English
فصلنامه فیزیولوژی و تکوین جانوری
مشاهده مقالات شماره
 دوره10،شماره2 (بهار/1396) ،پیاپی37
 
1
اثرات عصاره آبی گیاه اسطوخودوس(Lavendula officinalis) بر روی رحم موش ماده بالغ Balb/C
( 159 بازدید ) ( 61 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 0 - شماره 2 - شماره پیاپی 37
خلاصه مقاله : چكيدهزمینه وهدف:عصاره آبی گیاه اسطوخودوس علاوه بر خواص آرام بخش، در درمان قند خون و افسردگی موثر بوده و دارای خواص آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی می باشد. تاکنون اثر این گیاه، بر روی سیستم تولید مثلی مورد بررسی قرار نگرفته شده است. هدف از این پژوهش، بررسی اثرات عصاره آبی گیاه اسطوخودوس بر روی رحم موش Balb/Cمی باشد.روش کار:این مطالعه بر روی 65 موش ماده بالغ Balb/Cانجام گردید. پس از تهیه عصاره آبی گیاه، آزمایش با انتخاب دوزهایg/kg.bw12،6و 18ادامه یافت و تزریق طی 12 روز به صورت درون صفاقی انجام گرفت. فرداي آخرین روز تزریق، رحم تمامی موش ها خارج و در فرم آلدئید %10 تثبیت و پس از مراحل مختلف تهیه بافت نمونه ها با رنگ ائوزین و هماتوکسیلین رنگ آمیزي شدند. طی بررسی هاي ماکروسکوپی و میکروسکوپی تغییراتی در رحم و بافت رحمی مشاهده شد. نتایج هم زمان با گروه های تجربی(هرگروه 15موش)، گروه کنترل(عدم تزریق: 10 موش) و شم(تزریق سرم فیزیولوژی: 10 موش) مقایسه شدند. برای مقایسه گروه ها از تست Duncanسطح معنی داری در آنالیز0/05 Pو 0/001P در نظر گرفته شد.يافته­ ها:در مقایسه نتایج گروه های تجربی با گروه شم و کنترل، کاهش معنی داری0/05>Pو 0/001Pدر تعداد غدد ترشحی رحم، قطر رحم و ضخامت لایه های رحمی آندومتر، میومتر و پریمتر مشاهده گردید.نتيجه­ گيري:به طور کلی می توان گفت مصرف گیاه اسطوخودوس در دوز بالا، اثر تخریبی بر روی رحم داشته و استفاده از آن می تواند خطرآفرین باشد.
تخصص ها : واژه­ های کليدي:اسطوخودوس، رحم  غدد ترشحی رحم،موش

2
بررسی تغییرات هیستومورفومتری طحال طی دوره بارداری و شیردهی در موشهای صحرایی
( 142 بازدید ) ( 38 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 0 - شماره 2 - شماره پیاپی 37
خلاصه مقاله : زمینه و هدف:در زمان بارداری تغییرات عمده‌ای در بدن مادر رخ می‌دهد، گاهی این تغییرات برای مادر و جنین خطرساز است با شناخت این تغییرات می‌توان شرایط بارداری مادر را مدیریت کرد. در این مطالعه، تغییرات هیستومورفومتری بافت طحال طی بارداری و شیردهی در موش‌های صحرایی ماده نژاد ویستار بررسی گردید.روش کار:در این مطالعه تعداد ۵۴ سر موش صحرایی بالغ نژاد ویستار(۱۲ نر و ۴۲ ماده) با میانگین وزنی ۲۲۰-۲۴۰ گرم انتخاب شده و پس از جفت‌گیری و مشاهده پلاک واژینال ۱۸موش صحرایی باردار به ۳ گروه ۶ تایی و ۶ موش صحرایی ماده بالغ غیر باردار به عنوان نمونه کنترل تقسیم بندی شدند. و با احتساب روز اول بارداری موش‌ها به ۴ گروه، کنترل، ۱۰ و ۲۰ بارداری و هفته اول شیردهی تقسیم شدند. سپس موش‌ها تشریح و بافت طحال خارج و برای بررسی هیستوپاتولوژی با روش هماتوکسیلین-ائوزین رنگ‌آمیزی شدند. در نمونه‌ها تعداد ماکروفاژ، مگاکاریوسیت و قطر پالپ سفید مورد ارزیابی قرار گرفت. داده‌ها با روش آماری آنالیز واریانس یک‌طرفه و آزمون دانکن مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها:تعداد ماکروفاژ در روز ۱۰ و ۲۰ بارداری نسبت به گروه کنترل افزایش معنی‌داری نشان داد(0/01p). قطر پالپ سفید در روز ۱۰ بارداری نسبت به گروه کنترل افزایش معنی‌داری نشان داشت (0/05pنتیجه گیری:فرآیند بارداری باعث تغییرات قطر پالپ سفید و افزایش ماکروفاژهای بافت طحال در موش‌های صحرایی را به دنبال دارد که می‌تواند ناشی از تغییرات سیستم ایمنی مادر باشد.
تخصص ها : واژه های کلیدی:بارداری، شیردهی، طحال، هیستومورفومتری.

