English
فصلنامه فیزیولوژی و تکوین جانوری
مشاهده مقالات شماره
 دوره9،شماره3 (تابستان/1395) ،پیاپی34
 
1
بررسی تغییرات بافت کلیه تحت اثر گازوئیل درموش های سفید نژادآلبینوNMRI
( 141 بازدید ) ( 19 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 9 - شماره 3 - شماره پیاپی 34
خلاصه مقاله : زمینه وهدف:گازوئیل یکی از فرآورده های نفتی با کاربردهای فراوان از جمله سوخت دیزل بوده که به دلیل داشتن ترکیبات آروماتیک از مهم­ترین آلاینده های محیط زیست است. با توجه به اثرات مخرب آن بر موجودات زنده و انسان هدف از این تحقيق، بررسی اثرات خوراکی گازوئیل بر پارامترهای کلیه موش سفید نژادAlbino NMRI است.روش کار:40 سر موش‌ در 4 گروه موش هاي نر بالغ(گروه شاهد و تيمار ) و موش هاي ماده بالغ(گروه شاهد و تيمار) با ميانگين وزنی 28 گرم تقسيم و مورد مطالعه قرارگرفتند. به موش هاي تيمار به مدت 14 روز و در هر روز يك نوبت2/0 سی سی محلول گازوئيل خالص با عیار6/6میلی گرم بر کیلوگرم وزن موش خورانده شد. پس ازپایان زمان تیمار، وزن­کشی، بیهوشی و مطالعات ماکروسکوپی و میکروسکوپی از طریق لام های تهیه شده صورت گرفت، پارامترهای مورد نظر با استفاده از نرم افزار موتيك اندازه گیری و تجزیه تحلیل های آماری با نرم افزارSPSS19انجام شد.يافته­ ها:گروه های تیمار نر و ماده نسبت به گروه شاهد، در پارامترهای بافت کلیه روابط معنی داری داشت، این پارامترها شامل:کاهش ضخامت قشر بیرونی(به جز قشر درونی)(30% و 40%)، افزایش ضخامت مغز بیرونی و درونی(20% و 21%)، کاهش قطر لوله های پیچیده نزدیک(43%) و افزایش قطر لوله جمع کننده ادرار(60% و30 %)(0/05P) است.نتيجه­ گيري:استفاده ازگازوئیل علاوه براثرات مخرب زیست محیطی، صدمات جبران ناپذیری برسلامت انسان ها داشته و باید اقدامات لازم جهت جایگزینی،کاهش اثرات واطلاع رسانی درباره راه های مقابله با عوارض آن از طریق مراجع مربوطه انجام گردد.
تخصص ها : گازوئیل، پارامترهای کلیه، بافت شناسی، موش سفید نژاد آلبینو .NMRI

