English
فصلنامه فیزیولوژی و تکوین جانوری
مشاهده مقالات شماره
 دوره9،شماره1 (/1394) ،پیاپی32
 
1
اثر عصاره آبی ریشه شیرین بیانGlycyrrhiza glabraبر علیه سوء عملکرد لیپیدی وتغییرات بافتی کبد القاء شده توسط تیواستامید در موش صحرایی نر
( 369 بازدید ) ( 106 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 9 - شماره 1 - شماره پیاپی 32
خلاصه مقاله :
مقدمه وهدف:تیواستامید باعث ایجاد کارسینومای هپاتوسلولار و سوءعملکرد لیپیدی می­گردد. ترکیبات فنلی گیاهان از جمله فلاونوئیدها در درمان تعداد زیادی از بیماری ها نقش مهمی دارند. هدف از مطالعه حاضربررسی اثر عصاره آبی ریشه شیرین بیان بر علیه سوء عملکرد لیپیدی وتغییرات بافتی کبد القاء شده توسط تیواستامید در موش صحرایی نر می باشد.روش کار:35 سر موش صحرایی نر به 5 گروه7تایی:کنترل،شاهد(mg/kg150تیواستامید )،تجربی (تیمار شده با دوزهای مختلف عصاره آبی ریشه شیرین بیانو سپس مصرفmg/kg150تیواستامید)تقسیم شدند.بعد از 3ماه تیمار از حیوانات خونگیری به عمل آمد و برای اندازه گیری سطوح سرمی کلسترول توتالکلسترول LDLکلسترول HDLتری گلیسیرید وگلوکز به روش آنزیماتیک تست شدند.نمونه بافتی کبد بعد از رنگ آمیزی هماتوکسیلن- ائوزین ازنظر آسیب شناسی موردمطالعه قرارگرفت.يافته­ ها:پیش درمانی باmg/kg300 و 100 عصاره آبی ریشه شیرین بیان؛ سطح سرمیکلسترول توتال در مقایسه با گروه شاهد(دریافت کننده تیواستامید)کاهش معنی داری داشتپیش درمانی با عصاره آبی ریشه شیرین بیان در تمام دوزها سطوح FBSسرم را در مقایسه با گروه دریافت کننده تیواستامید افزایش داد ولی معنی دار نبود. سطوح سرمی کلسترول LDLHDLو تری گلیسیرید گروه دریافت کننده تیواستامید درمقایسه با پیش درمانی با عصاره آبی ریشه شیرین بیان در تمام دوزها اختلاف معنی داری نشان نداد(0/05p  )تمام گروه های تجربی باعث بهبود تغییرات بافتی کبدی القاشده با تیواستامیدگردیدند که این اثرات وابسته به دوز بودنتيجه­ گيري:نتایج این مطالعه اثر حفاظتی عصاره آبی ریشه شیرین بیان را بر سوء عملکرد لیپیدی وتغییرات بافتی کبد القاء شده توسط تیواستامید در موش صحرایی نر نشان داد.
تخصص ها :
ریشه شیرین بیان، تیواستامید، سوء عملکرد لیپیدی، گلوکز، موش صحرایی نر.

