English
فصلنامه فیزیولوژی و تکوین جانوری
مشاهده مقالات شماره
 دوره10،شماره3 (تابستان/1396) ،پیاپی38
 
1
بررسی تغییرات آسیب شناسی بافت آبشش بچه ماهی سفید(Rutilu skutum)در مواجهه با فلزات سنگین آهن و روی
( 65 بازدید ) ( 148 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 0 - شماره 3 - شماره پیاپی 38
خلاصه مقاله : زمینه وهدف:بررسی اثرات فیزیولوژیک فلزات سنگین بر آبزیان شاخص دریای خزر بسیار حائز اهمیت می باشد. از مهم­ترین شاخص های فیزیولوژیک بررسی عوارض بافت شناسی بافت های حساس از جمله آبشش می باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسي تاْثير فلزات سنگين آهن و روي بر ساختار بافت آبشش بچه ماهي سفيد Rutilu skutumصورت گرفت.روش کار:در اين راستا تعداد 120 عدد بچه ماهی سفید تهیه و پس از سازگاری ماهیان با شرایط آزمایشگاهی، آزمایش به مدت 30 روز در غلظت­ های(Fecl2mg l-15/19 وmg l-1 ZnCl29/3) انجام شده و نمونه­گیری از بافت­ آبشش طی3 دوره 7، 15 و 30 روزه صورت پذیرفت. بررسی بافتی به روش بافت شناسی کلاسیک و با رنگ آمیزی هماتوکسیلین- ائوزین صورت گرفت و عوارض بافتی وسیله میکروسکوپ نوری با بزرگنمایی 10 و 40 مورد بررسی قرار گرفتند.يافته­ ها:نتایج حاکی از این بود که با پیشرفت مدت قرارگیری در معرض فلزات سنگین آسیب­ های وارده به بافت آبشش از قبیل پرخونی و خون ریزی، شکستگی و اتصال لاملاهای ثانویه و کوتاه شدن لاملاهای ثانویه،گرزی شدن تیغه­ های آبششی، متورم و پرسلولی شدن لاملاها شدیدتر شد. به طوری که در مدت 30 روز بیشترین جداشدگی در لاملای اولیه و ثانویه دیده شد.نتيجه­ گيري:میزان آسیب دیدگی بافت آبشش در غلظت­های مختلف فلزات به ترتیب در روی نسبت به آهن به طور معنی داری کمتر و عوارض مشاهده شده در تیمار آهن بیشتر است. بیشترین عوارض مشاهد شده اتصال لاملاهای ثانویه و پرخونی آبشش بود.
تخصص ها :
آلودگی آب، آسیب شناسی بافتی، آبشش، فلزات سنگین، دریای خزر

2
تاثیر یک برنامه تمرین ترکیبی بر قدرت و توان هوازی بیماران مبتلا به سرطان روده
( 37 بازدید ) ( 45 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 0 - شماره 3 - شماره پیاپی 38
خلاصه مقاله :
زمینه و هدف:سرطان کولورکتال، سومین بیماری سرطان شایع در جهان و نیز درایران می باشد، متاسفانه تعداد بیماران این نوع سرطان در ایران در حال افزایش است. فعالیت های ورزشی احتمالاً یکی از مداخلات موثر در این زمینه می تواند باشد. بنابر این هدف از این پژوهش بررسی تاثیر یک برنامه تمرین ترکیبی بر توان هوازی و قدرت بیماران مبتلا به سرطان روده می باشد.روش کار:در این پژوهش 20 بیمار مبتلا به سرطان کولورکتال با میانگین سنی 21/4553/61 سال و میانگین وزنی9/3570/9 کیلوگرم به صورت تصادفی در دو گروه تجربی و کنترل قرار گرفتند. گروه تجربی به مدت 14هفته و هر هفته به مدت 5روز(3روز تمرینات استقامتی و 2روز تمرینات قدرتی) تمرین کردند. قدرت پایین تنه با استفاده ازفرمول1 RM و توان هوازی با استفاده از آزمون یک مایل دویدن سنجیده شد. برای آنالیز داده ها و مقایسه پیش آزمون و پس آزمون، از آزمونt وابسته و کوواریانس استفاده گردید. تمامی محاسبات در دامنه pصورت گرفتیافته ها:بر اساس نتایج حاصله اختلاف معناداری بین دو گروه تجربی و کنترل در متغیرتوان هوازی و قدرت پایین تنه در پس آزمون مشاهده شد(0/05pنتیجه گیری:برای پیشگیری از بازگشت بیماری سرطان یکی از مداخلات مثبت انجام تمرینات ورزشی است که در این زمینه و براساس نتایج حاصله روش تمرینات ترکیبی موثرتر بوده و می تواند به بهبودی در قابلیت های جسمانی جهت مقابله با بیماری موثر باشد.
تخصص ها :
سرطان روده، تمرین ترکیبی، 1RMVO2max

