English
فصلنامه فیزیولوژی و تکوین جانوری
مشاهده مقالات شماره
 دوره10،شماره1 (زمستان/1395) ،پیاپی36
 
1
بررسی اثر محلول پکلی تاکسل- پلی اتیلن گلیکول بر روی سلول HeLa
( 238 بازدید ) ( 74 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 10 - شماره 1 - شماره پیاپی 36
خلاصه مقاله : زمینه وهدف:پکلی تاکسل یکی از مهم ترین داروهای ضد سرطانی است که در درمان بسیاری از انواع سرطان کاربرد دارد، نامحلول بودن این ماده در آب و استفاده از حلال سمی کروموفور ELعوارض جانبی بسیاری به همراه دارد. این مطالعه با هدف افزایش حلالیت پکلی تاکسل به منظور تهیه کونژوگه جدیدی از پلی اتیلن گلیکول-پکلی تاکسل و بررسی میزان سمیت آن می­باشد.روش کار:رده سلولی سرطانی هلا و فیبروبلاستی در محیط کشتRPMI 1640 حاوی سرم جنین گاو و آنتی بیوتیک کشت گردید. کونژوگه ی حاوی پکلی تاکسل- پلی اتیلن گلیکول به روش فیزیکی در غلظت های مختلف تهیه و میزان سایتوتوکسیسیتی دارو پس از ۲۴ ساعت با روشMTT بر روی سلول های هلا(HeLa) و فیبروبلاست(L929سنجیده شد. میانگین داده های سه بار تکرارآزمایش با استفاده از نرم افزارSPSS ،آنالیز آماری آنووا و آزمون تعقیبی توکی مورد بررسی قرار گرفتيافته­ ها:کونژوگه دارویی کاملاً يکنواخت و پکلي تاکسل کاملاً حل شده بود. کونژوگه پکلي تاکسل- پلی اتیلن گلیکول با دوز کمتر تاثير بيشتري نسبت پکلي تاکسل محلول درکروموفورEL داشته، هم چنين پلی اتیلن گلیکول دارای سميت به مراتب کمتر از کروموفورEL بر روي سلول ها است(0/05. (P-valueنتيجه­گيري:کونژوگه ی تهيه شده در اين مطالعه فعاليت ضد توموري بالاتر و سميت کمتری را نشان داد که مي تواند به عنوان حامل دارو براي درمان سرطان مورد استفاده قرار گيرد
تخصص ها :
HeLa، L929MTT assay پکلی تاکسل، پلی اتیلن گلیکول،

2
بررسی عملکرد ایمنی پربیوتیک ايزومالتواولیگوساکارید بر کاهش عوارض بافت روده ماهی کپور معمولی(Cyprinus carpio) در مواجهه با غلظت ­های کشنده سم بوتاکلر(Machty
( 213 بازدید ) ( 64 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 10 - شماره 1 - شماره پیاپی 36
خلاصه مقاله :
زمینه و هدف: افزودن پربیوتیکها به جیره غذایی باعث افزایش فعالیت آنزیمهاي گوارشی و تحریک اشتها ایجاد تعادل

میکروبی در روده میزبان، ساخت ترکیبات مفید از جمله ویتامینها و برخی آنزیمها، تحریک و افزایش کارایی سیستم ایمنی و

افزایش رشد و توسعه سطوح غذایی می شود. هدف از این مطالعه بررسی اثر پربیوتیک ایزومالتواولیگوساکارید بر آسیبهاي بافتی

