English
فصلنامه فیزیولوژی و تکوین جانوری
مشاهده مقالات شماره
 دوره7،شماره3 (/1393) ،پیاپی26
 
1
بررسی نقش TNF-αدر تغییر الگوی بیان ژن CXCR4 در سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان انسان
( 497 بازدید ) ( 52 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 4 - شماره 3 - شماره پیاپی 26
خلاصه مقاله : مقدمه و هدف:مهاجرت و جایگزینی سلول در پیوند سلول مهم است و گیرنده CXCR4نقش کلیدی در این فرآیند دارد. سلول های بنیادی مزانشیمی (MSCs) قادر به بیان CXCR4نیستند اما تحریک آن ها با سایتوکاین های التهابی نظیر TNF-αمیزان بیان CXCR4را افزایش می دهد. در این مطالعه میزان تغییر بیان CXCR4در MSCsمغز استخوان انسان تحت تاثیر سایتوکاین التهابیTNF-α  مورد بررسی قرار گرفت.روش کار:MSCsمورد مطالعه به دو گروه مورد و شاهد تقسیم شدند. گروه شاهد سلول هایتیمار نشده و گروه های مورد،سلول های تیمار شده با TNF-αبا غلظت های ng/ml1و10 در زمان های 2، 10، 24 و 48 ساعت بود. سپس mRNAی سلول ها استخراجو cDNAآن ساخته و میزان بیان ژن CXCR4با روش Real Time PCRبررسی گردید. ژن کنترل خانگی، بتا اکتین بود. نهایتاً تغییر بیان در سلول های تیمار شده و تیمار نشده با استفاده از روش لیواک ( -∆∆Ct2) تجزیه و تحلیل شد. یافته ها:در MSCsتیمار شده با ng/ml1 TNF-αدر زمان­های 2، 10، 24 و 48 ساعت میزان بیان به ترتیب:32، 64، 256 و 32 برابر و در تیمار با ng/ml10 در زمان های مشابه، به ترتیب: 16، 32، 512 و 32 برابر شد. بیشترین میزان بیان ژن CXCR4در مجاورت با TNF-αدر مدت زمان 24 ساعت و در غلظت ng/ml10مشاهده گردید.نتیجه گیری:به نظر می رسد هم عامل زمان و هم غلظت TNF-αدر بیان ژن CXCR4در MSCsمشتق از مغز استخوان انسان موثر است ولی زمان عامل مهمتری در تغییر بیان ژن CXCR4در این سلول هاست.
تخصص ها :
سلول های بنیادی مزانشیمی،گیرنده کموکاینی CXCR4، فاکتور نکروز دهنده تومورα، الگوی بیان ژن.

2
بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گل رازک بر میزان هورمون‌های جنسی و تعداد فولیکول تخمدانی در موش‌های ماده سوری بالغ
( 409 بازدید ) ( 50 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 4 - شماره 3 - شماره پیاپی 26
خلاصه مقاله : زمینه و هدف:استفاده از داروهای شیمیایی در درمان بیماری­ها، معمولاً دارای عوارض جانبی است. با توجه به اثرات جانبی اکثر داروهای شیمیایی، در سال­های اخیر استفاده از داروهای گیاهی در جهت درمان ناباروری رونق یافته است. لذا این مطالعه با هدف بررسی اثر عصاره آبی گل رازک برمیزان هورمون‌ها و سلول‌های دودمانی جنسی در موش‌های ماده بالغ انجام گردید.روش کار: این یک مطالعه تجربی است که بر روی 40 سر موش ماده بالغ انجام گرفت. موش‌ها به 5 گروه 8 تایی شامل گروه‌های کنترل (فاقد تیمار)، شاهد( سالین) و سه دسته تجربی دریافت کننده عصاره هیدروالکلی گل رازک با دوزهای mg/kg50، 100 و 150 تقسیم شدند. کلیه تجویزها به صورت گاواژ و به مدت 21 روز انجام گرفت. در پایان آزمایشات از قلب حیوانات خون‌گیری به عمل آمد و با جداسازی سرم از نمونه‌ها میزان هورمون‌های جنسی و هم چنین با جداسازی تخمدان ها تعداد فولیکول‌های گراف، ثانویه و آنترال شمارش شد. نتایج با استفاده از آزمون‌های آماری تجزیه واریانس یک طرفه و توکی آنالیز گردیدند.یافته‌ها:نتایج نشان داد که عصاره هیدروالکلی گل رازک باعث افزایش معنی‌دار در میزان هورمون‌های استروژن، پروژسترون و افزایش تعداد فولیکول‌های گراف، ثانویه و آنترال می‌شود.نتیجه گیری:عصاره گل رازک احتمالاً از طریق تحریک ترشح LHو با داشتن ترکیبات استروئیدی، فلاونوئیدی، باعث افزایش هورمون‌های جنسی و فولیکول‌های تخمدانی می‌شود
تخصص ها : رازک، استروژن، پروژسترون، تستوسترون، فولیکول‌های تخمدانی.