2
بررسی اثر عصاره‌ وارنگبو بر یادگیری وابسته به وضعیت آگونیست کانابینوئیدwin 55212-2)) در موش‌های کوچک آزمایشگاهی نر تحت استرس بی‌حرکتی
( 119 بازدید ) ( 23 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 9 - شماره 3 - شماره پیاپی 34
خلاصه مقاله : زمینه و هدف:آگونیست های کانابینوئیدی CB1، سیستم نوروترانسمیتری گاباارژیک و سروتونرژیک را در سطح مولکولی فعال می کنند. عملکرد این نوروترانسمیترها در حافظه و یادگیری شناخته شده است. وارنگبو نیز دارای خاصیت گاباارژیک و آرام‌بخشی است که بر استرس و اضطراب موثر می باشد.گیاه وارنگبو از طریق ترکیبات ترپنی و آنتی‌اکسیدانی خود بر حافظه و یادگیری اثر دارد. هدف از این پژوهش بررسی اثر عصاره‌ وارنگبو بر یادگیری وابسته به وضعیت آگونیست کانابینوئید(win 55212-2) در موش‌های کوچک آزمایشگاهی نرتحت استرس بی‌حرکتی است.روش کار:در این مطالعه اثر تزریق درون صفاقی عصاره هیدروالکلی وارنگبو بر یادگیری وابسته به وضعیت آگونیست کانابینوئید(win 55212-2)در موش‌های کوچک آزمایشگاهی نر تحت استرس بی‌حرکتی و مدل step downجهت بررسی حافظه مورد استفاده قرار گرفت .یافته ها:تزریق درون صفاقی win 55212-2با غلظت1 و5 /mg/kg)0) پیش از آموزش به گروه های بدون استرس منجر به کاهش حافظه و تزریق پیش از آزمون افزایش حافظه را به دنبال داشت. تزریق درون صفاقی win 55212-2mg/kg1) پیش از آموزش و عصاره وارنگبو (mg/kg25) پیش از آزمون در موش های تحت استرس بی حرکتی، سبب افزایش حافظه گردید. نتیجه گیری:win 55 212-2با غلظت1 و5 mg/kg)0/) سبب ایجاد یادگیری وابسته به وضعیت شد.  
تخصص ها : win 55212 -2، یادگیری وابسته به وضعیت،‌ وارنگبو، استرس بی‌حرکتی، موش‌های کوچک آزمایشگاهی نر.

3
بررسی تاثیر جلبک اسپرولیناSpirulina platensisبر ساختار بافت بیضه و هورمون های جنسی در موش های نرکوچک آزمایشگاهی
( 187 بازدید ) ( 30 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 9 - شماره 3 - شماره پیاپی 34
خلاصه مقاله : زمینه و هدف:اسپیرولینا( Spirulina platensisجلبک سبز آبی غنی از ترکیبات آنتی اکسیدانی و مواد حیاتی می باشد و در این مطالعه تاثیر آن بر روی فرآیند اسپرماتوژنز در موش های آزمایشگاهی نر مورد بررسی قرار گرفتروش کار:در این مطالعه 40 سر موش نر سوری به صورت تصادفی به 4 گروه تقسیم شدند:کنترل: (نرمال سالین)، تیمار 1: 75 (mg/kg)، تیمار2: 150mg/kg) و تیمار300:3(mg/kg)، اسپیرولینا به صورت گاواژ و به مدت 30 روز و یک روز در میان دریافت کردند. پس از اتمام زمان تیمار، بیضه راست گروه ها خارج و تثبیت گردید و از نمونه ها خون گرفته شد. در نمونه ها سلول های دودمان اسپرماتوژنز، ضخامت اپی تلیال، قطر لومن و سطوح هورمون های تستوسترونFSH وLH مورد ارزیابی قرار گرفتداده­ ها با روش آماری آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون دانکن مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها:تعداد اسپرماتوگونی ها، اسپرماتوسیت ها و سطح سرمی هورمون های تستوسترونFSH وLH  و هم چنین ضخامت اپی­تلیوم و قطر لوله های اسپرم ساز در گروه تیمار 3 در مقایسه با گروه کنترل افزایش معنی داری نشان دادنتیجه­ گیری:مصرف اسپیرولینا می تواند به افزایش تعداد سلول های دودمان اسپرماتوژنز و میزان هورمون های تستوسترون وFSH در موش های کوچک آزمایشگاهی منجر شود
تخصص ها :
اسپیرولینا، بافت بیضه، اسپرماتوژنز، تستوسترون.