روده ناشی از غلظتهاي کشنده سم بوتاکر در ماهی کپور معمولی است.روش کار:150 قطعه ماهی کپور با میانگین وزنی 57 /0±7/10 گرم به مدت دو هفته جهت سازگاری با شرایط محیطی در مخازن فایبرگلاس 200 لیتری قرار داده شدند. اضافه کردن پربيوتيک ايزومالتواولیگوساکارید به غذا با روش اسپري کردن به میزان g/kg1 صورت گرفت. با محاسبه LC50/96hبرای سم بوتاکلر 0/785چهار غلظت کشند ppm1/05ppm1/1،ppm1/2 وppm1/15، با هر سه تکرار این بررسی در نظر گرفته شد.یافته ها:بررسي­ هاي بافت­ شناسي ماهيان که در معرض پربیوتیک قرار داشتند، نشان دهنده بروز آسیب ­های بافتی در بافت روده نسبت به بافت­ هاي گروه شاهد بود. میزان آسیب­ های بافتی با افزایش غلظت سم درppm1/15مشاهده و عارضه­ ها شامل تخریب پرزهای روده، تغییر شکل و تخریب سلول­ های پوششی، و نکروز در بافت روده بود.نتیجه گیری:نتایج این مطالعه نشان داد که پربیوتیک ایزومالتواولیگوساکاریدنمی­تواند از میزان آسیب­های بافتی روده در برابر غلظت­ های کشنده سم بوتاکلر(ماچتی) بکاهد و به­ عنوان فاکتور ایمنی در این مطالعه اثر سودمند و مثبتی در جهت افزایش ایمنی ماهی کپور در برابر غلظت­ کشنده آلاینده نشان نداد.
تخصص ها :
سم بوتاکلر، آسیب هاي بافتی، پربیوتیک ایزومالتواولیگوساکارید، جیره غذایی.

3
اثر پیش تغذیه عصاره آبی الکلی گلپر(Heraclum persicum) بر نفوذپذیری سد خونی-مغزی و میزان ادم مغزی در مدل سکته مغزی موش صحرایی
( 176 بازدید ) ( 22 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 10 - شماره 1 - شماره پیاپی 36
خلاصه مقاله : زمینه و هدف:آسيب مغزي ناشي از ايسكمي به صورت مرگ يا به صورت ناتواني دائمي شمار زيادي از بيماران را ناتوان كرده نموده است. ادم اسکمیک از مهم ترین عوارض سکته مغزی می باشد. هدف از این مطالعه اثر پیش تغذیه ای عصاره آبی الکلی گلپر(Heraclum persicum) بر نفوذ پذیری سد خونی مغزی و کاهش ادم مغزی می باشد.روش کار:در این مطالعه تجربی 35 سر رت نر از نژاد ویستار مورد مطالعه قرار گرفتند. گروه اول و دوم(کنترل و شم) آب مقطر دریافت می کنند در حالی که سه گروه تیمار با عصاره های آبی الکلی گلپر با دوزهای 30، 50، 100 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن از طریق گاواژ به مدت 30 روز دریافت نمودند. دو ساعت بعد از آخرین دوز هر گروه به زیر گروه هايMiddle Cerebral Artery MCAO)) براي اندازه گیري نفوذپذیري سد خونی-مغزي و زیرگروه دیگر براي اندازه گیری میزان ادم مغزي تقسیم شدند.یافته ها:پیش تیمار با عصاره آبی الکلی گلپر باعث كاهش ادم مغزي و نفوذپذیری سد خونی- مغزی بعد از  MCAOدر گروه هاي آزمايشي با دوز 50 و 100ميلي گرم بر کیلوگرم عصاره گردید(0/05pنتیجه ­گیری:پیش تیمار باعصاره آبی الکلی گلپر موجب کاهش ادم مغزی و کاهش میزان نفوذپذیری سد خونی مغزی در مدل ايسكمي- خون رساني مجدد موش می شود، عصاره آبی الکلی گلپر به دلیل خاصیت آنتی اکسیدانی خود نقش محافظت عصبی دارد.
تخصص ها :
عصاره آبی الکلی گلپر، ادم مغزی سد خونی مغزی، ایسکمی، خون رسانی مجدد.

