English
فصلنامه فیزیولوژی و تکوین جانوری
مشاهده مقالات شماره
 دوره6،شماره3 (/1392) ،پیاپی22
 
1
بررسی اثرات تراتوژنیک مواد موثره در عصاره آبی گیاه عروسک پشت پرده بر رشد و نمو جنین های موش نژاد Balb/c
( 326 بازدید ) ( 43 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 6 - شماره 3 - شماره پیاپی 22
خلاصه مقاله : زمینه و هدف:عصاره آبی میوه گیاه عروسک پشت پرده از خانواده سولاناسه به عنوان یک داروی ضد بارداری سنتی و سقط جنین توسط گیاه شناسان طب قدیم ایرانی شناخته شده است. به همین خاطر هدف از این پژوهش اثرات بیولوژیکی عصاره آبی این گیاه را در سطح هیستوژنز و ارگانوژنز بر روی جنین موش، قبل و بعد از لانه گزینی است.روش کار:بدین منظور عصاره آبی گیاه پس از تعیین دوز LD50به میزان 6/20 گرم بر کیلوگرم وزن بدنی در شرایط invivo، دوز آستانه ای  g/kg.BW13 و دوز تزریقی g/kg.BW10 به روش درون صفاقی(IP)  به موش های حامله تزریق شد. یافته ها:نتایج روز 4 حاملگی: 73/58% جنین ها سالم و 27/41% جنین ها دارای ناهنجاری های ذکر شده زیر می باشند: اگزوهپاتیک، اسپاینا بیفیدا، اگزانسفال، تشکیل نشدن یا تشکیل ناقص اندام حرکتی، سین داکتیکی، جهت یابی غیر متقارن در اندام حرکتی پا و دو جنین با دو آمنیون و یک جفت ترکیب شده. نتایج روز 5 حاملگی: 56/13% از جنین ها دارای ناهنجاری برجستگی های پوستی در دست می باشند. نتایج روز 6 حاملگی: 7/16% از جنین ها دارای خونریزی در نواحی گونه، پشت، صورت و جمجمه بودنددر یک مورد نیز یکی از جفت ها دارای هاله خونی می باشد (62/1%).نتیجه گیری:احتمالاً اثرات تراتوژنی عصاره آبی گیاه، مربوط به ماده موثره به نام فیزالین Fمی باشد.
تخصص ها : عروسک پشت پرده، تراتوژن، فیزالین.

2
بررسی اثر لاکتوباسیلوس کازئی سویه TD2بومی ایران بر میزان قند خون در رت نر نژاد ویستار دیابتی
( 300 بازدید ) ( 45 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 6 - شماره 3 - شماره پیاپی 22
خلاصه مقاله : زمینه و هدف:دیابت افزایش مزمن قند خون است که به دلیل عدم ترشح انسولین و یا عدم توانایی سلول‏ها در استفاده از انسولین روی می‌دهد. در این بیماری به واسطه مشکلات زیاد درمان‌‌های شیمیایی، یافتن روش‌های نوین درمانی با اثرات جانبی کمتر حائز اهمیت است. پروبیوتیک‏‏ها نیز دارای فعالیت متنوع زیستی از جمله فعالیت ضد دیابت می‏باشند. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر لاکتوباسیلوس کازئی سویه TD2بر شاخص قند خون در موش دیابتی نر بود.روش کار:برای انجام این آزمایش از 40 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار استفاده شد که به چهارگروه: دو گروه کنترل شامل گروه سالم، گروه دیابت، و به دو گروه آزمون شامل گروه سالم دریافت‏ کننده پروبیوتیک و گروه دیابتی دریافت کننده پروبیوتیک تقسیم شدند. دیابتی کردن رت‌ها با تزریق درون صفاقی mg/kg60 استرپتوزوسین صورت پذیرفت. به رت‏های گروه آزمون به مدت 21 روز لاکتوباسیلوس کازئی TD2به میزانcfu/ml 109 به صورت گاواژ درون معدی داده شد. در نهایت پس از خونگیری، میزان گلوکز خون رت‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت.یافته‏ها:نتایج این مطالعه نشان داد که لاکتوباسیلوس کازئی TD2به طور معنی‏داری (001/0p ) سبب کاهش قند خون در موش‏های دیابتی شده، ولی تغییر معنی دار قند خون در موش‏های کنترل سالم دریافت کننده پروبیوتیک را موجب نگردید.نتیجه گیری:نتایج حاصل پیشنهاد می‏کنند که لاکتوباسیلوس کازئی سویه TD2در پیشگیری از افزایش قند سرم در موش‏های دیابتی، مفید و موثر باشند.
تخصص ها : دیابت، پروبیوتیک، لاکتوباسیلوس کازئی