4
ارزیابی بیان ژن ساکس2 با تکنیک RT-PCRدر بافت سرطانی پستان موش بالب­سی(خالص) تیمار شده با فیکوسیانین سیانوباکتریAnabaenasp. ISC 55)
( 140 بازدید ) ( 15 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 9 - شماره 3 - شماره پیاپی 34
خلاصه مقاله : زمینه و هدف: امروزه یکی از روش های مفید در بررسی بیماری شایع سرطان پستان، مطالعات سلولی و مولکولی است. ژن ساکس2 در فعال کردن ﺳﻠﻮﻝ ﻫﺎﻯ ﺑﻨﻴﺎﺩﻯ ﻭ ژﻥ ﻫﺎﻯ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺗﻤﺎﻳﺰ نقش مهمی را ایفا می کند، در حالی که افزایش ﺑﻴﺎﻥ این ژن در بافت های سرطانی پستان نیز مشاهده شده است. هدف از این پژوهش بررسی میزان بیان ژن ساکس2 در بافت های سرطانی موش­های تیمار شده با فیکوسیانین سیانوباکتری Anabaenasp. ISC 55است.روش کار: برای انجام این تحقیق، 50 سر موش ماده با نژاد بالب سی(خالص) تهیه و از روش کشت تومور سرطانی در ناحیه ی پستانی، جهت القا سرطان پستان استفاده گردید. از طرفی پس از کشت سویه سیانوباکتری در محیط کشت BG11، استخراج فیکوسیانین با روش های اختصاصی صورت گرفت و سپس با نتایج به دست آمده از اسپکتروفتومتری(UV-VIS)، دوزهای 10 و 150 میکرولیتری جهت تیمار گروه های درمانی در نظر گرفته شد. پس از اتمام دوره 21 روزه تزریق، از بافت ها استخراج RNAو متعاقباً ساخت c DNAصورت گرفت و در حضور پرایمر های اختصاصی و شاهد(ژن بتا اکتین)، روش RT-PCRو الکتروفورز انجام و نتایج با نرم افزارهای SPSS-16و Image jمورد آنالیز قرار گرفتند.یافته­ هانتایج حاصل از RT-PCRدر بررسی های سلولی و مولکولی، نشان دهنده ی این بود که فیکوسیانین با دوز 150 میکرولیتر تاثیر مهارکنندگی بر میزان بیان ژن ساکس2 در سلول های سرطانی پستاندار دارد.نتیجه گیریبا توجه به نتایج، فیکوسیانین آنابنا دارای خواص ضد توموری، از طریق کاهش بیان ژن ساکس2 در بافت درگیر با سرطان پستان می باشد.
تخصص ها : Anabaenasp. ISC55، فیکوسیانین، سرطان پستان، ژن ساکس2

5
ارزیابی سطح بیان ژن CXCL12در رده سلولی آدنوکارسینومای ریه A549با استفاده از روشReal Time PCR
( 165 بازدید ) ( 15 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 9 - شماره 3 - شماره پیاپی 34
خلاصه مقاله : زمینه و هدف:سرطان ریه شایع ترین بدخیمی و اولین عامل مرگ و میر ناشی از سرطان در میان زنان و مردان جهان است، به طوری که بقای 5 ساله بیماران حدود 15% میباشد. با توجه به نقش تهاجمی CXCL12و چالشهای موجود درمطالعات مختلف در بیان و عدم بیانCXCL12 و وجود متاستاز در مراحل اولیهی آدنوکارسینومای ریه، رده سلولیA549انتخاب شد تا میزان بیان ژنCXCL12در آن مورد بررسی قرار گیرد.روش کار:در این مطالعه رده سلولی A549در محیط کشت DMEMحاوی 10% سرم گاوی و 1% پنی سیلین-استرپتومایسین کشت داده شد. از رده ی سلولی مذکور RNAاستخراج گردید و پس از ارزیابی کمی و کیفی آن،cDNAسنتز شد. سپس میزان بیان ژن CXCL12با روش Real Time PCRمورد ارزیابی قرار گرفت.  یافته ها:بیان اندکCXCL12در رده سلولی آدنوکارسینومای ریه A549نشان دهندهی آن است که CXCL12میتواند به عنوان یک مارکر بالقوه برای اهداف پیشگوییکننده و در نهایت درمانی در نظر گرفته شود.نتیجه گیری:CXCL12در رده سلولیآدنوکارسینومای ریه A549بیان کمی دارد.
تخصص ها : CXCL12، رده سلولی A549Real Time PCR، سرطان ریه.