4
مقایسه کارایی یدین، متیلن بلو و پرمنگنات پتاسیم در ضدعفونی تخم لقاح یافته  ماهی ازون برون
( 314 بازدید ) ( 63 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 10 - شماره 1 - شماره پیاپی 36
خلاصه مقاله : زمینه و هدف: نظر به اهمیت ماهی ازون برون و در خطر انقراض بودن آن، تکثیر مصنوعی نقش به سزایی در بازسازی ذخایر طبیعی این ماهی در دریای خزر دارد. یکی از فعالیت­های ضروری در مرحله انکوباسیون، ضدعفونی تخم­ ها است که اگر به درستی انجام شود باعث افزایش بقا و لارو تولیدی می­گردد. هدف از این پژوهش مقایسه کارایی یدین، متیلن بلو و پرمنگنات پتاسیم در ضدعفونی تخم لقاح یافته ماهی ازون برون است.روش کار: پس از لقاح، تخم­ ها به چهار گروه تقسیم شدند(هر گروه شامل دو تکرار و مقدار تخم در هر تکرار 25 گرم) و با محلول یدین با غلظت 100 میلی­گرم در لیتر به مدت 15 دقیقه، پرمنگنات پتاسیم با غلظت 20 میلی­گرم در لیتر به مدت 30 دقیقه و متیلن بلو با غلظت 100 میلی­گرم در لیتر(در دو مرحله یک ساعته) ضدعفونی گردیدند. در تیمار شاهد از هیچ ماده ضدعفونی استفاده نشد. سپس جهت طی شدن مراحل انکوباسیون، تخم­ ها به جعبه­ های انکوباتور یوشچنکو منتقل گردیدند. طی دوره انکوباسیون، هر روز تخـم­ های قارچ­ زده و مرده به روش فیزیکی از جعبه­ ها جدا و شمارش و پس از تخم­ گشایی، تعداد لاروهای هر جعبه جداگانه شمارش شد.یافته­ هاتخم­ های ضدعفونی شده با محلول یدین و متیلن بلو کمتر دچار قارچ­ زدگی و درصد تبدیل آن ها به لارو بالاتر از تخم­ های ضدعفونی شده با پرمنگنات پتاسیم و گروه شاهد بود.نتیجه گیریمطالعه حاضر نشان داد که استفاده از محلول یدین برای ضدعفونی تخم ماهی ازون برون موثرتر و آسان­تر از برخی مواد ضدعفونی کننده دیگر می­باشد.
تخصص ها :
ازون برون، تکثیر مصنوعی، ضدعفونی تخم، یدین، متیلن بلو، پرمنگنات پتاسیم.

5
بررسی اثر عصاره اتانولی و هگزانی گیاه خارخاسک(Tribulus terrestris) بر روی کیفیت اسپرم و بافت شناسی بیضه های موش نر رت
( 229 بازدید ) ( 43 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 10 - شماره 1 - شماره پیاپی 36
خلاصه مقاله : زمینه و هدف:حدود 10 درصد مردان مشکل جنسی و ناباروری دارند. امروزه تحقیقات زیادی در رابطه با ناباروری و اثرات گیاهان دارویی بر آن صورت گرفته است. عصاره آبی خارخاسک دارای استروئیدهای ساپونین و پرودیوسین است که توانایی افزایش هورمون های جنسی به ویژه هورمون تستوسترون را دارد. هدف از این پژوهش بررسیاثر عصاره اتانولی و هگزانی گیاه خارخاسک(Tribulusterrestris) بر روی کیفیت اسپرم و بافت شناسی بیضه های موش نر رت می باشد.روش کار:در تحقیق حاضر عصاره های هگزانی و اتانولی 80% گیاه خارخاسک تهیه و به دو دسته موش و هر دسته مشتمل بر 4 گروه 8 تایی عصاره هایی با دوز های 5، 10و 20 میلی گرم بر وزن بدن خورانده شدند. پس از گذشت 45 روز از تیمار، اسپرم و بافت بیضه سرم خونی موش ها جهت بررسی های بیوشیمیایی و بافت شناسی  نمونه برداری گردید.یافته ها:عصاره های هگزانی به مقدار کمی بر میزان هورمون های جنسی و تعداد اسپرم موثر بود ولی عصاره اتانولی میوه خارخاسک نه تنها باعث افزایش هورمون های جنسی لوتئینی و تستوسترون می شود بلکه باعث افزایش فعالیت اسپرم سازی در لوله­های اسپرم ساز و تغییر بافتی در بیضه ها گردید. تیمار بر وزن بدن و وزن اندام های مختلف از جمله وزن بیضه ها و اپی دیدیم موثر نبود.نتیجه گیری: عصاره اتانولی خارخاسک موجب افزایش هورمون جنسی و فعالیت اسپرم سازی می گردد.
تخصص ها : خارخاسک، اسپرم، ناباروریتستوسترون، هورمون لوتئینی