2
بررسي رابطه بین وزن بدن و میزان سرب و جیوه در ماهي قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss  پرورشی در رودخانه دوهزار تنکابن
( 317 بازدید ) ( 61 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 9 - شماره 1 - شماره پیاپی 32
خلاصه مقاله :
زمینه وهدف:فلزات سنگین به دلیل برخورداری از خاصیت تجمع پذیری در بافت های مختلف و عدم تجزیه پذیری، به تدریج دربافت های چربی بدن انسان ذخیره شده و از این راه موجب بروز بیماری های حاد و مزمن می شوند. در این مطالعه، رابطه بین وزن بدن ماهی و فلزات سنگين سرب و جیوهدر عضله ماهي قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss  پرورشی در یکی از کارگاههای رودخانه دوهزار تنکابن سنجیده و مقايسه فلزات سنگين سرب و جیوه با استانداردهاي بين الملليWHO هدف دیگر تحقیق بوده است.روش کار:تعداد 20 قطعه قزل آلای رنگین کمان پرورشی رودخانه دوهزار تنکابن(محدوده وزنی 30 تا 410 گرم)از یکی از کارگاههای پرورشی به صورت تصادفي نمونه گيري شد. نمونه های سرب و جیوه در یک مطالعه همبستگی پیرسون توسط دستگاه جذب اتمي اندازه گیری شد.یافته ها:میانگین میزان سرب و جیوه در ماهی قزل آلای رنگین کمان پرورشی به ترتیب برابر 0/107 و 0/022 میکروگرم بر گرم عضله بوده است. میزان همبستگی بین وزن ماهی و میزان سرب و جیوه عضله به ترتیب برابر 0/243 r=و 0/204 -r=و میزان سطح معنی دار آزمون تحلیل واریانس رگرسیون آنان نیز به ترتیب برابر 0/301 P=و 0/388 P=شده است. نتیجه گیری:وزن بدن ماهی تاثیری در میزان فلزات سنگین سرب و جیوه در عضله آن ندارد(0/05 P. همچنین میزان سرب و جیوه اندازه گیری شده در عضله ماهي قزل آلای رنگین کماندر تحقیق حاضر از حد قابل قبول استاندارد WHOکمتر می باشد و دلالت بر سالم بودن این ماهیدر این رودخانه برای مصارف انسانی دارد.
تخصص ها :
ماهی قزل آلای رنگین کمان، سرب، جیوه، رودخانه دوهزار تنکابن.

3
غربال­ گری آنتی­ بادی انسانی بر علیه توکسین کزاز با روش نمایش فاژی
( 360 بازدید ) ( 25 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 9 - شماره 1 - شماره پیاپی 32
خلاصه مقاله :
مقدمه و هدف:توکسین کزاز یکی از سمی­ترین موادی است که بر روی سیستم اعصاب مرکزی تاثیر دارد و باعث انقباض شدید عضلات می­شود. بنابراین، تشخیص سریع و درمان نوروتوکسین­های تتانوس ضروری به نظر می­رسد. امروزه آنتي‌بادي‌ها‌ در حوزه‌هاي تشخيص و درمان جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده‌اند. در این‌میان، آنتي‌بادي‌هاي منوکلونال کاملاً انساني به دليل عدم برانگيختن پاسخ ايمني در بدن و کارایی بالا در درمان بیماری‌ها مورد توجه قرار‌گرفته شده است. بلوغ تمایلی آنتی­بادی­ها کاربرد آن­ها را در پزشکی و پروژه­های تحقیقاتی تسهیل نموده است.در این مطالعه، هدف ما غربال­گری آنتی­ بادی کزاز با استفاده از روش نمایش فاژی و یافتن کاربرد قطعات آنتی­ بادی جدا شده از کتابخانه ایمن در ابزار تشخیصی و درمانی می­باشد.روش کار:در تحقیق پیش‌رو، به­ وسیله­ ی روش نمایش ­فاژی غنی­ سازی و غربال­ گری آنتی‌بادی منوکلونال نوترکیب انسانی از یک فرد واکسینه با توکسوئید کزاز انجام گرفته شد.کتابخانه با وکتور بیانیpSEX81 ساخته و برای غربال­گری در این کتابخانه، غنی­ سازی با استفاده از روش نمایش فاژی انجام شد.یافته ها:فاژ کمکیM13K07 با تیتر pfu/ml1013آماده و توکسین تتانوس در میکروپلیتپوشش داده شد. روندغنی­ سازی با استفاده از ذرات فاژ انجام و دقت فرآیند غنی­ سازی توسط فاژELISA تایید گردید. تنها کلون با جذب نوری بالا از چرخه غنی­ سازی جدا شد. برای جداسازی آنتی­ بادی های کزاز، ابتدا استخراج وکتور از کتابخانه انجام شد.پس از آن، پنج مرحله غنی­ سازی صورت گرفت.قوی­ترین غنی­ سازی در چرخه چهارم رخ داد و وجود آنتی­ بادی کزاز را تایید نمود. در مجموع50 تک کلنی به صورت تصادفی از این چرخه انتخاب و 20 کلون با اتصال قوی انتخاب و توالی­ یابی شدند.نتیجه گیری:در این مطالعه، هدف ما غربال­ گری آنتی­ بادی کزاز با استفاده از روش نمایش فاژی و یافتن کاربرد قطعات آنتی­ بادی جدا شده از کتابخانه ایمن در ابزار تشخیصی و درمانی می­باشد.
تخصص ها :
کزاز، غنی­ سازی، نمایش فاژی