3
بررسی تنوع مورفولوژیک در جمعیت های مختلف ساردین سندی موجود در خلیج فارس و دریای عمان
( 535 بازدید ) ( 27 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 4 - شماره 3 - شماره پیاپی 26
خلاصه مقاله : زمینه و هدف:ساردین ماهیان از خانواده شگ ماهیان از نظر اکولوژیک جزو ماهیان سطحزی ریز، و اولين مصرف كنندگان در زنجيره ي توليدات دريايي بوده و در صورت صيد بي رويه آن ها كاهش صيد تون ماهيان مشاهده می­گردد. هدف از این مطالعه بررسی تنوع احتمالی ژنتیکی و ایجاد زیر جمعیت در حوزه پراکنش این گونه در خلیج فارس و دریای عمان است.روش کار:در طی زمستان90 و بهار91 تعداد63 عدد ساردین سندی با روش پرساین دو قایقی از سه منطقه جاسک، قشم و لنگه جمع­آوری و بررسی های مورفولوژیک و بیومتریک معمول انجام گردید. داده ها به روش آنالیز واریانس یک طرفه one way ANOVAو آنالیز واریانس چند متغیره MANOVAمورد بررسی آماری قرار گرفتند.یافته ها:بررسی آماری صفات مورد مطالعه وجود یک شیب معنی دار را در سطح 05/0Pدرکلیه صفات از بندر چارک در منطقه لنگه تا بندر جاسک در دریای عمان نشان داد. آزمون post-hocنشان از این داشت که درتمامی صفات جاسک تفاوت معنی داری را با دو منطقه دیگر دارد. بر پایه آزمون مولفه های اصلی مهم­ترین صفات در ایجاد این تنوع طول کل، طول چنگالی، طول استاندارد، طول پوزه و پهنای بدن می باشند. از سوی دیگرClaster analysis  بر پایه صفات مورفولوزیک سه منطقه در ابتدا به دو منطقه اصلی (جاسک، قشم و لنگه) تقسیم و در مرحله بعد دو منطقه قشم و لنگه را نیز از یک­دیگر جدا سازی می­کند.نتیجه گیری:نتایج حاصل می تواند نشان از این حقیقت باشد کهاین گونه در حوضه گسترده پراکنش خود دارای زیر جمعیت هایی است که می توانند زیر بنای ایجاد زیر گونه در حوزه پراکنش این گونه باشند.
تخصص ها : ساردین سندی، ساردین ماهیان، شگ ماهیان، خلیج فارس و دریای عمان.