6
اثرات سیلیمارین در مدل تجربی درد التهابی ناشی ازفرمالین و ارتباط آن با سیستم هیستامینرژیک
( 207 بازدید ) ( 64 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 10 - شماره 1 - شماره پیاپی 36
خلاصه مقاله : زمینه و هدف:دردشایع­ترین شکایت کلینیکی بیماران بوده ویکی ازقدیمی­ترین مشکلات بشری را تشکیل می­دهد. با توجه به اثرات درمانی گیاهان دارویی،در تجربه حاضر اثرات سیلیمارین،ماده مؤثره گیاه خار مریم،در مدل تجربی درد التهابی ناشی از فرمالین  و ارتباط آن با سیستم هیستامینرژیک مورد بررسی قرار گرفت.روش کار:در پژوهش حاضر از 42 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار استفاده شد. حیوانات در 7 گروه 6 تایی تقسیم شدند.گروه1(شاهد):سالین نرمال + فرمالین 1درصد کف پایی،گروه­2، 3، 4 و 5:دریافت کننده سیلیمارین(50،100،200و400 میلی­گرم به کیلوگرم،داخل صفاقی) +فرمالین 1درصد. گروه 6: دریافت کننده رانیتیدین(20 میلی گرم به کیلوگرم،داخل صفاقی)+ فرمالین 1درصد. گروه 7: دریافت کننده پیش تزریق رانیتیدین(20 میلی­گرم به کیلوگرم،داخل صفاقی) + سیلیمارین(200 میلی­گرم به کیلوگرم،داخل صفاقی) + فرمالین1درصد.یافته ها:نتایج پژوهش حاضر نشان داد تزریق کف پایی فرمالین 1درصد به طور معنی داری(0/05 P) موجب بروز یک پاسخ درد دو مرحله ای در حیوان گردید. تزریق سیلیمارین موجب کاهش معنی­دار(0/05 P)پاسخ­ های درد فرمالینی در هر دو مرحله شد. از طرفی پیش تزریق رانیتیدین به مقدار 20 میلی گرم به کیلوگرم قبل از سیلیمارین(200 میلی­گرم به کیلوگرم) موجب کاهش معنی­ دار(0/05 P) پاسخ­ های درد در هر دو مرحله اول و دوم گردید.نتیجه گیری:نتایج مشخص نمود که سیلیمارین موجب بروز اثرات ضد دردی در درد ناشی از فرمالین شده واحتمالاً این اثرات از طریق تداخل با گیرنده ­های H2هیستامینی انجام می­ گیرد.
تخصص ها : درد التهابی، رانیتیدین، سیلیمارین،سیستم هیستامینرژیک.

