English
فصلنامه فیزیولوژی و تکوین جانوری
مشاهده مقالات شماره
 دوره7،شماره2 (/1393) ،پیاپی25
 
1
بررسی اثر داربست مثانه گوسفند نژاد اهلی بر روی سلول­های بلاستمادر شرایط برون­ تنی
( 494 بازدید ) ( 38 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 4 - شماره 2 - شماره پیاپی 25
خلاصه مقاله : مقدمه و هدف:داربست­هاي زیستی كه از ماتريكس خارج سلولي تشكيل شده­اند قابليت تسهيل تجديد ساختار در تعداد زيادي از بافت­ها را دارا می­باشند. این مطالعه به منظور بررسی اثر القایی داربست مثانه گوسفند نژاد اهلی بر روی سلول­های بافت بلاستما در شرایط برون تنی انجام شد.روش کار:ابتدا مثانه گوسفند با قرارگیری در SDSیک درصد به مدت 24 ساعت همراه با چرخش آرام کاملاً سلول­زدایی شد. سپس به منظور تهيه بافت بلاستما با پانچور مخصوص لاله­هاي گوش خرگوش نر نژاد نيوزيلندي پانچ و حلقه بلاستمايي حاصل شد. در ادامه داربست سلول­زدايي شده در شرايط استريل در مرکز حلقه بلاستما قرار گرفته و به محيط کشت انتقال داده شد. سپس جهت مطالعات میکروسکوپ نوری از رنگ­های هماتوکسیلین ائوزین و پیک اندیگو و آبی تولوئیدین استفاده شد. هم­چنین نمونه­هایی از روزهای 15 و 20 برای مطالعه با میکروسکوپ الکترونی گذاره آماده سازی شدیافته­ها:رشته­های کلاژن در ماتریکس مثانه بعد از سلول­زدایی حفظ شده بودند. در روزهای 15 و 20 کشت بیشترین مهاجرت سلول­های بلاستمایی به داربست مثانه دیده شد. در روز 10 و 15 کشت تعدادی سلول نابالغ در مسیر تمایز به سلول­های فیبروبلاست و آدیپوسیت مشاهده شد. در روز 15 کشت تمایز سلول­های بلاستما به سلول­های پوششی و در روز 20 کشت تمایز آن­ها به سلول­های فیبروبلاست و آدیپوسیت مشاهده گردید. نتیجه گیری:داربست مثانه قابلیت القای سلول­های بلاستمایی را دارد و باعث می­شود سلول­های بلاستمایی علاوه بر مهاجرت به آن به انواعی از سلول­ها تمایز یابند این رویداد با توجه به آن­که از هیچ عامل رشد و محرک دیگری در محیط کشت استفاده نشده بود حائز اهمیت است.
تخصص ها : مثانه، بلاستما، سلول­زدایی، داربست، تمایز