4
بررسی اثرات توأم عصاره تام الکلی پوسته کیتون lamyiخلیج فارس و بافت سلول زدایی شده­ی مغز رت بر آنژیوژنز پرده کوریوآلانتوئیک جنین جوجه
( 517 بازدید ) ( 29 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 4 - شماره 3 - شماره پیاپی 26
خلاصه مقاله : زمینه و هدف: کیتون ها به دلیل وجود کیتین و کیتوسان در پوسته آن ها از لحاظ پزشکی از اهمیت خاصی برخوردارند. به دلیل اهمیت آنژیوژنز و از آن­جائی­که فرآیند پیچیده ای شامل برهم کنش فاکتورهای محلول سلول و اجزاء ماتریکس خارج سلولی می­باشد، هدف از این مطالعه بررسی اثرات توأم عصاره الکلی پوسته کیتون و بافت سلول زدایی شده مغز رت بر آنژیوژنز پرده کوریوآلانتوئیک جنین جوجه است.روش کار:در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی، بافت مغز رت سلول زدایی شد. 50 عدد تخم مرغ نطفه­دار به طور تصادفی در 5 گروه مساوی شاهد (بدون تیمار)، شاهد آزمایشگاهی 1(تیمار با DMSO)، شاهد آزمایشگاهی 2(تیمار با مغز سلول زدایی شده)، تجربی 1(تیمار با عصاره) و تجربی 2(تیمار توأم عصاره و بافت سلول زدایی شده مغز) توزیع شدند. در روزدوازدهمانكوباسيونازتمامنمونه ها عکس برداری وتعدادوطول انشعاباتعروقيدرمحلتيماررويپرده كوريوآلانتوئيكبهكمكنرمافزار  Image Jبررسيوبهكمكنرمافزار16  SPSSو آزمون آماری ANOVAو Tukeyدر سطح(05/0p) تحليلگردید. يافته‌ها:در مقایسه میانگین تعداد (85/134/10) و طول(mm04/212/13) عروق خونی در گروه شاهد و تعداد (36/1 06/6) و طول ( mm21/176/9) انشعابات عروقی در گروه تجربی 1، کاهش معنی دار مشاهده شد (001/0p). هم­چنین میانگین تعداد(04/1 75/8) و طولmm)42/1 43/11) عروق خونی در گروه تجربی2 با تعداد و طول عروق خونی در گروه شاهد کاهش معنی دار نشان داد(05/0p). نتيجه گيري:کاربرد توأم عصاره پوسته کیتون خلیج فارسو بافت سلول زدایی شده مغز رت باعث کاهش آنژیوژنز در پرده کوریوآلانتوئیک می شود
تخصص ها : آنژیوژنز، کیتون، پرده کوریوآلانتوئيک، مغز، سلول زدایی.

5
بررسی اثر دوره های گرسنگی و رشد جبرانی برکیفیت لاشه بچه ماهی کپور
( 420 بازدید ) ( 8 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 4 - شماره 3 - شماره پیاپی 26
خلاصه مقاله : زمینه و هدفمعمولاً گونه‌هاي مختلف ماهيان درطول زندگي با پديده گرسنگي به­طورطبيعي مواجه مي‌شوند، چنين حالتی معمولاً درفصل زمستان،هنگام مهاجرت‌هاي طولاني به منظور تخم‌ريزي و يا زماني­كه غذا در محيط زندگي، به دلايل مختلفي كاهش پيدا مي‌كند اتفاق مي‌افتد و باعث كاهش شديد ذخاير انرژي بدن ماهيمی­شود. روش­کار:اينآزمايش در 5 تیمار و 3 تکرار شامل: تیمار شاهد: پنج هفته غذادهی کامل در طول دوره، تیمار 1: یک هفته گرسنگی کامل و یک هفته غذادهی کامل، تیمار 2: دو هفته گرسنگی کامل و یک هفته غذادهی کامل، تیمار3: سه هفته گرسنگی کامل و یک هفته غذادهی کامل، تیمار 4: چهار هفته گرسنگی کامل و یک هفته غذادهی کامل، انجام پذیرفت. ميزاناكسيژنمحلول برابرppm6-5/5، دمابرابر 28-24 درجهسانتی گراد و  pHدرطولدورهآزمايشبرابر 8-5/7 اندازهگيريگرديدبچه ماهيان کپور در طول دوره آزمايش و در تیمار شاهد و در زمان غذادهی تیمارهای دیگر با غذاي تجاری (شامل: رطوبت 7/8 %، خاكستر 2/ 11%، پروتئين 32 % و چربي 5/10 % ) تغذیه شدند. یافته ها:با توجه به نتایج به­دست آمده از آنالیز لاشه بچه ماهیان کپور مشخص گردید در میزان درصد پروتئین، چربی، فیبر و خاکستر لاشه اختلاف معني داري وجود دارد 05/0P به­طوری­که با افزایش طول دوره گرسنگی میزان چربی، پروتئین و فیبر کاهش و میزان خاکستر لاشه افزایش یافت. نتایج بررسی نشان داد که افزایش دوره گرسنگی باعث کاهش کیفیت لاشه و درصد بازماندگی بچه ماهیان کپور می گردد
تخصص ها :
گرسنگی، رشد جبرانی، لاشه، بچه ماهي کپور

