English
فصلنامه فیزیولوژی و تکوین جانوری
مشاهده مقالات شماره
 دوره9،شماره2 (بهار/1395) ،پیاپی33
 
1
تاثیر پلی ساکارید سیانوباکتریNostoc. sp ISC 113بر میزان تکثیر و چسبندگی سلول های اندوتلیال به منظور ترمیم رگ
( 440 بازدید ) ( 55 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 0 - شماره 2 - شماره پیاپی 33
خلاصه مقاله : زمینه وهدف:کاربردهای مواد خارج سلولی موجودات دریایی در سطح وسیعی رو به گسترش است. از جمله این مواد پلی ساکارید ها هستند. بخشی از موادی که سیانوباکتری ها ترشح می کنند پلی ساکارید است. در مطالعه حاضر پلی ساکارید سیانوباکتریNostoc.sp ISC 113به عنوان داربست سلولی بر روی سلول های اندوتلیال مورد ارزیابی قرار گرفت.روش کار:پلی ساکارید از سیانوباکتریNostoc. sp ISC 113استخراج شد. داربست های سلولی از این پلی ساکارید به همراه کلاژن و هیالورونیک اسید ساخته و تاثیر آن بر رشد و تکثیر به وسیله سنجشMTT ومیزان کلنی­زایی سلول ها در حضور پلی ساکاریدها با استفاده از روش سنجش کلنی بررسی گردید و چسبندگی رده سلولی HUVECدر شرایط in vitroبه وسیله رنگ آمیزی کریستال ویوله و مطالعات میکروسکوپی ارزیابی شد. يافته­ها:داده های به دست آمده از سنجشMTT نشان داد که بستر ساخته شده از پلی ساکارید سیانوباکتریNostoc سبب افزایش تکثیر، چسبندگی و کلنی زایی در سلول های HUVECمی شود. نتيجه­گيري:پلی ساکارید سیانوباکتری Nostocمی تواند به عنوان پلی مر طبیعی جهت ساخت داربست های سلولی و ترمیم مویرگ ها مورد استفاده قرار گیرد.
تخصص ها : Nostoc. spISC 113،پلی ساکارید، داربست، رده سلولی HUVEسنجشMTT

2
مطالعه الگوهای رشد آلومتریک و توسعه خصوصيات ريختی ماهي سيم معمولي(Abramis brama) در طی مراحل اوليه تکوین تحت شرایط پرورشی
( 479 بازدید ) ( 62 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 0 - شماره 2 - شماره پیاپی 33
خلاصه مقاله : زمینه و هدف:تکوين اوليه و آلومتری رشد يک ويژگی معمول در لارو ماهيان می باشدکه اولویت­های آن ها جهت افزایش بازماندگی و سازگاری با شرایط محیطی مرتبط است. از این جهت اين تحقيق با هدف بررسی الگوهای رشد آلومتريک و تغييرات ريخت ظاهری ماهی سیم معمولی(Abramis bramaدر مراحل اوليه تکوين از زمان تخم­ گشايی تا 60 روز پس از آن تحت شرایط پرورشی به اجرا در آمده است.روش کار:برای این منظور لارو ماهی سیم به مدت دو ماه تا رسیدن به مرحله بچه ماهی پرورش داده و نمونه های لاروی به تعداد 30 عدد در هر مرحله از زمان تفریخ تا60 روز پس از تفریخ نمونه­ برداری شدند. داده­های ريخت سنجی مورد مطالعه نيز از روی تصاوير دو بعدی گرفته شده از نمونه ها توسط نرمافزارImageJاستخراج و الگوی رشد آلومتری به­ صورت تابع توانی طول کل با استفاده از داده های تغيير نيافته در فرمول Y=aXbاندازه گيری گرديد.یافته ها:نتایج این تحقیق نشان داد که مراحل اولیه تکوین لارو ماهی سیم معمولی براساس الگوهای رشد آلومتری و توسعه ساختارهای ریختی به چهار مرحله قابل تقسیم است. مرحله Iیا لاروی از زمان تفریخ تا 6 روز بعد از آن می­باشد و در این دوره نقاط عطف طول دم در روز پنجم و عمق­ سر و بدن در روز 6 بعد از تفریخ به وقوع می­ پیوندد. مرحله IIیا مرحله پست لاروی ازروزششم تا هیجدهم بعد از تفریخ ادامه دارد و در این دوره نقاط عطف شاخص­ وزن بدن در روز یازدهم بعد از تفریخ، طول سر و قطر چشم در روز چهاردهم بعد از تفریخ و عمق ساقه دمی در روز هیجدهم بعد از تفریخ می­ باشد. مرحله IIIیا پیش جوانی که از روز هیجدهم بعد از تفریخ تا سی و پنجم روز بعد از آن ادامه دارد و در این دوره نقاط عطف طول پوزه و طول تنه به ترتیب در روزهای بیست و پنجم و سی و پنجم بعد از تفریخ به وقوع می­پیوندد. مرحله IVیا نوجوانی نیز از سی و پنجم روز بعد از تفریخ تا آخر دوره پرورش ادامه داشت و ماهی­ها شکل مینیاتوری ماهیان بالغ را به­دست می­آورند.نتیجه گیری:بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، اولویت ماهی سیم در مراحل اولیه تکوین شامل توسعه قابلیت شنا، ساختارهای تنفسی، حسی و سپس ساختارهای تغذیه­ ای می­ باشد که احتمالاً با جابجایی بوم­ شناختی این گونه تطابق دارد.
تخصص ها : فردزایی، رشد، کپورماهیان، ریخت سنجی.