2
بررسي اثر پري­ بيوتيك ديواره سلولي مخمربر تغییرات شاخص­ های خونی و ایمنی بچه ماهيان قزل­ آلاي رنگين­ كمان
( 501 بازدید ) ( 34 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 4 - شماره 2 - شماره پیاپی 25
خلاصه مقاله : زمینه وهدف:پري­بيوتيك­ها مكمل­هاي غذايي بالقوه­اي هستند كه اثرات زيان بار عوامل عفونت­زا را كاهش و تاثیرات مفیدی بر سلامتی میزبان دارند. هدف از این تحقیق بررسی اثر پري­بيوتيك ديواره سلولي مخمر(Saccharomyces cerevisiaبرشاخص­های خونی و ایمنی بچه ماهیان قزل­آلای رنگین­کمان است.روش کار:برای انجام تحقیق 120 قطعه بچه ماهي قزل آلاي رنگين كمان با ميانگين وزني 12/061/3 گرم به مدت 8 هفته به صورت تصادفي در سه تيمار 1%، 5/1%، 2% پري بيوتيك و شاهد، با 3 تكرار پرورش داده شدند. در پایان دوره پرورش شاخص­های خونی و ایمنی بچه ماهیان مورد مطالعه قرار گرفت. یافته­ها:اختلاف معني داری در ميزان گلبول­هاي سفيد، گلبول­هاي قرمز، هموگلوبين، هماتوكريت و نوتروفيل بين تيمار 2% و سایر تیمارها و گروه شاهد مشاهده گرديد (05/0P). در فاكتورهاي ميانگين حجم گلبول قرمز و ساير فاكتورهاي خوني اختلاف معني داری در تيمارها ديده نشد (05/0P>). هم­چنین نتايج نشان داد كه شاخص­هاي ايمني غير اختصاصي در خون نظير ليزوزيم و ايمني اختصاصي نظير IgMو Igاختلاف معني­داری بين گروه تيماري تغذیه شده با 2% پری بیوتیک دیواره سلولی مخمر با سایر تیمارها و گروه شاهد داشتند (05/0Pنتیجه­گیری:پري­بيوتيك ديواره سلولي مخمر در سطح 2% به­كار رفته در جيره غذايي به­دلیل افزایش قابل توجه در شاخص­های ایمنی و برخی از پارامترهای خونی مورد بررسی، مي تواند نقش مهمي در عملكرد ايمني و بهبود شاخص­های خونی بچه ماهيان قزل­آلاي رنگين­كمان ايفا نمايد.
تخصص ها : قزل آلای رنگين­ كمان، پري­ بيوتيك، ديواره سلولي مخمر، شاخص­ های خونی، شاخص ­های ایمنی

3
بررسی اثرات دگزامتازون در دوران بارداری بر تکوین و عملکرد بافت تخمدان فرزندان بالغ نسل اول موش های صحرایی
( 431 بازدید ) ( 52 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 4 - شماره 2 - شماره پیاپی 25
خلاصه مقاله : زمینه و هدف:دگزامتازون یکی از گلوکوکورتیکوئیدهای صناعی است که از آن در پزشکی برای درمان بسیاری از اختلالات از جمله مشکلات تخمک­گذاری استفاده می­شود. لذا این تحقیق با هدف بررسی اثر تجویز دگزامتازون در دوران بارداری بر عملکرد محور هیپوفیز-گناد و بر تعداد فولیکول­های تخمدانی فرزندان بالغ ماده موش­های صحرایی انجام گرفت.روش کار:در این مطالعهتجربی از 40 سر موش صحرایی باردار که به گروه­های کنترل، شاهد و سه دسته تجربی دریافت­کننده دوز های mg/kg5/0، 1 و2 دگزامتازون را از روز هشتم بارداری تا زمان زایمان به صورت یک روز در میان دریافت داشتند، استفاده شد. پس از زایمان نوزادان و مادران تحت هیچ تیماری قرارنگرفتند و پس از بلوغ فرزندان ماده، با خون­گیری از قلب و جداسازی تخمدان آن­ها اقدام به تهیه مقاطع بافتی و اندازه­گیری میزان پلاسمایی هورمون­های استروژن، پروژسترون، LHو FSHو تعداد فولیکول­های تخمدانی گردید. نتایج با استفاده ازنرم افزارSPSS20و با کمک آزمون­های آماریANOVAو دانکن تحلیل آماری در سطح 05/0Pانجام شد.یافته­ها:نتایج تحلیل آماری داده­ها نشان داد که دگزامتازون به صورت وابسته به دوز باعث کاهش استروژ ن و LHو افزایش FSHو پروژسترون و کاهش تعداد برخی از انواع فولیکول­های تخمدانی می­شود.بحث و نتیجه گیری:دگزامتازون از طریق مهار ترشح LHواختلال در تکوین تخمدان جنین باعث بروز اختلالات پایداری در دستگاه تولید مثل موش های صحرایی ماده می شود
تخصص ها :  دگزامتازون، LHFSH ، استروژن، پروژسترون، سلول های جنسی.

