English
فصلنامه فیزیولوژی و تکوین جانوری
اعضای هیات تحریریه و اجرایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

صاحب امتیاز:

دکتر مهدی رهنما

مدیـر مسئول:

دکتر مریم شمس لاهیجانی

ســــــردبــیر:

اعضاء هیئت تحریریه به ترتیب حرف الفبا

دانشگاه شهید بهشتی دانشیار فیزیولوژی ماهیان

دکتر بهروز ابطحی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد دانشیار تکوین جانوری

دکتر جواد بهار آرا

دانشگاه شهید بهشتی دانشیار فیزیولوژی پزشکی

دکتر محمد رضا بیگدلی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان استادیار زیست سلولی

دکتر زهرا دیلمی خیابانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان دانشیار فیزیولوژی جانوری

دکتر مهدی رهنما

دانشگاه خوارزمی تهران استاد فیزیولوژی جانوری

دکتر شهربانو عریان

دانشگاه شهید بهشتی تهران استاد فیزیولوژی جانوری

دکتر مریم شمس لاهیجانی

دانشگاه زنجان دانشیار زیست شناسی جانوری

دکتر محمد مرادی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون دانشیار فیزیولوژی جانوری

دکتر مختار مختاری

هیات اجرایی:

دکتر شهرزاد نصیری سمنانی

مدیر داخلی:

دکتر احمد مجد

ویراستار علمی:

دکترسعید آیریان

ویراستار انگلیسی:

دکتر تورج عقدایی

ویراستار ادبی:

حامد علیزاده

ویراستار استنادی:

انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

ناشر:

حامد علیزاده

مسئول نمایه سازی:

حسن بابایی

طراحی و صفحه آرایی:

نیره فقیه راد

کارشناس دفتر مجله:

 

 

 

دسترسی سریع

کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه فیزیولوژی و تکوین جانوری محفوظ می باشد .