3
تاثیر سه ماه تمرین پلایومتریک و مصرف مکمل اسیدهای آمینه‌ی شاخه دار بر عملکرد پرش عمقی کشتی گیران
( 32 بازدید ) ( 14 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 0 - شماره 3 - شماره پیاپی 38
خلاصه مقاله :
زمینه و هدف:انقباض شدید عضلانی و برون گرا موجب ایجاد آسیب‌هایی در سطح سلولی مولکولی می‌شود. این آسیب‌ها موثر بر عملکرد ورزشی ورزشکاران می‌باشد. هدف از این تحقیق، بررسي تاثير سه ماه مصرف مكمل اسیدهای آمینه شاخه دار و تمرين پلایومتریک بر عملکرد پرش عمقی کشتی گیران است.روش کار:22 کشتی‌گیر مرد طی نمونه‌گیری هدف مند از بین کشتی‌گیران زنجان(سن 3/52 21/54 سال، وزن 3/76 66/18 کیلوگرم، قد 2/41 168/36سانتی متر و شاخص توده بدن 1/97 ±23/34 کیلوگرم بر متر مربع) انتخاب و به طور تصادفی ساده به دو گروه پلاسیبو و مکمل تقسیم شدند. هر دو گروه ساعت 07:00 صبح صبحانه و ساعت 9 صبح نیز تمرینات پرش عمقی را در 6 دور پیاپی تا سر حد خستگی، با فاصله 5 دقیقه در بین ست‌ها انجام دادند و مکمل خود را به صورت دوسوکور قبل و بعد از پرش‌های عمقی دریافت نمودند. گروه اسیدآمینه شاخه دار 45 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن از هر یک از آمینو اسیدهای(والين، لوسين و ايزولوسين) را به صورت محلول دريافت نمودند که حجم محلول 4 میلی مول به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن بود. گروه پلاسیبو نيز(4 میلی مول به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن) پلاسیبو مصرف نمودند. از روش آماری تی زوجی و تی مستقل برای بررسی میزان تغییرات عملکرد درون گروهی و بین گروهی استفاده و سطح معنی‌داری 0/05P≤در نظر گرفته شد.یافته ها:عملكرد گروه اسیدآمینه ‌شاخه‌دار نسبت به گروه پلاسیبو به طور معناداری بالاتر بوده(0/05P) و در مقايسه درون گروهي نيز، عملكرد هر دو گروه پس از سه ماه تمرینات پلایومتریک افزايش معناداری داشت(0/05Pنتیجه ­گیری:با توجه به یافته‌های تحقیق هر دو عامل تغذیه و تمرین به مدت سه ماه بر عملکرد پرش عمقی تاثیرگذار می‌باشد و این تاثیرگذاری بر عملکرد در گروهی که از مکمل اسیدآمینه ‌شاخه‌دار استفاده کرده بودند بیشتر از گروه دارونما است.
تخصص ها :
پلایومتریک، اسیدآمینه ‌شاخه‌دار، مکمل، پرش عمقی.