6
بررسی اثرات ضد اضطرابی گیاه بارهنگ و نقش احتمالی سیستم گابا ارژیک در این اثرات در موش های صحرایی
( 253 بازدید ) ( 25 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 9 - شماره 3 - شماره پیاپی 34
خلاصه مقاله : زمینه و هدف:اضطراب یکی از اختلالات روانی شایع در بین جمعیت های انسانی محسوب می گردد. با توجه به عوارض جانبی داروهای شیمیایی مورد استفاده در درمان آن ها، این مطالعه با هدف بررسی عصاره هیدروالکلی برگ بارهنگ بر سطح اضطراب در موش های صحرایی نر انجام گردید.روش کار:در این مطالعه تجربی از 42 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار استفاده شد. حیوانات در گروه های 6 تایی شامل گروه کنترل منفی(سالین نرمال)، گروه کنترل مثبت(دیازپام 1 میلی گرم به کیلوگرم وزن بدن) و گروه های دریافت کننده عصاره هیدروالکلی برگ بارهنگ(مقادیر 25، 50، 100 و 200 میلی گرم به کیلوگرم وزن بدن) تقسیم شدند. جهت ارزیابی اضطراب از آزمون ماز مرتفع صلیبی شکل استفاده گردید. داده ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی دانکن در سطح معنی داری Pمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها:نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که عصاره هیدروالکلی برگ بارهنگ در مقادیر 50، 100 و 200 میلی گرم به کیلوگرم وزن بدن موجب بروز اثرات ضد اضطرابی در آزمون ماز مرتفع صلیبی شکل و مقدار 100 میلی گرم به کیلوگرم وزن بدن به طور معنی داری(P) نسبت به گروه کنترل سالین موجب کاهش سطح اضطراب شد و نتایجی مشابه اثرات ضد اضطرابی دیازپام را نشان داد.نتیجه گیری:با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه به نظر می رسد عصاره هیدروالکلی برگ بارهنگ به دلیل دارا بودن ترکیبات فلاونوئیدی اثرات ضد اضطرابی داشته که این اثر احتمالاً از طریق سیستم گابا ارژیک صورت می پذیرد.
تخصص ها : بارهنگ، اضطراب، سیستم گابا ارژیک، ماز مرتفع صلیبی شکل، موش صحرایی.

7
بررسی اثرات محافظت کبدی تمرین اختیاری و عصاره گیاه مريم گلي بر سمیت القا شده توسط دیازینون در موش های صحرايي
( 134 بازدید ) ( 30 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 9 - شماره 3 - شماره پیاپی 34
خلاصه مقاله : زمینه و هدف:ديازينون يک سم ارگانوفسفره است که به عنوان آلاینده محیطی موجب استرس اکسیداتیو می شود. اين مطالعه به منظور تعيين اثر حفاظتي دوره برنامه تمرینی همراه با عصاره مريم گلي بر آسيب هاي بافت کبد حاصل از ديازينون انجام شد.روش کار:در اين مطالعه 35 سر موش صحرايي نژاد ويستار به طور تصادفي به پنج گروه مساوي شامل گروه کنترل، دیازینون، دیازینون-عصاره، تمرين-دیازینون، تمرين- عصارهدیازینون تقسيم شدند. عصاره مریم گلی با دوز 100 ميلي گرم بر کيلوگرم به مدت 4 هفته و دیازینون با دوز 200 ميلي گرم بر کيلوگرم برای یک بار به صورت داخل صفاقي تزریق گردید. 24 ساعت بعد از آخرين تزريق موش ها کشته شد. پس از خون گیری از قلب سرم خون برای ارزیابی آنزیم های ASTو ALTبه روش رادیو ایمونواسی مورد استفاده قرار گرفت. بافت کبد براي مطالعات بافت شناسی از بدن خارج و نمونه برداری گرديد. داده ها با آناليز واريانس و آزمون دانکن تحليل شدند.یافته ها:تعداد هپاتوسيت ها و مويرگ هاي سينوزوئيدي در گروه دیازینون نسبت به گروه کنترل کاهش معني داري نشان داد(05/P) و تعداد سلول هاي کوپفر و میزان آنزیم های ALTو ASTسرم خون افزايش معنی داری داشت. اما در تیمار عصاره و تمرین به طور معناداری تعداد هپاتوسیت و مویرگ های سینوزوئیدی افزایش و افزایش سلول های کوپفر و میزان ALTو ASTالقا شده توسط دیازینون مهار شد(05/P). هم چنين تغييرات بافت شناسی در گروه دیازینون مشاهده گردید ولی در گروه های عصاره، تمرین و ترکیبی از آنان تغییرات بافتی قابل ملاحظه ای مشاهده نگردید.نتیجه گیری:عصاره مريم گلي و تمرین سبب بهبود وضعيت آنتي اکسيداني بدن، کاهش استرس اکسيداتيو در برابر ديازينون مي­شود.
تخصص ها :
مريم گلي،تمرین، هپاتوسيت ها، کبد، ديازينون.