7
تاثیر متقابل ویتامین  Cو اسیدفولیک بر فاکتورهای خونی و ایمنی بچه ماهی شیپ
( 216 بازدید ) ( 50 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 10 - شماره 1 - شماره پیاپی 36
خلاصه مقاله : زمینه و هدف:وجود ویتامین ها در جیره غذایی برای بقاء، رشد و تولید مثل طبیعی ماهیان ضروری است. نیازهای مربوط به ویتامین ها در جیره غذایی تحت تاثیر اندازه، سن، میزان رشد، شرایط فیزیولوژیک، وضعیت سلامتی، ترکیب غذایی جیره و غیره می­باشد. به همین دلیل، اين مطالعه به منظور تعيين تاثير سطوح مختلف ويتامين هاي Cو اسید فولیک بر فاکتورهای خونی و ایمنی بچه ماهی شیپ انجام گرفته است.روش کار:آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با 6 تیمار(هر یک با سه تکرار) شامل تیمار شاهد(فاقد مکمل های ویتامین Cو اسید فولیک)، تیمار 1(ویتامین Cmg/kg200 + اسید فولیک mg/kg5/1)، تیمار 2(ویتامین Cmg/kg200 + اسید فولیکmg/kg5/3)، تیمار 3(ویتامین mg/kg C200 + اسید فولیکmg/kg5/5)، تیمار 4( اسید فولیکmg/kg5/3) ، تیمار 5(ویتامین mg/kg C 200) و تیمار 6(فاقد ویتامین Cو اسید فولیک) بودند. این تحقیق به مدت 8 هفته انجام شدپس از عادت دهی ماهیان با غذای دستی، تعداد 10 عدد ماهی شیپ(66/1 8/31 گرم) به هر یک از هجده تانک(به حجم آبی 500 لیتر) در نظر گرفته شده منتقل شدند. در پایان زمان تیمار شاخص های خونی(گلبول قرمز، گلبول سفید، هموگلوبین، هماتوکریت) و شاخص های ایمنی(لیزوزیم، ایمونوگلوبولین کل(Total IgM) و ایمونوگلوبولین(IgM)) در آن ها اندازه گیری گردید.یافته ها:نتایج مشخص نمودند که افزایش سطح ویتامین اسید فولیک و سطح ثابت ویتامین Cدر جیره غذایی بر روی شاخص­ های خونی بدن ماهیان شیپ پرورشی تاثیر گذار است و سطح ویتامین Cبه تنهایی باعث افزایش شاخص های ایمنی اندازه گیری شده می­ باشد، به طوری که میزان گلبول قرمز، گلبول سفید، هموگلوبین، هماتوکریت در ماهیان تغذیه شده با جیره غذایی(ویتامین mg/kg200+ اسید فولیکmg/kg5/5) در بالاترین میزان و سطح فعالیت لیزوزیم، Total IgMو IgMدر ماهیان تغذیه شده با جیره(ویتامین Cmg/kg200) در مقایسه با سایر تیمارها به طور معنی داری در سطح بالاتری قرار داشت(0/05Pنتیجه­ گیری:نتایج این تحقیق نشان می دهد که افزودن مکمل ویتامینی اسید فولیک 5/5 میلی گرم با ویتامین C200 میلی گرم بر کیلوگرم باعث بهبود شاخص های خونی و به کاربردن ویتامین Cبه میزان 200 میلی گرم بر کیلو گرم به تنهایی باعث افزایش شاخص­ های ایمنی می شود.
تخصص ها : ماهی شیپ، اسید فولیک، ویتامین C ، شاخص های خونی، شاخص های سیستم ایمنی.