4
بررسی مقایسه ای تیمار ویتامین ِD3 بر عملکرد و ارتباط متقابلرشد و سیستم ایمنی بچه ماهيان قزل­ آلاي رنگين­ كمان
( 339 بازدید ) ( 27 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 4 - شماره 2 - شماره پیاپی 25
خلاصه مقاله : زمینه و هدف:رشد یکی از پیچیده­ترین پدیده­هایی است که کمیت، کفیت و مواد تشکیل دهنده غذا در آن موثر می­باشد. در این بین برای کاهش خطر بیماری­ها، بایستی سطح مقاومت ماهیان به عفونت­ها را از طریق تحریک­های ایمنی بدن با بالا بردن کیفیت غذایی از جمله با استفاده از ویتامین­ها افزایش داد.از آن­جا که سطوح غیرعادی ویتامین Dیک عامل تصادفی در بسیاری از بیماری­هاست، هدف از این تحقیق، بررسی ارتباط هم جهت بین فاکتورهای رشد با سیستم ایمنی بچه ماهیان قزل­آلای رنگین­کمان تیمار شده با این ویتامین می­باشد. روش کار:در طول 8 هفته این آزمایش بر روی120 عدد بچه ماهي قزل­آلای رنگین­کمان با میانگین وزنی 3 گرم در 12 تانک فایبرگلاس با تراکم 10 عدد انجام شد. این تحقیق در3 تیمار غذایی و 1گروه شاهد با 3 تکرار، در غلظت­هایIU3000 و 4000 و 5000 ویتامین 3Dصورت پذيرفت. هر 2 هفته یک­بار شاخص رشد اندازه­گیری و پس از اتمام دوره میزان گلبول­هاي سفید خون، ويتامين 3Dخون، ايمونوگلوبين كل مورد اندازه گيري قرار گرفته شدیافته­ها:تحقیق حاضر نشان داد که کلیه فاکتورهای رشد در پایان دوره، در تیمارهایIU4000 و 5000 بیش از سایر تیمارها بوده و اختلاف آماری معنی­دار مشاهده شد(05/0P). هم­چنین در پایان دوره ویتامین 3Dخون و ایمونوگلوبین کل اختلاف آماری معناداری با سایر تیمارها داشت(05/0Pنتیجه­گیری:تیمار ویتامین3Dموجب رشد بهینه هم­سو با افزایش سیستم ایمنی می­شود.
تخصص ها :
قزل­ آلای رنگین­ کمان، ویتامینِD3،  فاکتورهای رشد، سیستم ایمنی.