3
بررسی اثر علف کش گلیفوزیت بر روی اووژنز و ساختار بافتی تخمدان در موش صحرایی بالغ
( 459 بازدید ) ( 31 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 0 - شماره 2 - شماره پیاپی 33
خلاصه مقاله : زمینه و هدف:گلیفوزیت با نام تجاری رانداپ به عنوان علف کشی از خانواده اسید فسفونیک(نمک آمین ایزوپروپیل) به عنوان یک سم سیستمیک برای کنترل تمام گیاهان هرز به کار می رود. در این مطالعه اثر آن بر ساختار بافتی تخمدان و اووژنز در موش صحرایی بالغ بررسی گردید.روش کار:50 سر موش صحرایی بالغ ماده نژاد ویستار با وزن تقریبی 15200 گرم انتخاب و به پنج گروه 10 تایی در قالب گروه­های کنترل، شاهد، تجربی 1، تجربی 2 و تجربی 3 تقسیم شدند. گروه کنترل هیچ گونه حلال یا دارویی دریافت نکرد. گروه شاهد روزانه یک بار 2/0 سی سی سرم فیزیولوژی و به گروه های تجربی 1، 2 و 3 یک بار در روز به ترتیب مقادیر 50،100 و 200 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن سم گلیفوزیت رقیق شده طی 14 روز به صورت درون صفاقی تزریق و پس از تشریح و جداسازی تخمدان‏ موش­ها، مقاطع بافتی از نظر تعداد فولیکول ثانویه، گراف، جسم زرد و آترزی مورد مطالعه قرار گرفت. یافته ها:یافته های پژوهش حاضر نشان داد که گلیفوزیت گرچه بر وزن تخمدان تأثیر معنی داری نداشته است ولی تعداد فولیکول ثانویه، گراف، جسم زرد و آترزی را در مقایسه با گروه کنترل افزایش داده است(05/0p). از طرفی فولیکول های اولیه در گروه های تجربی 2 و 3 افزایش معنی داری در مقایسه با گروه های شاهد و کنترل داشت(05/0pنتیجه­ گیری:گلیفوزیت مي تواند باعث تغییراتی در تعداد فولیکول های تخمدان و ایجاد اختلال در فرآیند اووژنز گردد.
تخصص ها : گلیفوزیت، اووژنز، تخمدان، موش صحرایی