3
بررسیLC5096 ساعته و ضایعات هیستوپاتولوژیکی نیترات روی بافت آبشش،کبد و کلیه تاسماهی ایرانی
( 281 بازدید )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 6 - شماره 3 - شماره پیاپی 22
خلاصه مقاله : زمینه وهدف:گسترش آلودگي­ها ازجمله نیترات درآب ها مسمويت حاد يا نيمه حاد را درماهيان خصوصاً  بچه ماهيان ايجاد مي­كند و دركوتاه مدت و بلندمدت بسته به غلظت آن باعث ايجاد اختلال در فعاليت­هاي فيزيولوژيکی و مرگ ومير ناشناخته می شود. اغلب آبزیان پرورشي تحت تأثير این آلودگی­ها، سيستم ايمني­شان به خطر می افتد. هدف ازاین تحقیق تعیین سطح مجاز نیترات درآب و تاثیرات حاد آن بربافت آبشش،کبد و کلیه گونه ماهی خاویاری(تاسماهی ایرانی)است. روش­کار:به این منظور بعداز آزمایشات تعیین غلظت مقدماتی نیترات، تیمارهای 750 ،773 ،798 ،823 و850 میلی گرم درلیتر نیترات، میزان LC10LC50و LC90در طول مدت 24، 48، 72 و 96 ساعت بر اساس دستورالعمل OECD-2002و به روش ساکن، روی بچه تاسماهی ایرانی با میانگین وزن 2گرم در مقایسه با تیمار شاهد، اندازه گیری شدند. به منظور ارزیابی اثرات هیستوپاتولوژیکی نیترات در پایان روز چهارم(96ساعت) بافت های آبشش، کبد و کلیه نمونه برداری در محلول بوئن تثبیت گردید. نمونه های تثبیت شده پس مراحل قالب گیری، برش و رنگ آمیزی با هماتوکسیلین- ائوزین با میکروسکوپ نوری مجهز به مانیتور و دوربین عکاسی و فیلمبرداری مورد مطالعه میکروسکوپی قرار گرفت.یافته­ها:میزانLC10نیترات در24، 48، 72 و 96 ساعت برای بچه تاسماهی ایرانی به ترتیب6097/775، 29 /716، 9556 /677 و 7878/ 669 میلی­گرم در لیتر، میزانLC50 نیترات7434/909، 9397/825، 645/793 و 5538/764 میلی­گرم درلیتر،میزانLC90 نیترات 074/1067، 4265 /952، 076/929 و728/872 میلی­گرم در لیتر تعیین شد. نتایج نشان دادکه درآبشش پدیده­هایی نظیرپرخونی، تورم لاملای اولیه، هیپرپلازی، چسبندگی لاملای ثانویه، خون­ریزی و نکروز سلولی پس از طی 96ساعت مشاهده شد. شدت موارد آسیبی از تیمار1 به سمت تیمار5 افزایش یافت. در كبد پس از در معرض بودن عوارضي از قبيل پرخوني، نكروز سلولي، ركورد صفراوي و آتروفي سلولي مشاهده شد، ولي شدت آن­ها در هر تيمار متنوع بود. در کلیه نیز عوارضي چون پرخوني و خونریزی، ملانوماکروفاژ، افزايش فضاي ادراري و هيپرتروفي در تيمارها مشاهده گردید و بيشترين عارضه در تيمارهاي 4 و 5 ديده شد. نتیجه گیری:بنابر تحقیق حاضر تاسماهی ایرانی گونه حساس به نیترات بوده و در پرورش باید به غلظت نیترات توجه شود که بالاتر از حد مجاز نرسد.
تخصص ها : تاسماهی ایرانی، نیترات، سمیت حاد، هیستوپاتولوژیبافت های آبشش،کبد، کلیه.