5
روند ظهور یونوسیتهای آبشش و پوست در مراحل اولیه رشد و نمو لارو  سوف سفید دریای خزر
( 417 بازدید ) ( 22 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 4 - شماره 2 - شماره پیاپی 25
خلاصه مقاله : مقدمه و هدف:ماهی سوف سفید(Sander lucioperca) از ماهیان مهم واقتصادی دریای خزر می­باشد که به دلیل کاهش ذخایر آن در سال­های اخیر، تکثیر نیمه مصنوعی و رهاسازی بچه ماهیان آن برای احیای نسل به رودخانه­های منتهی به دریای خزر انجام می­گیرد. مطالعه درمورد تنظیم اسمزی ماهی و چگونگی شکل­گیری ساختارهای دخیل در آن از جمله تکوین یونوسیت­های آبشش و پوست برای تصحیح فرآیند رهاسازی به محیط­های آب شیرین و یا شور ضروری است.روش کار:رشد و نمو عملکرد تنظیم اسمزی آبشش و توزیع و تراکم سلول­های یونوسیت پوست لاروهای ماهی سوف سفید دریای خزر از روز اول تا روز یازده پس از تفریخ با استفاده از مطالعه بافت­شناسی با رنگ آمیزی هماتوکسیلین ائوزین و ایمونوهیستوشیمی به­وسیله­ی مکان­یابی آنزیم Na, K-ATPase، مورد بررسی قرار گرفت.یافته­ها:رشد و نمو فیلامنت­ها از روز چهارم پس از تفریخ آغاز شد، درحالی­که سلول­های یونوسیت واجد ایمونوفلورسانس در آن­ها مشاهده نگردید. ایمونوفلورسانس ضعیفی از جانب سلول­های یونوسیت واقع بر فیلامنت­ها در روز هشتم مشاهده شد. نخستین جوانه­های لاملا در روز یازدهم با ایمونوفلورسانس بسیار ضعیف، ظاهر شدند. عمده پراکنش یونوسیت­های پوست تا روز 8 پس از تفریخ در ناحیه غشای کیسه زرده بود و پس از آن تا روز یازدهم به سمت ناحیه شکمی انتهای بدن گرایش پیدا نمود. تعداد و سطح اشغال شده توسط یونوسیت­ها در پوست از روز اول تا 11 روز بعد از تفریخ افزایش یافت.نتیجه­گیری:در لاروسوف سفید دریای خزر رشد و نمو کامل عملکرد تنظیم اسمزی آبشش تا سن یازده روزگی انجام نشده و تنظیم اسمزی تا این سن عمدتاً برعهده یونوسیت­های پوست است.
تخصص ها :
تنظیم اسمزی، دریای خزر، سوف سفید، Na+, K+-ATPase

6
بررسی اثر عصاره هیدروالکلی دانه کرچک بر اسپرماتوژنز در موش سوری
( 493 بازدید ) ( 35 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 4 - شماره 2 - شماره پیاپی 25
خلاصه مقاله : زمینه و هدف:تحقیقات گوناگونی برای جلوگیری از افزایش جمعیت صورت می گیرد. گیاه کرچک خواص مختلفی دارد. این پژوهش به اثرات جلوگیری از بارداری دانه کرچک پرداخته است. مواد و روش ها:21سرموشسورینرنژادNMRI باوزنتقریبی30-20 گرمبهیکگروهکنترلو دو گروهتجربیتقسیمبندی شدند.روزانه به مدت30روز به گروه­های تجربی به ترتیب 35 و 45 میلی­گرم بر کیلوگرم وزن بدن عصاره هیدروالکلی کرچک و به گروه کنترل نرمال سالین تزریق شد. 10 روز پس از آخرین تزریق موش­ها جراحی شده نمونه­گیری ازخون و اندام­های تولید مثلی انجام شد. از بیضه­ها برش­های عرضی 5 میکرون تهیه شده، رنگ آمیزی وشمارش شدند. اندازه­گیری قطرلوله­های اسپرم­ساز و لایه ژرمینال با عدسی X10 و شمارش سلول­ها با عدسیX100انجام شد.کلیه داده­ها با روش آماری ANOVAو تست Tukeyبا سطح معنی داری05/0Pانجام شد.یافته­ها:کاهش معنی­دار در قطرلوله­های اسپرم­ساز در غلظت 45 میلی­گرم، قطر لایه ژرمینال در گروه­های تجربی، تعداد اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت اولیه، اسپرماتید، اسپرم و لایدیگ در گروه­های تجربی نسبت به گروه کنترل دیده شد(05/0P). درصد اسپرم­های متحرک، درصد ماده ژنتیکی اسپرم و زیستایی اسپرم­ها در گروه­های تجربی کاهش معنی­دار را در این گروه­هانشان دادند.
تخصص ها :
کرچک، اسپرماتوژنز، لوله­های اسپرم ساز