6
بررسی اثر محافظتی ویتامین12Bبر روی میزان ابتلا رت های لویس آنسفالومیلیت آلرژیک تجربی در بیماری مولتیپل اسکلروزیس(MS
( 533 بازدید ) ( 10 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 4 - شماره 3 - شماره پیاپی 26
خلاصه مقاله : مقدمه و هدف :مالتيپل اسكلروزيز بيماري پيشرفته خود ايمني سيستم عصب مركزي است و انسفالوميليت آلرژيك تجربي(EAE)به­عنوان يك مدل حيواني با ارزش براي اين بيماري در نظر گرفته مي­شود. از آن­جایی که ويتامين 12Bدر تعديل كردن پاسخ­هاي التهابي و در تشکیل صفحات میلین و تعدیل پاسخ­های استرس اکسیداتیو شرکت دارد، هدف از اين مطالعه بررسی تاثیرات آن بر روی رت­های مبتلا به  EAEاست.روش کار :با استفاده ازتركيب هموژنه نخاع خوكچه هندي، EAEدر رت­های لویس القاء شد. از روز بعد از القاء بيماري، درمان­ها با استفاده از ويتامين 12Bشروع و به مدت 10 روز به طول انجاميد. از روش الیزا براي بررسي ميزان سطح سرمیαTNF-استفاده  شد. تمام تست ها با استفاده از نرم افزار  SPSSو با روش  Mann Whitney U- testمورد بررسی قرار گرفت. یافته­ها :در این مطالعه مشاهده شد که میزان شرایط کلینیکی بد و میزانTNF-αدر رت­های مبتلا به EAEبا افزایش میزان 12Bکاهش پیدا نموده استنتیجه گیری:ویتامین 12Bدارای اثر حفاظتی در کاهش شرایط ناشی از EAEبوده و می توان از آن در درمان مکمل بیماری MSاستفاده نمود
تخصص ها :
ویتامینB12، انسفالوميليت آلرژيك تجربي، بیماریMS