8
مطالعه بافتی، مولکولی و اثر سینرژیسم نانو ذرات گرافن اکسید و آنتی بیوتیک بر اشریشیاکلی جدا شده از تومورهای سرطان کولورکتال
( 147 بازدید ) ( 9 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 9 - شماره 3 - شماره پیاپی 34
خلاصه مقاله : زمینه و هدف:یکی از مهم ترین فاکتورهای ایجاد سرطان کولورکتال عفونت باکتریایی است. عفونت با نوع خاصی از باکتریE.coliدر افراد مبتلا به بیماری های التهابی روده، می تواند باعث شروع سرطان کولورکتال شود. این باکتری با تولید توکسین ترشحی کلی باکتین شرایط فلورمیکروبی روده را برای بیماری زائی خود فراهم نموده و با اختلال در سیکل سلولی باعث شروع پیشرفت و توسعه سرطان کولورکتال می گردد. لذا هدف از این مطالعه با توجه به مقاوم شدن باکتری بررسی اثر نانو آنتی بیوتیک بر عفونت و میزان بروز و پیشرفت سرطان کولورکتال است.روش کار:60 بیوپسی از روده بزرگ مراجعه کنندگان به کلینیک گوارش( 30 نمونه از افراد مبتلا به سرطان کولورکتال و 30 نمونه از افراد سالم) از نظر بیماری روده ای و سرطان کولون، ژن clbBوclbNبه عنوان مارکر جزایر ژنومی pksبررسی شد. دو نمونه Ecoli pksجدا شده از بیمار و فرد سالم تحت تاثیر آنتی بیوتیک های رایج درمان روده ای و نانو ذرات گرافن اکسید با روش سنجش قطر هاله عدم رشد قرار گرفتند و اثر سینرژیسم نانو آنتی بیوتیک بر باکتری های مزبور سنجش گردید.یافته ها:در این مطالعه ارتباط معنی داری بین فراوانی باکتری های E.coliواجد ژنclbBو clbNوسرطان کولورکتال یافت نشد(0/2=p). باکتری جدا شده از سرطان کولورکتال نسبت به گروه شاهد مقاومت بیشتری نسبت به آنتی بیوتیک ها نشان داد. اثر سینرژیسم بین آنتی بیوتیک و نانو ذرات گرافن اکسید مشاهده گردید.نتیجه­ گیری:نتایج بررسی این ژن ها در جامعه ایرانی در مقایسه با تحقیقات سایر جوامع فراوانی کمتری را نشان می دهد. باکتری E.coliجدا شده از سرطان کولورکتال مقاوم تر از نمونه کنترل است.
تخصص ها : سینرژیسم، گرافن اکسید، اشریشیاکلی، سرطان کولورکتال.

دسترسی سریع

کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه فیزیولوژی و تکوین جانوری محفوظ می باشد .