4
بررسی تأثیر یک دوره تمرین استقامتی بر سطح آنزیم آلانین آمینوترانسفراز پلاسما در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی
( 332 بازدید ) ( 26 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 6 - شماره 3 - شماره پیاپی 22
خلاصه مقاله : زمینه و هدفهدف از تحقیق حاضر، مطالعه تأثیر یک دوره تمرین استقامتی منتخب بر سطح آنزیم آلانین آمینوترانسفراز پلاسما در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی(NAFLD) می باشد.روش کار:برای این منظور 20 نفر بیمار(10 زن و 10 مرد) به طور تصادفی در قالب یک گروه تجربی و یک گروه کنترل ده نفره گروه بندی گردیدند. آزمودنی های گروه تجربی برخلاف آزمودنی های گروه کنترل در یک دوره فعالیت استقامتی 12 هفته ای(هفته ای سه جلسه، هرجلسه 45 دقیقه، با شدت 60% ضربان قلب بیشینه) شرکت نمودند. برای اندازه گیری میزان آنزیم آلانین آمینوترانسفراز پلاسمای آزمودنی ها، در ابتدا و انتهای دوره 12 هفته ای، از آزمودنی ها نمونه گیری خونی به عمل آمد و برای اندازه گیری این مشخصه از روش بیوشیمیائی رنگ سنجی استفاده گردید. داده ها به وسیله آزمون Tزوجي وابسته مستقل در سطح معنی داری (05/0 P≤)، تجزیه و تحلیل گردیدند.یافته ها:نتایج حاصل از تحقیق نشان داد کهدوره تمرين استقامتي موجب کاهش معنی دار سطح آنزيم آلانین آمینو ترانسفراز پلاسما در بيماران گروه تجربی گردید در حالی که سطح آن آنزیم در گروه کنترل تغییر نیافت. نتیجه گیری:می توان از اجرای تمرین استقامتی برای کاهش سطح آنزیم آلانین آمینو ترانسفراز پلاسما در بیماران مبتلا به NAFLDو بهبود بیماری استفاده نمود.
تخصص ها : بیماری کبد چرب غیر الکلی، تمرینات استقامتی منتخب،آنزيم آلانین آمینو ترانسفراز پلاسما