7
بررسی اثرات عصاره آبی الکلی اندام­هاي هوايي رويشي گياه يونجه بر زخم معده ناشی ازاسيداستيك در مدل حيواني
( 384 بازدید ) ( 28 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 4 - شماره 2 - شماره پیاپی 25
خلاصه مقاله :
زمينه و هدف:زخممعده، از نظر بافت شناسی به عنوان عامل نکروز دهنده مخاط شناخته شده است. این بیماری اغلب از شایع­ترین بیماری­های گوارشی بوده و استفاده از داروهای شیمیایی موجب بروز عوارض جانبی می­گردد.گیاهان دارویی با جذب سریع، اثر درمانی بهتر، عوارض جانبی و سمیت کمتر امروزه جانشین مناسبی در برخی از بیماری­ها است. هدف از اين مطالعه بررسی اثر عصاره آبی الکلي يونجه بر درمان زخم معده ناشی از اسيداستيك در مدل حيواني رت می باشد.روش کار:در این بررسی از 60 سرموش صحرايی ماده به وزن 250-200 گرم که به طور تصادفی به چهار گروه 15 تايي شم(دريافت كننده نرمال سالين)، کنترل، گروه تجربی1(دريافت كننده دوز 250ميلي­گرم بر كيلوگرم وزن موش) و گروه تجربی2(دوز500 ميلي­گرم بر كيلوگرم وزن موش) تقسيم شدند. موش‌ها پس از تحمل 24 ساعت گرسنگی تحت عمل جراحی قرار گرفتند. زخم معده با تزريق 12/0 ميلي ليتر اسيد استيك 60% در معده موشايجاد و در روزهای 14،10،7،4 پس از گاواژ، معده‌ها خارج و بعد از اندازه گيري ابعاد زخم و تثبيت با فرمالين 10%، مراحل پاساژ، برش بافتی و رنگ آميزي انجام و در نهايت تعداد نوتروفيل، ماکروفاژ و فيبروبلاست شمارش گرديد.يافته‌ها:نتایج مشخص نمود که عصاره آبی الکلی يونجه باعث افزايش معني­دار درصد بهبود زخم معده (05/0P) در گروه‌هاي تجربی1و2 شد. ميانگين تعداد نوتروفيل و ماکروفاژ گروه­های تجربی 1 و2 در روز چهارم و ميانگين تعداد فيبروبلاست در روزهای چهارم و هفتم افزايش معني­دار(05/0P) و در ساير روزها کاهش معني­داری نسبت به گروه شم و کنترل داشته است. نتيجه­گيري: عصاره آبی الکلی اندام‌های هوايي يونجه اثر ترميمي قابل ملاحظه­اي بر زخم معده ناشی از اسيد استيك دارد.
تخصص ها :
عصاره يونجه، زخم معده، شاخص های خونی

8
مقایسه تزریق داخل عضلانی و داخل بینی آسپرومازین در خرگوش
( 402 بازدید ) ( 14 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 4 - شماره 2 - شماره پیاپی 25
خلاصه مقاله : زمینه و هدف:نحوه تزریق داروی پیش بیهوشی در کاهش یا افزایش استرس حیوان، بر هم خوردن ضربان قلب، دمای بدن و تنفس بسیار مهم است. لذا این مطالعه به منظور مقایسه تزریق داخل عضلانی و داخل بینی آسپرومازین در خرگوش انجام شدروش کار:در این مطالعه تجربی از 12 سر خرگوش تقسیم شده در 2 گروه 6 تایی استفاده گردید. گروه اول آسپرومازین با دوز 2/1 میلی­گرم بر کیلوگرم وزن بدن به صورت داخل بینی و گروه دوم آسپرومازین با همان دوز به صورت عضلانی دریافت نمودند. برای افزایش حجم دارو و رقیق­تر شدن آن، آسپرومازین به نسبت حجم وزنی با نرمال سالین بر اساس 5/0میلی­لیتر بر کیلوگرم وزن بدن تزریق شدمیزان 2spo، درجه حرارت، تعداد نبض و تعداد تنفس در زمان های مختلف بررسی شد.یافته­ها:میانگین درجه حرارت، تعداد نبض و میزان 2spoدر گروه آزمایش در زمان­های0،10،20،30،60 دقیقه اختلاف معنی­داری را با گروه کنترل نشان نداد. میانگین تعداد تنفس در گروه آزمایش در زمان صفر و 10 دقیقه تفاوت معنی­داری با گروه کنترل نشان داد.نتیجه­گیری:مصرف داخل بینی آسپرومازین به نسبت تزریق عضلانی آن در تعداد تنفس، تعداد نبض، درجه حرارت و میزان 2spo  تفاوتی ایجاد نمی کند.
تخصص ها :
خرگوش، آسپرومازین ، داخل بینی، آرام بخشی