8
جداسازی و تخلیص پروتئین پلاسمایی نوع Aاز سرم خانم‌های باردار در پایان سه ماهه سوم
( 205 بازدید ) ( 17 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 10 - شماره 1 - شماره پیاپی 36
خلاصه مقاله : زمینه و هدف:پروتئین پلاسمایی مربوط به دوره بارداری نوع PAPP-A، گلیکوپروتئینی است که در طی بارداری در سلول‌های سین‌سیتیو‌تروفوبلاست جفت ساخته می‌شود و غلظت آن در سرم مادر همراه با پیشرفت مدت بارداری، افزایش می‌یابد. از آن جایی که غلظت آن 28 روز پس از بارداری قابل اندازه‌گیری است. مقدار این پروتئین تنها در خون مادران دارای جنین مبتلا به نشانگان داون در سه‌ماهه اول بارداری در مقایسه با مادران دارای جنین طبیعی کاهش می‌یابد. لذا در این پژوهش تخلیص PAPP–Aاز سرم خانم‌های باردار در آستانه زایمان صورت گرفته تا بتوان بر این اساس، در پژوهش‌های آتی روش ایمونولوژیکی مناسبی را برای اندازه‌گیری غلظت این پروتئین در سرم خانم‌های باردار در سه ماهه‌اول بارداری طراحی نمود. روش کار:جهت تخلیص PAPP–Aسه مرحله کروماتوگرافی که به ترتیب شامل: ژل‌فیلتراسیون به کمک ستون سفادکس، افینیتی‌کروماتوگرافی به کمک ستون هپارین‌‌-‌‌سفاروزو افینیتی‌کروماتوگرافی‌منفی به کمک ستونCNBr – activated sepharose 4Bمتصل‌شده به ایمونوگلوبولین‌های تولید شده بر‌ضد پروتئین‌های تام سرم انسان، بودند انجام گرفت. جهت تهیه ستون افینیتی‌کروماتوگرافی‌منفی نیاز به تهیه ایمونوگلوبولین بر‌ضد پروتئین‌های تام سرم انسان بود که برای این‌منظور، ایمونیزاسیون خرگوش با سرم طبیعی انسان و سپس تخلیص ایمونوگلوبولین تولید شده در‌طی دو مرحله متوالی افینیتی‌ کروماتوگرافی صورت‌گرفت. پس از انجام مرحله سوم PAPP–Aتخلیص‌‌‌یافته حاصل گردید.یافته ها:حجم مخلوط پروتئین های خانم‌های باردار در آستانه زایمان در پیک‌های اول، دوم، سوم و چهارم به ترتیب حدود 44، 40، 40 و 20 میلی‌لیتر بود.نتیجه گیری:روش اتخاذ شده در این پژوهش موجب به حداقل رساندن شرایط تخریب ساختمان PAPP – Aمی‌باشد.
تخصص ها :
پروتئین پلاسمایی مربوط به دوره بارداری نوع A، کمپلکس /PAPP–A ProMBP، نشانگان داون.

9
بررسی اثر ضد جهشی و ضد سرطانی اگزالی پالادیوم و نانو اگزالی پالادیوم به روش آزمون ایمز(Ames) با استفاده از سیستم متابولیکی(میکروزوم کبد موش)
( 218 بازدید ) ( 23 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 10 - شماره 1 - شماره پیاپی 36
خلاصه مقاله : زمینه و هدف:مرگ و میر ناشی از سرطان در بسیاری از کشورها در حال افزایش است. اگزالی پالادیوم و نانو اگزالی پالادیوم داروهای ضد سرطان می باشندکه مصرف آن ها اثرات مفیدی را در سلامت مصرف کننده ایجاد می کند. هدف از این مطالعه بررسی اثرات ضد جهش و ضد سرطان اگزالی پالادیوم و نانو اگزالی پالادیوم می باشد.روش کار:در این مطالعه تجربی اگزالی پالادیوم و نانو اگزالی پالادیوم سنتز شده به منظور اثرات ضد جهشی و ضد سرطانی استفاده و آزمون ضد جهش زایی مطابق آزمون ایمز انجام گردید. نتیجه آزمایش با مقایسه بین نمونه های مورد آزمایش و شاهد مثبت(آزید سدیم) و شاهد منفی(آب مقطر) صورت گرفت. جهت تحلیل آماری از نرم افزار SPSSنسخه 16 استفاده شد.یافته ها:اثر ضد جهشی در هر دو ماده مورد آزمایش مشاهده شد. درصد مهار جهش در اگزالی پالادیوم 83 و در نانو اگزالی پالادیوم 77 بود. هم چنین درصد مهار جهش در میان دو ماده مورد آزمایش در حضور میکروزوم کبد موش نسبت به عدم حضور میکروزوم دارای اختلاف معنی دار نبود(0/05pنتیجه­ گیری:هر دو ماده اگزالی پالادیوم و نانو اگزالی پالادیوم اثرات ضد جهشی و ضد سرطانی بالایی دارند.
تخصص ها :
اگزالی پالادیوم، نانو اگزالی پالادیوم، میکروزوم، سرطان.

دسترسی سریع

کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه فیزیولوژی و تکوین جانوری محفوظ می باشد .