3
بررسی اثرات تزریق داخل صفاقی نانوذره Fe2Nio4بر غلظت سرمی هورمون‌هایTSHو تیروئیدی(T3T4) و ویژگی‌های بافتی تیروئید در رت های آزمایشگاهی نر نژاد Wistar
( 136 بازدید ) ( 40 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 0 - شماره 2 - شماره پیاپی 37
خلاصه مقاله : زمینه و هدف:در سال‌های اخیر با افزایش تولید و مصرف نانوذرات سنتزی نگرانی، در رابطه با اثرات منفی این مواد در سیستم‌های بیولوژیک افزایش یافته است. در مطالعه حاضر اثر نانوذره Fe2Nio4بر غلظت سرمی هورمون‌های تیروئیدی، TSHو نیز بر بافت تیروئید مورد بررسی قرار گرفت.روش کار:24 رت‌ نر نژاد ویستار به صورت تصادفی به گروه‌های 8 تایی گروه کنترل،( رت‌هایی که 0/5 میلی‌لیتر سرم فیزیولوژیکی)، گروه دوم و سوم(0/5 میلی‌لیتر محلول نانوذره Fe2Nio4را در غلظت‌های ppm100 و 200) به مدت 7 روز تیمار شدند، تقسیم گردیدند. در روزهای دوم، هفتم و چهاردهم پس از مواجه غلظت سرمی هورمون‌های TSHو تیروئیدی تعیین گردید. در روز چهاردهم تیروئید جاندار تحت بی‌هوشی عمیق خارج شده و مورد بررسی بافت شناسی قرار گرفت.یافته ها:در روزهای هفتم و چهاردهم ، غلظت هورمون TSHدر رت‌های مواجه شده با نانوذره Fe2NiO4به طور معنی‌داری کمتر از تیمار کنترل بود. تزریق داخل صفاقی نانوذره Fe2NiO4تأثیر معنی‌داری بر غلظت هورمونT3 نداشت ولی سبب افزایش معنی‌دار غلظت هورمون T4شد. نانوذره Fe2NiO4هم چنین سبب تغییرات بافتی قابل ملاحظه در بافت تیروئید گردید.نتیجه­ گیری:نانوذره Fe2NiO4با تأثیر بر محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-آندوکراین و آسیب بافتی تیروئید سبب اختلال در ترشح هورمون‌های TSHو T4می‌گردد.
تخصص ها : واژه های کلیدی: Fe2NiO4TSHT3T4

4
بررسی اثر مکمل غذایی جلبک گراسیلاریا( Grasilaria pygmaeaبر روی فاکتورهای خونی ماهی سیباس آسیاییLates calcarifer
( 235 بازدید ) ( 47 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 0 - شماره 2 - شماره پیاپی 37
خلاصه مقاله : زمینه و هدف: در آبزی پروری، جلبک ها به منظور افزایش ایمنی و بازماندگی در ماهیان تجاری مورد استفاده قرار می گیرند. هدف از این مطالعه بررسی اثرات جایگزینی ماکروجلبک گراسیلاریا با آرد ماهی در جیره غذایی و تاثیر آن روی فاکتورهای خونی ماهی سی باس آسیایی(Lates calcariferمی باشد.روش کار: برای این منظور 150قطعه ماهی با میانگین وزنی 28 گرم به صورت کاملاً تصادفی با 3 تکرار و 3 تیمار در 15 تانک فایبرگلاس 300لیتری(10 عدد ماهی به ازای هر تانک) توزیع شدند. ماهیان به مدت 40 روز با جیره حاوی 3، 6 و 9 درصد پودر جلبک گراسیلاریا به ازای هر کیلو گرم غذا و گروه کنترل مثبت و کنترل منفی(هر دو فاقد جلبک) تغذیه گردیدند. در پایان آزمایش از سیاهرگ ساقه ی دمی ماهیان خونگیری انجام و شاخص های خونی اندازه گیری شدند.یافته ­هانتایج مطالعه حاضر نشان داد که جایگزینی ماکروجلبک در جیره غذایی ماهی سی باس آسیایی بر روی فاکتورهای خونی ماهی شامل هموگلوبین، هماتوکریت و درصد افتراقی گلبول های سفید تاثیر معنی داری ندارد. اما در تیمار 3% جایگزینی جلبک اختلاف معنی داری در تعداد گلبول سفید، میزان لیزوزیم و پروتئین کل مشاهده گردید(0/05Pنتیجه گیریبه طور کلی نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که جایگزینی جلبک(Gracilaria pygmaea) در سطح سه درصد باعث افزایش چشم گیری در میزان گلبول سفید و لیزوزیم نسبت به گروه شاهد گردیده است و مقدار پرتئین در سطح سه و شش درصد افزایش معنی داری نسبت به گروه شاهد داشته است.
تخصص ها : واژه های کلیدی: جایگزینی جلبک گراسیلاریا، پارامترهای خونی، پاسخ ایمنی، ماهی سی باس(Lates calcarifer