4
بررسی اثر سیستم های مختلف نگهداری و تراکم بر خصوصیات رفتاری زالوهای پزشکی اروپایی(Hirudomedicinalis) جوان
( 413 بازدید ) ( 35 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 0 - شماره 2 - شماره پیاپی 33
خلاصه مقاله : زمینه و هدف: زالوهای پزشکی کاربرد وسیعی در مطالعات زیست شناسی و هم چنین صنایع داروسازی، آرایشی و بهداشتی دارند. هدف از مطالعه حاضر بررسی پاسخ های رفتاری زالوهای پزشکی جوان نگهداری شده در دو نوع سیستم پرورشی می باشد.روش کار: زالوهای جوان با میانگین وزن 2/0 گرم در 8 تیمار آزمایشی با تراکم 50(1G)، 50(2G)، 60(3G)، 70(4G)، 80(5G)، 90(6G)، 100(7G) و 110(8G) عدد در هر تانک، به تانک های پرورشی معرفی گردیدند. وضعیت قرارگیری زالوها در محیط نگهداری و ماهیت فعالیت های حرکتی آن ها در تانک های پرورشی طی 6 روز دوره آزمایش بررسی گردید.یافته هاطبق نتایج به دست آمده کمترین درصد زالوها در کف تانک ها، بیشترین درصد قرار گرفته در فضای خارج از آب، کمترین درصد زالوهای بدون حرکت و بیشترین درصد زالوهای با حرکات تنفسی، با اختلاف معنی داری نسبت به سایر گروه ها، در تیمار 1Gثبت گردید(p). در حالی که، بیشترین درصد زالوها در کف تانک ها، کمترین درصد قرار گرفته در فضای خارج از آب و بیشترین درصد زالوهای بدون حرکت در تیمار 5Gو کم ترین درصد زالوهای با حرکات تنفسی، در گروه های 2G3Gو 5Gثبت شد(pنتیجه گیریدر مقایسه با سیستم ایستایی، سیستم مداربسته آب نگهداری زالوها، اثرات مثبتی بر خصوصیات رفتاری آن ها داشته و تراکم 80 عدد زالو در هر تانک بهترین وضعیت را در بین سایر تیمارها نشان می دهد.
تخصص ها : ،زالوی پزشکی،خصوصیت رفتاریH. medicinalis

5
بررسی میزان سمیّت و اثرات آسیب شناسی فنل بر بافت های آبشش، کبد و کلیه جنین تاس ماهی ایرانی(Acipenser persicus
( 440 بازدید ) ( 64 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 0 - شماره 2 - شماره پیاپی 33
خلاصه مقاله : زمینه و هدف:با توجه به اهمیت بوم شناختی و اقتصادی گونه تاس ماهی ایرانی به عنوان یک گونه بومی در خطر انقراض ساکن دریای خزر، گستردگی مناطق پراکنش آن و افزایش آلودگی روز افزون آب­های داخلی به مشتقات نفتی مانند ترکیباتی فنلی، بررسی سمیّت حاد فنل در مرحله جنینی لاروهای ۳ روزه تاس ماهی ایرانی ضروری می باشد. روش کار:۷تیمار با غلظت های ۱۴۰، ۱۱۵، ۹۰، ۶۵، ۴۰، ۲۵، ۱۰میلی گرم بر لیتر فنل و یک شاهد( هریک ۳ تکرار ) در نظر گرفته و آزمایشات مربوط به تعیین سمیّت حاد براساس استاندارد O.E.C.D.به صورت ساکن انجام گرفت. در مرحله بعد از سه غلظت زیر کشنده فنل(۱۰،۲۵،۴۰ میلی گرم برلیتر) و شاهد در سه تکرار و در شرایط نیمه پایدار برای بررسی اثرات سمی فنل روی آبشش، کبد و کلیه به عنوان نشان گرهای سیتولوژیک در مدت تکامل لارو نورس تا شروع تغذیه فعال استفاده شد. لاروهای ناهنجار و تلف شده به صورت روزانه جمع آوری و در محلول بوئن فیکس و مراحل آماده سازی بافتی و رنگ آمیزی نمونه ها انجام گردید.یافته ها:مقدار 50LCطی ۹۶ ساعت فنل ۹۰ میلی گرم بر لیتر و حداکثر غلظت مجاز فنل برای لاروهای نورس تاس ماهی ایران ۱/۹۵ میلی گرم برلیتر تعیین گردید. تغییرات بافتی در آبشش پرخونی و هیپرپلازیا در کبد دژنراسیون سلول ها و تجمع ملانین و در کلیه اتساع کپسول بومن، شبکه گلومرولی و تخریب توبول ها بودند.نتیجه گیری:تحقیق حاضر نشان داد که آلاینده هایی مانند ترکیبات فنلی در اکوسیستم های آبی بر رشد و نمو لاروهای نورس تاس ماهی ایرانی موثر هستند.
تخصص ها :
تاس ماهی ایرانی، فنل، سمیّت حاد، هیپرپلازیا.