7
بررسی اثرات عصاره هیدرو الکلی برگ بادرنجبویه بر زخم معده ناشی از استیک اسید در موش صحرایی ماده
( 612 بازدید ) ( 58 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 4 - شماره 3 - شماره پیاپی 26
خلاصه مقاله : زمینه و هدف:زخم معده که اغلب از شایع ترین بیماری های گوارشی می باشد، شامل ضایعات مخاطی و زیر مخاطی خوش خیم در دیواره معده است. عوارض جانبی استفاده ازگیاهان دارویی نسبت به داروهای شیمیایی کمتر بوده و برعکس داروهای شیمیایی که ممکن است با ترکیبات دیگر بدن تداخل کرده و یا سمی را در بدن تولید کنند، اغلب اثرات تداخلی ندارند. گیاه بادرنجبویه اثر آرام بخشی و آنتی اکسیدانی دارد و هدف از این تحقیق بررسی اثر عصاره هیدرو الکلی برگ بادرنجبویه بر زخم معده ناشی از اسید استیک در موش صحرایی ماده است.روش کار:در این مطالعه تجربی پس از تهیهعصاره هیدروالکلی برگ های گیاه بادرنجبویه60 سر موش صحرایی ماده به وزن تقریبی250-200 گرم به طور تصادفی به 4 گروه 15 تایی کنترل، شم(دریافت کننده نرمال سالین)، تجربی1(عصاره ی بادرنجبویه با دوز 200 میلی گرم بر کیلوگرم وزن موش) و تجربی2(عصاره ی بادرنجبویه با دوز400 میلی گرم بر کیلوگرم وزن موش)تقسیم شدند. موش هایمبتلا به زخم معده با اسیداستیک به مدت 14روز باعصاره تیمار گردیدند. نمونه معده در روز چهارم، هفتم، دهم و چهاردهم خارج و بعد از اندازه گيري ابعاد زخم و تثبيت با فرمالين 10%، مراحل پاساژ، برش بافتی و رنگ آميزي انجام و در نهايت تعداد نوتروفيل، ماکروفاژ و فيبروبلاست شمارش گرديد.یافته ها:نتایج نشان داد که عصاره بادرنجبویه باعث افزایش معنی دار درصد بهبود زخم در گروه تجربی1 و تجربی2 نسبت به گروه های کنترل و شم شده است. در گروه تجربی 2 ترمیم زخم نسبت به گروه تجربی1 دارای افزایش معنی دار بیشتری بود. فاکتورهای التهابی و فیبروبلاست ها روز چهارم در گروه تجربی 1 افزایش معنی داری و روز های بعد کاهش معنی داری نسبت به گروه کنترل و شم نشان داد و گروه تجربی2 از روز چهارم کاهش معنی دار نشان داد.نتیجه گیری:بادرنجبویه قابلیت ترمیمی بالایی در ترمیم زخم معده ناشی از اسید استیک دارد.
تخصص ها :
زخم معده، عصاره برگ بادرنجبویه، شاخص های خونی.

8
بررسی اثر تزریق داخل صفاقی عصاره های آبی و آلی به دانه  بر فاکتورهای بیوشیمیایی و خونی موش صحرایی
( 502 بازدید ) ( 16 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 4 - شماره 3 - شماره پیاپی 26
خلاصه مقاله : زمینه و هدف:امروزه گیاهان دارویی کاربردهای وسیعی در حوزه های مختلف به خصوص در کنترل عفونت های میکروبی دارند اما احتمال بروز عوارض جانبی در تمامی مواد دارویی باعث ایجاد نگرانی های زیادی در استفاده از این مواد در حوزه های مختلف پزشکی شده است. این مطالعه در جهت روشن ساختن بخشی از این ابهامات و با هدف بررسی اثر تزریق داخل صفاقی عصاره های آبی و آلی به دانه بر فاکتورهای بیوشیمیایی و هماتولوژیک موش های صحرایی انجام شده است. روش کار:در این مطالعه تجربی، 15 سر موش صحرایی ماده نژاد اسپیرال به صورت تصادفی به 5 گروه تقسیم شدند.گروه اول به عنوان گروه شم، گروه دوم به عنوان گروه کنترل وگروه های سوم تا پنجم به عنوان گروه های آزمون به ترتیب با عصاره های آبی، اتانولی و استونی به دانه تیمار گردیدند. تیمار موش ها به مدت 10 روز ادامه یافت سپس موش ها در روز یازدهم با اتر بیهوش و خونگیری از قلب آن ها انجام شد. سپس پارامترهای بیوشیمیایی و خونی آن ها مورد ارزیابی قرار گرفت.یافته ها:نتایج این مطالعه تغییر چندانی در فاکتورهای بیوشیمیایی نشان نداد. میزان گلبول های سفید و جزئی هموگلوبین و درصد هماتوکریت  نیز تغییر معنی داری نداشت. میزان پلاکت ها به میزان جزئی در موش های گروه تجربی افزایش نشان داد.نتیجه گیری:تزریق داخل صفاقی عصاره های به دانه تاثیری بر فاکتورهای بیوشیمیایی و خونی موش ندارد.
تخصص ها : به دانه، خون، فاکتورهای بیوشیمیایی، موش.

دسترسی سریع

کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه فیزیولوژی و تکوین جانوری محفوظ می باشد .