5
اثر محافظتی سیلیمارین بر روی آسیب کبدی ناشی از امواج تلفن همراه درموش های صحرایی
( 115 بازدید ) ( 11 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 0 - شماره 2 - شماره پیاپی 37
خلاصه مقاله : زمینه و هدف:مطالعات متعدد آزمایشگاهی و اپیدمیولوژیک تاثیرات امواج الکترو مغناطیس ناشی از تلفن همراه را بر روی تکثیر سلولی، یک پارچگی دیواره سلول، القا آپپتوز، انتقال کلسیم، اختلال در انتقال پیام های سلولی و تنظیمات آنزیمی در اندام های مختلف مانند کبد را نشان می دهد. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر سیلیمارین بر پیشگیری از این آسیب ها بر روی کبد می باشد.روش کار:70 سر موش صحرائی بالغ به صورت تصادفی در پنج گروه چهارده تایی کنترل، شاهد مثبت، تجربی( تیمار شده با دوز 150،100 و 400 میلی گرم بر کیلوگرم سیلیمارین) تقسیم شدند. گروه های شاهد مثبت و تجربی به مدت سی روز، هر روز 5 بار و هر بار به مدت ده دقیقه درمعرض امواج گوشی تلفن همراه قرار داده می شدند. در پایان آزمایش از موش ها خون­گیری شده و میزانALT ,AST و ALPپروتئین تام سرم،آلبومین و بیلی روبیناندازه گیری گردید. نمونه های بافتی پس از تثبیت جهت تهیه اسلاید به آزمایشگاه ارسال شد.یافته ها:میزانALTASTALPوبیلی روبین تام در گروه شاهد افزایش معنی دار(0/05pو پروتئین تام سرم و آلبومین کاهش معنا داری(0/05pیافته بود. در گروه های تیمار شده با سیلیمارین میزان فاکتورهای مذکور به صورت معناداری تغییر کرده و به حالت طبیعی نزدیک شده بود. نتایج آسیب شناسی با نتایج بیوشیمیائی مطابقت داشت.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه تاثیر مثبت سیلیمارین را در محافظت از کبد احتمالاً از طریق از بین بردن رادیکال های آزاد و تقویت فاکتورهای آنتی اکسیدانی در کبد  نشان داد.
تخصص ها : واژه های کليدی:سیلیمارین، امواج الکترومغناطیس، تلفن همراه، آسیب کبدی،موش صحرائی.