6
بررسی بافتی و مولکولی و اثر سینرژیسم نانو ذرات مس با آنتی بیوتیک بر تومورهای سرطان کولورکتال آلوده به کلبسیلا پنومونیه
( 519 بازدید ) ( 28 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 0 - شماره 2 - شماره پیاپی 33
خلاصه مقاله : زمینه و هدف:سرطان کولورکتال دومین سرطان رایج در جهان می­باشد. دامنه تغییرات ژنتیکی در ایجاد سرطان کولورکتال وسیع بوده و بررسی­ها نشان می­دهد که عفونت با باکتری کلبسیلا پنومونیه که حاوی ژن­های pksاست، می­تواند باعث شروع سرطان کولورکتال شود. کلبسیلا عامل بیماری­های عفونی با درمان سخت است.اثرات جانبی مصرف آنتی بیوتیک که برای درمان به کار می­رود بسیار بالاست. این مطالعه با هدف مسیری برای از بین بردن مقاومت دارویی و استفاده از دوز پایین آنتی بیوتیک در نوعی عفونت خاص باکتریایی که امکان ایجاد تغییر در سلول روده­ای و بروز سرطان می­شود و شاید به پیشگیری یا درمان کمکی کنند طراحی شده است.روش کار:در این روش بعداز تهیه نانو ذرات مس با اندازه 20 نانومتر و درجه خلوص 09/99 %، جداسازی و شناسایی باکتری کلبسیلا با استفاده از روش­های رایج میکروبیولوژی مولکولی انجام شد. جهت شناسایی مقاومت باکتری دیسک گذاری به روش کربی و بایر(Kirby&bauer) همراه با غلظت­های متفاوت نانوذره مس صورت پذیرفت. اثر هم­افزایی با آنتی بیوتیک با آغشته کردن دیسک آنتی بیوتیک های مورد استفاده با بیشترین غلظت نانو ذره مس که اثر مهارکنندگی نداشت صورت گرفت. در این مطالعه سویه­های حاوی ژن pksاز طریق pcrشناسایی و جداسازی شدند، سپس با تست­های مختلف اثرات ضد میکروبی نانوذرات مس و آنتی بیوتیک های بر روی سویه­های مذکور مورد بررسی قرار گرفت. آنتی بیوتیک های مقاوم به سویه­های مذکور شناسایی شد. نسبت به نانو ذرات مس باکتری­های مزبور حساس بوده بیشترین غلظت نانو ذرات مس که اثر مهارکنندگی نداشت انتخاب شد،یافته ها:سنجش هاله عدم رشد نشان داد که غلظتppm52 بالاترین غلظتی است که اثر بازدارندگی نشان می­دهد.کلبسیلا پنومونیه به آنتی بیوتیک­های اریترومایسین، پیپراسیلین، کلیندامایسین و آموکسی سیلین مقاوم و دربررسی اثر سینرژیسم، اثر هم­افزایی این دو ماده بر باکتری کلبسیلا پنومونیه خاصیت ضد میکروبی نشان داد.نتیجه گیری:با استفاده از کمترین غلظت نانوذرات که اثر سینرژیستی با آنتی بیوتیک های مقاوم نشان می دهد، می­توان با استفاده از نانوبیوتیک این بیماری را درمان و پیشگیری نمود.
تخصص ها : سرطان کولورکتال، کلبسیلا پنومو نیه، سینرژیسم،  نانو ذرات مس، آنتی بیوتیک