4
اثر مکانیسم اپیوئیدی در تنظیم مرکزی اخذ غذا در جوجه های نژاد تخم گذار
( 40 بازدید ) ( 35 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 0 - شماره 3 - شماره پیاپی 38
خلاصه مقاله :
زمینه و هدف: سیستم اپیوئیدرژیک نقش مهمی در تنظیم مرکزی اخذ غذا در پستانداران و پرندگان ایفا می کنند. این مطالعه جهت بررسی نقش سیستم اپیوئیدرژیک بر رفتار تغذیه ای القا شده با اپیوئیدها در جوجه های نوزاد نژاد تخم گذاری که 3 ساعت از غذا محروم شده اند، است.روش کار: 144 جوجه در 3 آزمایش که هر کدام شامل 4 گروه بود، تقسیم شدند. در آزمایش اول پرنده ها با D-Alfa-NME-Phe4-Gly15-EnkephalinDAMGOآگونیست گیرنده µاپیوئیدی)(500، 250، 125 پیکومول) تزریق داخل بطن مغزی شدند. در آزمایش دوم جوجه ها با تزریق داخل بطن مغزی D-Pen-Enkephalin &Dpen-D-Pen-EnkephalinDPDPEآگونیست گیرنده دلتا اپیوئید)(20 ،40 و 80 پیکومول) مورد بررسی قرار گرفتند. در آزمایش سوم تاثیر تزریق داخل بطن مغزی U-50488Hکه آگونیست گیرنده کاپا اپیوئیدی می باشد با دوزهای 10، 20 و 30 نانومول در جوجه ها مورد ارزیابی قرار گرفتند. اخذ غذای حجمی 3 ساعت پس از تزریقات ثبت شد.یافته­ هاتزریق داخل بطن مغزی آگونیست گیرنده µاپیوئید به طور معنی داری باعث کاهش اخذ غذا شد(0/05Pهم چنین تزریق آگونیست گیرنده های دلتا و کاپا اپیوئید به صورت معناداری اخذ غذا را افزایش دادند(0/05Pنتیجه گیریاین نتایج پیشنهاد می کند که سیستم اپیوئیدرژیک مرکزی نقش مهمی بر رفتار تغذیه ای دارد.
تخصص ها :
اپیوئیدرژیک ،اخذ غذا، جوجه های تخم گذار

5
اثر استفاده از عصاره بره موم بر عملکرد رشدی، فراسنجه­ های خونی و وضعیت آنتی اکسیدانی در گوساله­ های شیرخوار هلشتاین
( 36 بازدید ) ( 55 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 0 - شماره 3 - شماره پیاپی 38
خلاصه مقاله :
زمینه و هدف:بره موم ماده­ای است با خواص دارویی که جهت درمان انواع بیماری­ های انسانی و دامی استفاده می­گردد. بره موم دارای خواص ضدمیکروبی، ضدقارچی و آنتی اکسیدانی بوده که سبب تقویت سیستم ایمنی گونه­ های متفاوت حیوانی می­شود. هدف از این مطالعه، بررسی اثرات عصاره بره موم بر عملکرد رشدی، فراسنجه­ های خونی و وضعیت آنتی اکسیدانی گوساله­ های شیرخوار هلشتاین می­باشد.روش کار:برای انجام این مطالعه تعداد 24 راس گوساله هلشتاین با میانگین سنی 10 1 و میانگین وزنی 238 کیلوگرم در یک قالب طرح کاملاً تصادفی به مدت 70 روز  استفاده گردید. تیمارهای آزمایشی شامل 1) جیره پایه بدون بره موم، 2) جیره پایه +500 قسمت در میلیون  مکمل بره موم، 3) جیره پایه + 1000 قسمت در میلیون مکمل بره موم بودند. گوساله­ ها هر دو هفته یک بار وزن کشی شده و جهت اندازه گیری متابولیت­ های خونی و فعالیت آنتی اکسیدانی در روزهای 30 و 60 روز پس از تیمار، از آن ها خون­گیری صورت گرفت.یافته ها:نتایج نشان داد که استفاده از سطوح عصاره بره موم تاثیر معنی­داری بر مصرف خوارک در طی ماه­ های اول، دوم و کل دوره آزمایشی نداشت. مکمل کردن بره موم در شیر گوساله ­های شیرخوار تاثیری بر افزایش وزن در طی ماه های اول و دوم  نشان نداد. در صورتی که اضافه کردن 500 قسمت در میلیون عصاره بره موم در کل دوره آزمایشی افزایش معنی ­داری بر وزن روزانه داشت. اختلاف معنی­ داری بین غلظت متابولیت­ های خونی(گلوکز، کلسترول، تری گلیسیرید، آلبومین، اوره، هموگلوبین و گلوبولین)  در گروه ها نسبت به شاهد مشاهده نشد. نتایج به دست آمده نشان داد که افزودن عصاره بره موم بر فعالیت آنزیم­ های آسپارتات آمینوترانسفراز، آلانین آمینو ترانسفراز و گلوتاتیون پراکسیداز خون تاثیر معنی داری نداشت. اما مکمل کردن شیر با عصاره بره موم تاثیر معنی داری بر غلظت ظرفیت آنتی اکسیدانی کل و فعالیت سوپراکسید دسموتاز را نشان داد.نتیجه گیری: به طور کلی می توان نتیجه گرفت که استفاده از عصاره بره موم اثری بر عملکرد، فراسنجه های خونی به جز سوپراکسید دسموتاز و فعالیت آنتی اکسیدانی کل ندارد. بنابراین افزودن عصاره بره موم در شیر گوساله های هلشتاین به طوری موثری در پیشگیری از استرس می تواند مفید باشد.
تخصص ها :
عصارهبره موم، فراسنجه­ های خونی، وضعیت آنتی اکسیدانی، گوساله هلشتاین.