6
بررسی اثرات داروی زولپیدم برتغییرات هیستولوژیک بافت رحم و میزان استرادیول موش بالغ نژاد NMRI
( 187 بازدید ) ( 72 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 0 - شماره 2 - شماره پیاپی 37
خلاصه مقاله : زمینه و هدف:زولپیدم با نام تجاری Ambienاثرات درمانی خود را از طریق سیستم عصبی مرکزی با اتصال به گیرنده ی گابا Aاعمال می کند و با توجه به این که مصرف داروی زولپیدم در سنین باروری بیشتر می باشد این مطالعه با هدف بررسی اثرات زولپیدم بر رحم و هورمون جنسی موش ماده نژاد NMRIصورت گرفتروش کار:دراین تحقیق از 30 موش بالغ نژاد NMRIبا وزن تقریبی30 26گرم در گروه های تجربی، شاهد و کنترل استفاده شد. گروه های تجربی در 3 دسته مختلف این دارو را به صورت تزریق درون صفاقی به میزان5 ،10، 20 میلی گرم برکیلوگرموزن موش به مدت 14 روز دریافت نمودند. گروه شاهد 5/0 سی سی آب مقطرو کنترل هیچ ماده ای دریافت نکردند. پس از پایان دوره تیمار رحم ها از بدن حیوانات خارج و پس از گذراندن مراحل تهیه بافت با رنگ هماتوکسیلین ائوزین رنگ آمیزی شدند. سنجش میزان سرم استرادیول از طریق روش الیزا انجام گردید. نتایج با استفاده از نرم افزار21 spssاز طریق آزمون های Anovaو تست Tukey)) با در نظر گرفتن سطح معنی داری(0/05 P) مورد تجزیه وتحلیل آماری قرار گرفتندیافته ها:با توجه به نتایج به دست آمده بررسی های بافت شناسی،تزریق داروی زولپیدمدر گروه های تجربی1، 2 ،3به طور معناداری باعث کاهش ضخامت لایه آندومتر، لومن رحم نسبت به گروه کنترل و شم شد. هم چنین کاهش معناداری غدد رحمی در گروه تجربی 3 نسبت به گروه کنترل و شم وکاهش معناداری میزان سرم هورمون استرادیول در هر 3 گروه تجربی نسبت به گروه  شم و کنترل مشاهده گردید.نتیجه گیری:از این کار تحقیقاتی نتیجه گیری میشود که تزریق داروی زولپیدم باعث تغییرات معناداری در بافت رحمو هورمون جنسی استرادیولمی شود.
تخصص ها : واژه های کليدی:زولپیدم، رحم، استرادیول، بافت،موش نژادNMRI

7
بررسی تأثیر سولفات مس بر بافت کبد جنین موش صحرایی نژاد ویستار
( 130 بازدید ) ( 22 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 0 - شماره 2 - شماره پیاپی 37
خلاصه مقاله : زمینه و هدف:فلزات سنگین مانند مس در غلظت های پایین نیز می توانند به بافت موجودات زنده آسیب بزنند. با توجه به غلظت بالای مس در کبد نوزادان و اهمیت موضوع تکامل کبد جنین این مطالعه با هدف بررسی اثر سولفات مس بر بافت کبد جنین موش صحرایی انجام شد.روش کار:در این مطالعه تجربی از تعداد 48 سر موش صحرایی نژاد ویستار نر و ماده با محدوده وزنی 250-200 گرم استفاده شد. قبل از بارداری موش های بالغ ماده به صورت تصادفی به چهار گروه کنترل و تجربی سولفات مس تقسیم شدند. گروه های تجربی به ترتیب، 25/0، 5/0 و 1گرم سولفات مس در هر1000گرم غذای استاندارد به مدت 2 هفته قبل از جفت گیری و طی دوره بارداری دریافت کردند. در روز 21 بارداری حیوانات کشته و جنین ها از رحم موش های ماده خارج گردیدند. کبد جنین ها به منظور مطالعات بافت شناسی پس از گذراندن مراحل تهیه بافت با هماتوکسیلین و ائوزین رنگ آمیزی شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSSدر سطح معنی داری 0/05Pصورت گرفت.یافته ها:میانگین طول سری-دمی در گروه کنترل در مقایسه با گروه های تجربی 1 و 3 تفاوت معنی داری نشان داد(0/05>P). بررسی های بافت شناسی نشان داد که تکامل کلونی­های سلول های خونی در گروه تجربی2 سریع تر از گروه کنترل است. تغییرات نسبتاً شدیدی در هپاتوسیت­های گروه های تجربی 2 و 3 در مقایسه با گروه کنترل مشاهده شد (0/05>Pنتیجه­ گیری:سولفات مس در دوزهای متوسط و بالاتر می تواند اثرات مخربی بر بافت و سلول های کبد جنین داشته باشد. این تغییرات و آسیب ها می تواند تابعی از میزان دوز مصرفی، مدت زمان و دوره مصرف سولفات مس باشد.
تخصص ها : واژه های کلیدی: سولفات مس، کبد، جنین، موش صحرایی.