7
اثر عصاره هیدرواتانولی مویز برسطح اضطراب در موش­های کوچک آزمایشگاهی نر بالغ در مدل ماز صلیبی
( 433 بازدید ) ( 47 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 0 - شماره 2 - شماره پیاپی 33
خلاصه مقاله : زمینه و هدف:اضطراب یکی از شایع ترین اختلالات روانی است که باعث کاهش کیفیت زندگی و اختلالات عملکردی و بیماری­های مزمن می­گردد. با توجه به عوارض جانبی بیشتر داروهای شیمیایی این مطالعه با هدف بررسی اثر عصاره هیدرواتانولی مویز بر سطح اضطراب در موش­های نر بالغ انجام گردید.روش کار:در این مطالعه از 40 سر موش کوچک آزمایشگاهی نر بالغ استفاده شد. حیوانات به 5 گروه 8تایی شامل گروه­های کنترل(فاقد تیمار)، شاهد(دریافت کننده آب مقطر) و سه دسته تجربی دریافت کننده­ی دوزهای 100، 200 و 400 میلی­گرم بر کیلوگرم وزن موش عصاره هیدروالکلی مویز به صورت خوراکی تقسیم گردیدند. جهت سنجش اضطراب از تست ماز صلیبی استفاده و مدت زمان و تعداد دفعات حضور موش­ها در بازوهای باز و بسته ماز مشخص و نتایج با استفاده از آزمون­های آماری تجزیه واریانس یک طرفه و تست پیگیری توکی مورد ارزیابی قرار گرفتند.یافته ها:نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که میانگین سطح اضطراب در گروه های دریافت کننده عصاره هیدروالکلی مویز در دوزهای 100، 200 و 400 میلی­گرم بر کیلوگرم وزن موش نسبت به گروه های کنترل و شاهد به طور معنی­داری کاهش یافته است(05/0Pنتیجه­گیری:با توجه به یافته­های این مطالعه به نظر می­رسد که عصاره مویز با داشتن ترکیبات فلاونوئیدی باعث کاهش میزان اضطراب در تست ماز صلیبی می­شود که این اثر احتمالاً از طریق تحریک گیرنده های گابا و افزایش ترشح سروتونین انجام می­گیرد.
تخصص ها : مویز، اضطراب، ماز صلیبی، موش کوچک آزمایشگاهی.

8
بررسی اثر میوه زرشک زرافشان بر عملکرد و بافت کبد در موش های صحرایی نر بالغ تحت تیمار با اتانول
( 424 بازدید ) ( 31 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 0 - شماره 2 - شماره پیاپی 33
خلاصه مقاله : زمینه و هدف:امروزه مصرف الکل سبب ایجاد بیماری­ها و ناهنجاری­های مختلف به خصوص اختلالات کبدی می شود. هدف از این مطالعه بررسی اثر میوه زرشک زرافشان(Bereberis integerrima) بر سطح سرمی آنزیم های کبدی(ALTASTALPGGT)، میزان آلبومین و پروتئین تام و تغییرات بافت کبد به دنبال مصرف اتانول می باشد.روش کار:در این مطالعه به منظور القای آسیب کبدی، از اتانول استفاده شد.50 سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار با وزن 160تا220 گرم به صورت تصادفی در 5 گروه10تایی:1 )گروه کنترل،2)گروه شاهد مثبت(دریافت کننده الکل 20%)، 3)گروه شاهد منفی(دریافت کننده دوزmg/kg  200 زرشک)گروه تجربی 1 و 2 به ترتیب(21 روز اول الکل 20 % و 28 روز دوم دوزmg/kg  100و 200 زرشک زرافشان) تقسیم گردیدند.پس از خون گیری و جداسازی سرم، میزان فعالیت آنزیم های کبدی(AST,ALT,ALP,GGT) و آلبومین و پروتئین تام درون سرم سنجش و به منظور مطالعات هیستوپاتولوژی کبد، مقاطع بافتی تهیه شد.یافته ها:نتایج تغییرات یکسان وزن بدن و کبد را در گروه های دریافت کننده اتانول و زرشک نسبت به گروه های شاهد و کنترل نشان داد. میزان تغییرات آنزیم های ASTALTALPGGT، پروتئین تام و آلبومین در گروه های تجربی دریافت کننده زرشک نسبت به گروه تیمارشده با اتانول در سطح0.05 p≤معنی دار بود. مطالعات بافتی نشان داد،که در گروه تیمار شده با اتانول مناطق وسیع خالی از سلول های هپاتوسیت وجود دارد و روند بهبودی در گروه های تجربی دریافت کننده عصاره میوه مشاهده گردید.نتیجه گیری:مصرف عصاره میوه زرشک زرافشان در دوز 200 به علت داشتن ترکیبات آنتی اکسیدانی و فلاونوئید بیشتر، باعث محافظت سلول های کبدی در مقابل استرس اکسیداتیو ناشی از اتانول می شود.
تخصص ها :
زرشک زرافشان، اتانول، کبد، موش صحرایی.

دسترسی سریع

کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه فیزیولوژی و تکوین جانوری محفوظ می باشد .