6
اثر آب انار(Punica granatum) بر میزان هورمون های محور هیپوفیزتیروئید در موش های صحرایی نر بالغ
( 34 بازدید ) ( 23 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 0 - شماره 3 - شماره پیاپی 38
خلاصه مقاله :
زمینه و هدف:آب انار با داشتن انواعی از ترکیبات شیمیایی دارای خواص متعددی از جمله ضد چاقی، دیابت، ضد سرطان، ضد مسمومیت کبدی،کاهش دهنده قند و کلسترول خون می باشد، لذا این پژوهش با هدف بررسی اثرآب انار بر غلظت پلاسمایی هورمون های محور هیپوفیز تیروئید در موش های صحرایی نر بالغ انجام گرفت.روش کار:برای این منظور تعداد 50 سر موش صحرایی نر بالغ با وزن تقریبی 210 تا 200 گرم به پنج گروه 8 تایی شامل کنترل(فاقد تیمار)، شاهد(تیمار با آب مقطر) وگروه های تجربی دریافت کننده روزانه 3، 6 و 9 میلی لیتر آب انار تقسیم شدند.کلیه تیمار ها به صورت گاواژ و به مدت 10 روز صورت گرفت. در پایان دوره بعد از اندازه گیری وزن حیوانات ضمن خون گیری و تهیه پلاسما میزان پلاسمایی هورمون های TSH ,T4 ,T3با روش الیزا اندازه گیری و نتایج با آزمون های آماری تجزیه واریانس یک طرفه و tتست تحلیل و معناداری اختلاف داده ها در سطح 0/05Pدر نظر گرفته شد.یافته ها:نتایج این بررسی نشان داد که آب انار تاثیر معناداری بر وزن بدن ندارد، اما در گروه دریافت کننده دوز 3 میلی لیتر غلضت TSHافزایش معنادار و در گروه دریافت کننده دوز 9 میلی لیتر غلظت T3و در تمام گروه ها میزان T4کاهش معناداری در سطح 0/05>Pمشاهده گردید.نتیجه گیری:نتایج این بررسی نشان داد که آب انار تاثیر ی بر میزان وزن موش های صحرایی نداشته اما به صورت وابسته به دوز باعث افزایش میزان پلاسمایی هورمون TSHو کاهش هورمون های T3وT4می گردد
تخصص ها :
آب انار،TSHT3 ,T4 ، موش صحرایی.