4
تاثير ویتامین ریبوفلاوین(B2) بر رشد و شاخص هاي ايمني بچه ماهی شیپ(Acipenser nudiventris
( 361 بازدید ) ( 28 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 9 - شماره 1 - شماره پیاپی 32
خلاصه مقاله :
مقدمه و هدف: در اين مطالعه تاثير سطوح مختلف ويتامين ريبوفلاوين بر شاخص هاي رشد، هماتولوژي و ايمني بچه ماهي شيپ مورد بررسي قرار گرفت. روش کار: تعداد120 عدد بچه ماهي شيپ با وزن ابتدايي(1/2830/6 گرم) با 4 جيره غذايي(پروتئين: 49 درصد، چربي: 14 درصد و انرژي:21/1 مگاژول در هر كيلوگرم) با الحاق ريبوفلاوين در سطوح0، 15 ،20 و25 ميلي گرم/ كيلوگرم(RB0RB15RB20و(RB25به مدت 8 هفته تا حد سيري مورد تغذيه قرارگرفتند. بيومتري در فواصل 15 روز انجام گرفت. در پايان دوره تغذيه از ماهيان نمونه خون گرفته و جهت سنجش شاخص هاي ايمني به آزمايشگاه ارسال شد. یافته هاالحاق ريبوفلاوين به جيره موجب افزايش معني دار وزن نهايي در مقايسه با تيمار شاهد گرديد(0/05p). درصد افزايش وزن و ضريب رشد ويژه در ماهيان تغذيه شده با جيره 20 ميلي گرم ريبوفلاوين در كيلوگرم(RB20) به طور معني داري بيش ازماهيان تيمارشاهد و ماهيان اين گروه آزمايشي بيشترين نسبت بازده پروتئين و كمترين ضريب تبديل غذا را دارا بودند(0/05p). هم چنين نتايج بيانگر اين نكته می باشند كه ريبوفلاوين اضافه شده به جيره بر سيستم ايمني ماهيان تاثيرگذاراست، به نحوي كه تعداد گلبول سفيد و فعاليت كامپلايمنتCH50در ماهيان تغذيه شده از جيره الحاقي ريبوفلاوين به ميزان20 ميليگرم در كيلوگرم(RB20) به طور معني داري بر ماهيان تيمارشاهد برتري دارد(0/05pنتیجه گیرینتايج اين آزمایش نشان مي دهد كه افزودن ريبوفلاوين به جيره فرموله شده تاسماهي شيپ اثرات سودمندي بر شاخص هاي رشد و سيستم ايمني اين گونه دارد.
تخصص ها :
تاسماهي شيپ، ريبوفلاوين، شاخصهاي رشد، ضريب تبديل غذا، سيستم ايمني.

5
بررسی اثر عصاره آبی برگ گیاه زرشک خوراکی(Berberis vulgaris) بر آنژیوژنز در پرده کوریوآلانتوئیک جنین جوجه
( 471 بازدید ) ( 32 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 9 - شماره 1 - شماره پیاپی 32
خلاصه مقاله :
زمینه و هدف:آنژیوژنز یا تشکیل رگ­های خونی جدید، پدیده­ای پیچیده ای است که برای تکوین جنین و سایر وقایع فیزیولوژیکی مورد نیاز می باشد. بسیاری از شرایط پاتولوژیک نظیر رشد تومورها و پیشرفت بیماری با رگ­زایی ارتباط دارد. در پژوهش حاضر اثر عصاره آبی برگ گیاه زرشک خوراکی(Berberis vulgaris) بر آنژیوژنز در پرده کوریوآلانتوئیک جنین جوجه مورد بررسی قرار گرفت.روش کار:تعداد 50 عدد تخم ­مرغ نطفه ­دار نژاد Rossبه طور تصادفی در 5 گروه مساوی شامل، گروه شاهد، شاهد آزمایشگاهی و گروه­ های تجربی تیمار با محلول عصاره تام آبی برگ زرشک توزیع شدند. در روز دوم انکوباسیون روی تخم­ مرغ­ها پنجره باز و روز هشتم گروه شاهد آزمایشگاهی با 10 میکرولیتر PBSو گروه­های تجربی با 10 میکرولیتر عصاره به ترتیب با غلظت­های 100، 200 و 500 میلی­گرم بر میلی ­لیتر تیمار گردیدند. روز دوازدهم از پرده کوریوآلانتوئیک تمام نمونه­ ها در ناحیه تیمار به کمک فتواسترئومیکروسکوپ عکس­برداری شد، تعداد و طول انشعابات عروقی با کمک نرم افزار Image Jاندازه­گیری و داده­ های حاصل با استفاده از نرم افزار SPSS، آزمون آماری tو آزمون مکمل ANOVAتحلیل شدند(pیافته ها:مقایسه میانگین تعداد عروق در گروه­ های تجربی با گروه شاهد، در گروه­ های تجربی 2 و 3 کاهش معنی­ داری نشان داد. مقایسه میانگین طول عروق در گروه­ های تجربی با گروه شاهد، در همه گروه­ ها کاهش معنی­ داری نشان داد.نتیجه گیری:بر طبق مطالعات انجام شده در این پژوهش استفاده از برگ گیاه زرشک می­تواند با کاهش تعداد و طول انشعابات عروقی، رگ­زایی را در پرده کوریوآلانتوئیک جنین جوجه مهار کند.
تخصص ها :
آنژیوژنز، زرشک ، پرده کوریوآلانتوئیک جنین جوجه.