9
بررسی اثرات سطوح مختلف ویتامینC  بر فاکتورهای خونی و ایمنی بچه تاس ماهی سیبری
( 384 بازدید ) ( 75 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 4 - شماره 2 - شماره پیاپی 25
خلاصه مقاله : زمینهوهدف:ویتامینها مهم­ترین مواد مغذی هستند که سیستم ایمنی ماهی را تحریک می کنند و ویتامین Cبه عنوان یک ماده مغذی ضروری در آبزی پروری مطرح شناخته شده است. هدف از این مطالعه بررسیاثرات سطوح مختلف ویتامینC  بر فاکتورهای خونی و ایمنی بچه تاس ماهی سیبری Acipenserbaeriiمی­باشد.روش کار:در این بررسی سطوح مختلف ویتامینCاز نوع ال- آسکوربیل-2- پلی فسفات شامل: فاقد ویتامین C(تیمار1)، 100 میلی گرم در کیلوگرم ویتامین C(تیمار2)، 200میلی­گرم در کیلوگرم  ویتامین C(تیمار3)، 400 میلی ­گرم در کیلوگرم  ویتامین C(تیمار4)، 800 میلی­گرم در کیلوگرم ویتامین C(تیمار5)، 1600 میلی­گرم در کیلوگرم  ویتامین C(تیمار6)در سه تکرار و به مدت 8 هفته جهت پرورش تاسماهی سیبری در نظر گرفته شد. یافته ها:نتایج حاصل از تحقیق  بر روی شاخص­های خونی و فاکتورهای ایمنی تاسماهی سیبری پرورشی نشان داد که بالاترین تعداد گلبول قرمز(RBC) در تیمار 200 میلی­گرم در کیلوگرم  ویتامین Cاست که با سایر تیمارها اختلاف معنی داری را نشان داددر حالی که اختلاف معنی­داری در تعداد گلبول سفید(WBCهماتوکریت و هموگلوبین مشاهده نشد، اما بیشترین مقدار آن ها در تیمار200 میلی­گرم در کیلوگرم ویتامین Cمشترک بودسایر اندیس­های خونیMCHو MCHCاختلاف معنی­دار آماری را در بین تیمارها نشان دادند، اما در میزان MCVاختلاف آماری مشاهده نگردید و بیشترین مقدار آن ها در تیمار 1600 میلی­گرم در کیلوگرم ویتامین­Cمشترک بود. مطالعات بر روی فاکتورهای ایمنی خون تاسماهی سیبری نشان داد که اختلاف معنی داری در مقدار لیزوزیمIgMدر بین تیمارها وجود دارد اما اختلاف معنی داری در ایمونوگلوبین کل در بین تیمارها وجود ندارد و میزان لیزوزیم و ایمونوگلوبین کل در تیمار 800 میلی­گرم بیشتر از سایر تیمار­ها بود. عدم حضور ویتامین­Cدر جیره غذایی میزان فاکتورهای ایمنی را کاهش می­دهدنتیجه گیرینتایج نشان داد که فاکتورهای ایمنی در تیمارهای بالای ویتامین­Cتاثیر بهتری دارند
تخصص ها : ویتامینC، شاخص های خونی، فاکتورهای ایمنی، تاس ماهی سیبری.

دسترسی سریع

کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه فیزیولوژی و تکوین جانوری محفوظ می باشد .