7
تأثیر نانوذرات نقره كلوئيدي بر برخی آنزیم های کبدی كپور معمولي (Cyprinus carpio
( 45 بازدید ) ( 59 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 0 - شماره 3 - شماره پیاپی 38
خلاصه مقاله :
زمینه و هدف:با وجود افزایش کاربرد نانو ذرات نقره در صنعت و محصولات مصرفی، در مورد سمیت آن به ویژه برای موجودات آبزی شناخت اندکی وجود دارد. با توجه به توسعه سریع فناوری نانو و کاربردهای گوناگون آن، داشتن اطلاعات کافی درباره عوارض جانبی احتمالی در اندام های بدن آبزیان بسیار حائز اهمیت است. بنابراین، در این تحقیق به بررسی تعیین غلظت کشنده میانی(LC50) و تاثیر این ذرات بر آنزیم ­های کبدی ماهی کپور پرداخته­ شد.روش کار:84 عدد ماهی کپور به مدت 96 ساعت در معرض غلظت ­های 0، 0/1، 0/5، 1، 2/5، 5 و 10 میلی گرم بر لیتر نانو ذرات نقره قرار گرفتند و تلفات روزانه ثبت گردید. نتایج توسط نرم افزار Probit Analysesبررسی و غلظت کشنده میانی(LC50) محاسبه شد. سپس براساس LC50به دست آمده 84 عدد ماهی در 4 تیمار( 0، 0/02، 0/04، 0/11 میلی گرم بر لیتر) در 3 تکرار قرار گرفت. بعد از طی 14 روز، 2 عدد ماهی از هر تکرار پس از بیهوشی با پودر گل میخک و خون گیری از کبد آن­ها، تغییرات سطح آنزیم­ هایAST,ALP ,ALTاندازه­ گیری شد.یافته ها:نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که LC50در این ماهی 0/23 میلی گرم بر لیتر به دست آمد ه و غلظت­ های بررسی شده نانوذرات نقره با افزایش غلظت، در سطح آنزیم­ های کبدی افزایش معنی­داری نسبت به گروه کنترل از خود نشان دادند (0/05>Pنتیجه­ گیری:با توجه به نتایج پژوهش حاضر، نانو ذرات نقره دارای اثرات سمی بر آبزیان بوده و جلوگیری از رهایش عمدی یا تصادفی آن ها به زیست بوم های آبی باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد.
تخصص ها :
نانوذرات نقره، کپور معمولی،AST,ALP,ALT

8
تاثیر عصاره چای سبز بر میزان بیان ژنHER2  در رده سلول­ های سرطانی معده (AGS)
( 43 بازدید ) ( 58 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 0 - شماره 3 - شماره پیاپی 38
خلاصه مقاله :
زمینه و هدف:سرطان معده دومین علت مرگ ناشی از سرطان است. نتایج مطالعات ارتباطی میان ژن HER2و یکی از علل ایجاد سرطان معده را به اثبات رسانده است. فعالیت کاتچین ­های گیاه چای سبز با خاصیت ضد­سرطانی موجب مهار سلول­های سرطانی می­شود. با در نظر گرفتن این سه فاکتور ، تغییرات میزان بیان ژن HER2پس از تیمار سلول­های سرطانی معده با عصاره چای سبز بررسی گردیدروش کار:غلظت های 800 ، 1200 و 2000 μg/mlاز عصاره چای سبز در 2 گروه 48 و 72 ساعت بر سلول ­های AGSتیمار گردید. استخراج RNA، سنتز cDNAو بررسی میزان بیان ژن­ها توسط Real time PCRانجام شده و تغییرات بیان ژن مذکور با کمک آنالیز­های آماری انجام گردید.یافته ها:نتایج آنالیز داده ­ها نشان دهنده افزایش میزان بیان ژن HER2در غلظت 800 و کاهش میزان بیان در غلظت 1200 و 2000 μg/mlبوده و این کاهش متاثر از افزایش غلظت و افزایش زمان می ­باشد. در گروه 72 ساعت و غلظت 2000 μg/mlعصاره چای سبز حداکثر کاهش میزان بیان ژن  HER2مشاهده شده است.نتیجه گیری:عصاره­ چای سبز در غلظت­ های بالا(2000 μg/ml)، موجب کاهش میزان بیان ژن HER2شده که این عامل می­ تواند موجب جلوگیری از رشد و پیشروی سلول­ های سرطانی معده شود.
تخصص ها :
سرطان معده ، ژن HER2، چای سبز

دسترسی سریع

کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه فیزیولوژی و تکوین جانوری محفوظ می باشد .