6
بررسی اثر عصاره ی آبی گل گاوزبان(  RetzitalicaAnchusa) بر روی غلظت هورمون های استروژن و پروژسترون و پارامترهای جفتی در موش های سوری ماده نژاد ویستار
( 470 بازدید ) ( 100 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 9 - شماره 1 - شماره پیاپی 32
خلاصه مقاله :
زمینه و هدف:نظربه کاربرد وسیع گیاهان دارویی نظیرگل گاوزبان و گسترش بی رویه استفاده ازآنها و وجود ترکیبات شیمیایی متعدد به خصوص ترکیبات آروماتیک به منظور مشخص نمودن میزان تاثیرگذاری این گیاه بر فرآیند تولیدمثل و پارامترهای مربوطه تصمیم به انجام این تحقیق گرفته شد. لذا هدف از انجام این مطالعه بررسی اثر عصاره آبی گلگاوزبان بر روی غلظت هورمونهای استروژن و پروژسترون وپارامترهای جفتی می باشد.روش کار:دراین مطالعه 30 سرموش صحرایی ماده نژاد ویستار پس از جفت گیری  و مشاهده پلاک واژنی به طور تصادفی به 5 گروه تقسیم شده 1 گروه به عنوان شاهد و 4 گروه به عنوان تیمار در نظرگرفته شد و پس از روز 7 بارداری به مدت 5 روز هر روز عصاره ی آبی گل گاوزبان  با غلظت های 100، 200، 300 و 400 میلی گرم  برکیلوگرم به موش های گروه تیمار به صورت داخل صفاقی تزریق و گروه شاهد سرم فیزیولوژی به صورت داخل صفاقی دریافت نمود. در روز 16 حاملگی عمل سزارین انجام و خون گیری از قلب حیوانات برای سنجش غلظت هورمون های استروژن و پروژسترون انجام شد. پارامترهای جفتی آن مورد بررسی و نتایج حاصله با استفاده از نرم افزار SPSSتجزیه و تحلیل شد.یافته ها:نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که تزریق عصاره گل گاوزبان  بر متغیر غلظت هورمون پروژسترون اثرگذار بوده زیرا ضریب همبستگی کوچک تر از 05/0 می باشد ولی بر متغیر غلظت هورمون استروژن اثر گذار نبوده، هم چنین تزریق عصاره بر متغیر وزن جفت، اندازه جفت و تعداد جفت اثر گذار بوده زیرا ضریب همبستگی کوچک تر از 05/0می باشد.نتیجه گیری:براساس یافته های این پژوهش عصاره آبی گل گاوزبان بر پارامترهای تولیدمثلی اعم ازفاکتورهای تولیدمثلی و اندامهای تغذیه کننده جنین تاثیرگذاراست
تخصص ها :
گل گاوزبان، استروژن، پروژسترون، وزن جفت، اندازه جفت، تعدادجفت

