان مقاله،  نام اختصاری مجله، شماره و دوره مجله، صفحات اول و آخر مقاله استفاده شده.

نمونه فارسي:

1- پورغلام ، ر.، اسماعيلي، ف.، فرهومند، ه.، سلطاني، م.، يوسفي، پ .، مهداد، ح. 1380. بررسي مشخصه هاي خوني ماهي كپور علف خوار(Ctenopharygondon idella) بعد از تماسبا سم ارگانوفسفره ديازينون. مجله علمي شيلات ايران.سال سوم . شماره 2. ص 18-1.

نمونه انگليسي:

1. Frieman, S.G., Pearce, F.J. (1982). The role of blood glucose in defense of plasma volume during hemorrhage. J Trauma, 22 (3), 86-92.

کتاب:نام خانوادگی و حروف اول نام نویسنده یا نویسندگان.عنوان کتاب.شماره چاپ.شهر محل چاپ:ناشر;سال انتشار، شمارهصفحات.

Philips, S. J., Whisnant, J. P. Hypertension and Stroke. 2nd ed. New York: Raven Press; 1995. P.85-93.

مقاله کنفرانس:نام خانوادگی و حروف اول نام نویسنده یا نویسندگان.تاریخ انتشار، عنوان مقاله کنفرانس، نام کنفرانس..

Jamshidi, J., Pouresmaeili, F. (2012). Association of vitamin D receptor gene BsmI polymorphisms with bone mineral density in a population of Iranian women. European Human Genetics Conference, p. 390.

پایان نامه:نام خانوادگی و حروف اول نام نگارنده.تاریخ انتشار، عنوان پایان نامه. مقطع پایان نامه. دانشگاه و دانشکده. شماره صفحات.

Kaplan, S. J. (1995). Post-hospital home health care: the elderly access and utilization (dissertation). St Louis: Washington University.

پ- اصطلاح  al.etپس از نام شش نويسنده میآيد. بنابراين اگر تعداد نويسندگان بيش از شش نفر باشد پس از نوشتن نام کامل شش نويسنده et. alجايگزين نام نويسندگان بعدی گردد.

ت- معادل اصطلاحات در متن مقاله به زبان فارسی يا لاتين در داخل پرانتز آورده شود (مقاله نبايد دارای زير نويس باشد).

ث- شماره گذاری مقاله از چکيده مقاله شروع شده و تا پايان مقاله ادامه يابد.

ج- مقاله ترجيحاً كمتر از 5 و بيش از 15 صفحه نباشد و با نرم افزار Word 2007تايپ شود. ارسال CDالزامیاست.

چ- مسئوليت صحت و سقم مطالب هر مقاله بر عهده نويسنده (نويسندگان) آن خواهد بود. ضمناً اسامینويسندگان مقاله (اولويت قرار گرفتن و يا هر گونه تغيير تا پايان بررسی مقاله) صرفاً با امضای نويسنده مسئول امکان پذير است.

ح- مجله حق رد، قبول، اصلاح، ويرايش و خلاصه نمودن مقاله را برای خود محفوظ میدارد. مقالات دريافتی به هيچ عنوان مسترد نخواهد شد.

خ- کليه مقالات منطبق با شرايط فوق، بلافاصله پس از وصول توسط هيئت تحريريه مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تائيد مقاله ضمن اعلام به نويسنده، جهت داوری ارسال میگردد.

د- مقاله در يک نسخه اصل و سه نسخه کپی از مقاله (نسخ کپی فاقد اسم، آدرس نويسنده و تشکر و قدردانی باشد) به دفتر مجله ارسال گردد. ضمناً توجه گردد همراه مقاله در يک صفحه مجزا عنوان مقاله (فارسی و انگليسی)، نام و نام خانوادگی نويسندگان (فارسی و انگليسی)، مرتبه علمیو محل اشتغال آنها به همراه شماره تلفن محل کار و آدرس پست الکترونيکی نويسنده مسئول جهت تسريع در مکاتبات بعدی ذکر شود و یک تعهدنامه با امضای تمام نویسندگان به پیوست آن ارسال گردد.

ذ- در کليه مراحل بررسی مقاله، ايرادات و اصلاحات مورد نياز جهت تامين نظر داوری برای نويسنده ارسال میشود و در صورت تایيد نهايي مقاله ضمن اعلام به نويسنده، در نوبت چاپ قرار میگيرد.

نسخه هایمجله پس از چاپ به تعداد نويسندگان هر مقاله به آدرس نويسنده مسئول ارسال خواهد شد.

دسترسی سریع

کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه فیزیولوژی و تکوین جانوری محفوظ می باشد .