8
اثر حفاظتی رویال‌ ژل بر روی هیستومورفومتری، تغییرات هورمونی و استرس اکسیداتیو در موش‌های رت­نر تحت درمان با افلوکساسین
( 130 بازدید ) ( 33 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 0 - شماره 2 - شماره پیاپی 37
خلاصه مقاله : زمینه و هدف:رویال ژل ترکیبی است که توسط زنبورهای کارگر تولید و با خاصیت آنتی اکسیداتیوی خود، نقش حفاظتی در برابر استرس اکسیداتیو دارد. هدف از این پژوهش مطالعه نقش رویال ژل درکاهش عوارض جانبی افلوکساسین و به حالت نرمال گرداندن فعالیت تولید مثلی موش‌های رت تحت تاثیر با افلوکساسین بودروش کار:در این کار آزمایشگاهی 32 موش رت نر نژاد آلبینو بالغ با وزن بدنی حدود 180ـ160 گرم استفاده شد. موش‌ها به 4 گروه 8تایی کنترل با آب، گروه افلوکساسین( mg/kg.BW216)، گروه رویال ژل( mg/kg.BW100) و گروه رویال ژل به علاوه افلوکساسین تقسیم و هم زمان را به مدت 28 روز از طریق دهانی تیمار گردیدند. پس از طی مدت آزمایش بررسی های هورمونی،بافت شناسی انجام و نتایج با نرم افزارSPSS  و روش ANOVAو توکی بررسی شدند.یافته ها:بر طبق نتایج افلوکساسین میزان قطر لوله‌های اسپرم‌ساز، ضخامت اپی تلیوم لوله، وزن بیضه‌ها، RI، هورمون‌های تستوسترون،LH FSH ، مقدارTTMو TAOCرا نسبت به گروه کنترل به طور معنی‌داری کاهش می‌دهد. اما فاصله بین لوله‌های اسپرم‌ساز، درصد TDIو SI، سطح NOوMDAرا نسبت به گروه کنترل به صورت معنی‌داری افزایش داد. تمام پارامترهای بالا در گروه افلوکساسین به علاوه رویال ژل به حالت نزدیک نرمال برگردانده می‌شوند. نتیجه گیری:نتایج این پژوهش آشکار کرد که افلوکساسین اثرات منفی روی هیستومورفومتری و فعالیت تولید مثلی در موش‌های رت دارد. ولی در صورت استفاده هم زمان با رویال ژل که خاصیت آنتی اکسیدانتی آن سیستم تولید مثلی را در برابر افلوکساسین حفاظت می‌کند.
تخصص ها : واژه های کليدی:افلوکساسین، رویال ژل، استرس اکسیداتیو، هیستومورفومتری، موش رت نر.

9
بررسی تغییرات مورفولوژیک اتولیت ساژیتا در جمعیت های ساردین سفید Sardinella albellaدر خلیج فارس و دریای عمان
( 107 بازدید ) ( 25 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 0 - شماره 2 - شماره پیاپی 37
خلاصه مقاله : زمینه و هدف:اتولیت(سنگریزه شنوایی) داخل یک جفت کپسول در هر سمت جمجمه قرار دارد. استفاده از اتولیت­ ها به عنوان شاخصی برای تعیین سن یه شمار می رود و نوسانات محيطي نظير تغذيه، فعاليت و تغييرات حرارتی بر روی آن تاثیر می­گذارد. با توجه به گستردگی و تنوع محیطی قابل توجه در حوزه ی پراکنش Sardinella، وجود تنوع در ساختار مورفولوژیک اتولیت دور از انتظار نخواهد بود. بنابراین هدف ازاین مطالعه بررسی تنوع احتمالی در ساختار اتولیت ساژیتا درحوزه پراکنش ساردین سفید درخلیج فارس و دریاي عمان استروش کار:درطی زمستان90 وبهار 91تعداد75 عدد ساردین سندي با روش پرساین دوقایقی از سه منطقه جاسک، قشم و لنگه جمع آوري گردید. پس از انجام مطالعات بیومتریک اتولیت ساژیتای چپ و راست استخراج گردیده و بررسی شد. داده های به دست آمده مورد آنالیز واریانس تک متغییره  one way ANOVAو چند متغییره MANOVAقرار گرفتند.یافته ها:در بررسی آماري صفات مورد مطالعه  تفاوت معنی داری بین سه منطقه مشخص نگردید. این نتایج توسط آزمون post-hoc  و Claster analysisنیز تایید شد. اگرچه درجه ی اندکی از تفکیک بین سه منطقه مشاهده می شد اما میزان هم­پوشانی بیش از آن بود که سه منطقه را از یک­دیگر متمایز سازد.نتیجه­ گیری:معنی دار نبودن تفاوت های مورفولوژیک اتولیت ها در این سه منتطقه  می تواند موید این نکته باشد که جمعیت این گونه در سه منطقه ی نمونه برداری با یک­دیگر در ارتباط بوده و اختلاط صورت گرفته سبب عدم تمایز معنی دار در این صفت شده است.
تخصص ها : واژه های کلیدی: ساردین ماهیان، شگ ماهیان، خلیج فارس ودریاي عمان،  .Clupeidae ,Sardinella albella

دسترسی سریع

کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه فیزیولوژی و تکوین جانوری محفوظ می باشد .