7
تأثیر باکتری( Lactobacillus plantarum( KC426951جداسازی شده از روده قزل­ آلای رنگین کمان استان گیلان بر شاخص های خونی و ایمنی بچه ماهی قزل­ آلای رنگین کمان
( 460 بازدید ) ( 171 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 9 - شماره 1 - شماره پیاپی 32
خلاصه مقاله :
زمینه و هدف:استفاده از پروبیوتیک ها در آبزی پروری باعث کاهش سطح ترکیبات ضد میکروبی(به ویژه آنتی بیوتیک ها)، بهبود ضریب تبدیل غذایی، تقویت سیستم ایمنی، بهبود فلور باکتریایی و فاکتورهای خونی می شود. این تحقیق اثرات باکتری( Lactobacillus plantarum(KC426951جداسازی شده از روده قزل آلای رنگین کمان استان گیلان بر برخی شاخص های خونی و ایمنی بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان مورد بررسی قرار می دهد.روش کار:برای این منظور تعداد 540 عدد بچه ماهی با میانگین وزن 2/243/56 گرم(30عدد در هر تکرار) تهیه شد. این مطالعه در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با 6 تیمار و 3 تکرار به مدت 60 روز به صورت invivoبررسی گردید. جیره های آزمایشی شامل: 106(تیمار1)، 107(تیمار2)، 108(تیمار3)، 109 (تیمار4) و1010 (تیمار5)CFU  گرم بر لیتر لاکتو باسیلوس پلانتاروم و تیمار شاهد(تیمار6) بدون مکمل سازی با پروبیوتیک بود. در انتهای دوره آزمایش شاخص های خونی و ایمنی اندازه گیری شد.یافته ها:بالاترین سطوح شاخص های خونی شامل گلبول های سفید خون در تیمار 4، گلبول قرمز خون، غلظت هموگلوبین خون، درصد هماتوکریت، درصد منوسیت، درصد ائوزینوفیل، متوسط غلظت هموگلوبین سلولی در تیمار5، متوسط حجم گلبول قرمز، متوسط هموگلوبین گلبول قرمز و درصد ائوزینوفیل در تیمار 1 و درصد نوترفیل در گروه شاهد، مشاهده گردید.هم چنین اختلاف معنی دار آماری بین تیمارهای مورد بررسی، در متوسط غلظت هموگلوبین سلولی، متوسط هموگلوبین گلبول قرمز، درصد منوسیت و درصد ائوزینوفیل مشاهده نگردید(0/05p). هم چنین بیشترین مقادیر فاکتورهای ایمنی خون شامل توتال ایمونوگلوبین، IgMو لیزوزیم متعلق به تیمار 4 و پایین ترین مقادیر آن متعلق به گروه شاهد بود(0/05>Pنتیجه­ گیری:یافته های این تحقیق نشان داد که محدوده ی به کارگیری باکتری Lactobacillus plantarumرا می توان دوز1091010CFU/باکتری بر گرم غذا به عنوان تحریک کننده سیستم ایمنی معرفی نمود.
تخصص ها :
قزل آلای رنگین کمان، باکتری اسید لاکتیک،  شاخص های خونی، شاخص های ایمنی.

8
جداسازی باسیلوس های سرئوس از مواد غذایی و مطالعه تاثیر سایتو توکسیسیته آن­ها بر روی سلول های Vero
( 377 بازدید ) ( 48 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 9 - شماره 1 - شماره پیاپی 32
خلاصه مقاله :
مقدمه و هدف:باسیلوس سرئوس از مهم ترین باکتری های عامل مسمومیت غذایی در انسان می باشد. انتروتوکسین های سه جزیی این باکتری شامل کمپلکس های HBLو NHEمی باشد که از ژن های این کمپلکس می توان جهت شناسایی سویه های بیماری زا استفاده نمود. هدف از این مطالعه بررسی میزان شیوع ژن های انتروتوکسیژنیک در باسیلوس سرئوس های جدا شده از مواد غذایی مختلف  و اثر آن بر روی سلول های Veroمی باشد.روش کار:در این مطالعه، 220 نمونه غذایی شامل 80 فرآورده گوشتی آماده، تعداد 20 نمونه لبنیات شامل شیر پاستوریزه و محلی و پنیر، خامه و بستنی و20 نمونه برنج و100 نمونه سالاد های سرو شده در رستوران های شهر تبریز و زنجان در بین سال های 1393-1391 جمع آوری شده و از نظر آلوده بودن به باکتری باسیلوس سرئوس هم از نظر بیوشیمیایی و هم مولکولی بررسی گردید. سپس سویه های حاوی کمپلکس NHEHBLو یا هردو کمپلکس با پرایمرهای اختصاصی و روش PCRتفکیک شدند. باسیلوس سرئوس­هایی که هر دو کمپلکس را دارا بودند، جهت بررسی میزان سایتو توکسیسیتی سلول های Veroاستفاده شد.یافته ها:از نمونه های غذایی مورد مطالعه، 100 نمونه آلوده به باسیلوس سرئوس بودند که از این تعداد 40 جدایه حاویNHE ، 23 نمونه حاوی HBLو 17 نمونه هر دو کمپلکس را نشان دادند. انکوباسیون سلول های Veroبا باسیلوس سرئوس های حاوی HBLو NHEنشان داد که این باکتری ها اثر سایتو توکسیک بر روی آن ها داشته و باعث تغییر شکل و از بین رفتن 80 درصد سلول ها شدند.نتیجه گیری:استفاده از تکنیک و روش سریع PCRبرای تشخیص حضور باسیلوس سرئوس انتروتوکسیژنیک در غذا از اهمیت زیادی برخودار است تا از سلامتی غذای مصرفی اطمینان حاصل شود. افزایش اطلاعات درباره بیماری زایی و شیوع ژن های عامل مسمومیت می تواند باعث کاهش مسمومیت های غذایی گردد.
تخصص ها :
باسیلوس سرئوس،NHE, HBL, PCR, ، سلول های Vero

9
بررسی تاثیر عصاره آبی زیره سبز در کنترل وزن موش های صحرایی نر ویستار دریافت کننده رژیم غذایی پرچرب
( 320 بازدید ) ( 67 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 9 - شماره 1 - شماره پیاپی 32
خلاصه مقاله :
مقدمه و هدف:چاقي ناشي از افزايش عمومي يا موضعي چربي در بدن بوده و مصرف غذای پرچرب، از فاکتورهای خطر ایجاد آن محسوب می‌گردد. مکمل‌های گیاهی در مقایسه با بسیاری از داروهای سنتز شده شیمیایی به دلیل موثر بودن در کاهش وزن، درمان چاقی و داشتن حداقل عوارض جانبی کاربرد گسترده‌ای پیدا نموده اند. در اين تحقيق اثر عصاره آبی زيره سبز بر میزان وزن و پارامتر های خونی مرتبط با سندرم متابولیک در موش‌های تحت تغذیه با رژیم غذایی پرچرب بررسی گردید.روش کار:32 سر موش رت نر نژاد ویستار 3 ماهه که به طور تصادفی به 4 گروه 8تایی کنترل(دریافت کننده رژیم غذایی معمولی و بدون دریافت عصاره)، گروه چاق(دریافت کننده رژیم غذایی پر چرب و بدون دریافت عصاره) و گروه های تجربی دریافت کننده عصاره آبی زیره سبز با دوز‌های 50 و 100 میلی گرم بر کیلو گرم. به همراه غذای پرچرب تقسیم و روزانه از راه دهانی به مدت 20 هفته تیمار شدند. بعد از اتمام 20 هفته کلیه موش ها کالبد شکافی شده و از قلب حیوان خونگیری انجام گردید. قلب، کبد، کلیه‌ها و چربی دور کلیه‌ها ، طحال، پانکراس، چربی امنتال جدا شده، وزن شدند. آزمایشات بیوشیمیایی در سطح سرم شامل اندازه گیری گلوکز، تری‌گلیسیرید، کلسترول، LDLHDLو لپتین انجام گرفت. یافته ها:در تیمار عصاره زیره سبز در هر دو گروه کاهش معنی داری در شاخص توده بدنی، میزان چربی امنتال، سطح تری­گلیسیرید و لپتین نسبت به گروه چاق مشاهده شد و در تیمار با دوز 100 میلی گرم بر کیلو گرم عصاره زیره کاهش معنی دار وزن کبد نسبت به گروه های دیگر را موجب گردید(05/0 >Pنتیجه­گیری:عصاره آبی زیره سبز می‌تواند به عنوان یک طعم دهنده یا افزودنی با دوز پایین در رژیم غذایی روزانه میزان متابولیسم چربی را کنترل و موجب کاهش وزن شود.
تخصص ها :
: چاقی، رژیم غذایی چرب، عصاره آبی زیره سبز.

دسترسی سریع

کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه فیزیولوژی و تکوین جانوری محفوظ می باشد .