5
بررسي تجمع  فلزات سنگين نیکل، وانادیوم، سرب و کادمیوم  بر حسب اندازه و جنسیت در ميگوي واناميدر مجتمع­های پرورش میگوی استان بوشهر
( 344 بازدید ) ( 58 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 6 - شماره 3 - شماره پیاپی 22
خلاصه مقاله : زمینه و هدف:صنعت پرورش میگو می تواند تحت تاثیر آلودگی­های ناشی از دریا قرار بگیرد و مشکلات و مسائلی برای آن به وجود بیاورد، تجمع فلزات سنگين در بافت ميگو سلامت اين آبزي و انسان را به عنوان استفاده کننده از اين غذا تهديد مي کند. اگر غلظت فلزات سنگین به بیش از حد مجاز در محیط برسند اثرات سمیت فراوانی دارند. هدف از این تحقیق اندازه گیری و میزان تجمع فلرات سنگین( سرب، کادمیوم، نیکل و وانادیوم) در بافت عضله­ی میگو است.روش کار:جمع آوری میگو در سه ماه مرداد، شهریور و مهر سال 1391 از دو سایت شیف و حله، از مراکز پرورش میگوی وانامی در استان بوشهر صورت گرفت. نمونه­های صید شده پس از تفکیک به دو جنس نر و ماده جهت سنجش میزان فلزات سنگین در بافت عضله از دستگاه پلاروگراف استفاده گردید.یافته ها:میانگین در سایت حله تجمع کادمیوم در عضله­ی جنس نر و ماده ppb004/0، میزان تجمع سرب در جنس نر ppb0211/0و در جنس ماده ppb0202/0برحسب وزن خشک بود. در سایت شیف تجمع کادمیوم در عضله­ی جنس نرppb00433/0و در جنس مادهppb00378/0، میزان تجمع سرب در جنس نرppb0218/0و در جنس مادهppb0216/0برحسب وزن خشک به­دست آمد. میزان تجمع فلز سرب و کادمیوم در هر دو سایت همبستگی مثبت با طول میگو داشته و میزان جذب دو فلز نیز همبستگی مثبت متوسط داشت. میزان تجمع فلز نیکل و وانادیوم در هر دو سایت حله و شیف توسط دستگاه پلاروگراف قابل تشخیص نبود.نتیجه گیری:مقایسه­ی نتایج فوق با استانداردهای جهانی نظیر سازمان بهداشت جهانی نشان می­دهد که غلظت فلزات سرب، کادمیوم، نیکل و وانادیوم کمتر از حد مجاز می­باشد، احتمالاً میزان تجمع فلزات مورد نظر برای سلامت مصرف کنندگان و هم چنین صادرات این گونه­ی پرورشی مشکلی را ایجاد نخواهد کرد.
تخصص ها : میگوی وانامی، استان بوشهر، سرب، کادمیوم، نیکل، وانادیوم، عضله.

6
بررسي تاثير سطوح مختلف Pediococcus acidilacticiدر جيره غذايي بر فاکتورهای­های ایمنی خون بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان
( 326 بازدید ) ( 19 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 6 - شماره 3 - شماره پیاپی 22
خلاصه مقاله : زمینه و هدف:اغلب آبزیان پرورشي تحت تأثير عفونت­هاي باكتريايي قرار مي گیرند و سيستم ايمني شان توسط شرايط استرس­زا به خطر می افتد. مصرف بی رویه داروها و مواد شیمیایی علاوه بر ایجاد مقاومت در میکروارگانیسم­ها سبب نفوذ این مواد به خاک و آب و آلودگی زیستی می گردد. استفاده از پروبیوتیک ها در واقع تکنولوژی جدید آبزی پروری همگام با محیط زیست به شمار می رود. هدف از این تحقیقمطالعه ارزیابی تاثیر پروبیوتیکPediococcus acidilacticiبر فاکتورهای ایمنی بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykissمی باشد.روش کار:در اين بررسي تعداد 3600 عدد بچه ماهي با وزن 3 - 5 گرم را در 4 تيمار با سه تكرار با تركيب غذايي 100، 200 و 300گرم پروبيوتيك باكتوسل در هر تن غذا و تيمار شاهد به مدت 8 هفته پرورش داده شدند. در پایان هفته چهارم و هفته هشتم تعداد 5 عدد بچه ماهي از هر تیمار انتخاب و نمونه خون جهت آزمايشات بیوشیمیایی سنجش آنزیم لیزوزیم، IgM، كمپلمان CH50، آلبومین، پروتئین تام،SGOT SGPTو گلوكز استفاده شد.یافته ها:نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که افزودن پروبیوتیک باکتوسل منجر به افزايش شاخص های مورد آزمایش گردید.نتیجه گیری:افزايش مقادير آنزيم­هاي فوق درسرم خون بچه ماهيان به عنوان شاخص هاي فعاليت سيستم ايمني مي تواند منجر به افزايش مقاومت بچه ماهيان قزل آلا درمقابل عوامل بیماری زا و محرک های محیطی گردد.
تخصص ها : ایمنی، باكتوسل، پروبيوتيك (زيست يار)،  قزل آلا.

7
بررسی اثر بیهوشی با پروپوفول متعاقب تیمار با ویتامینC درسگ
( 306 بازدید ) ( 13 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 6 - شماره 3 - شماره پیاپی 22
خلاصه مقاله : زمینه و هدف:پروپوفول داروی بیهوشی تزریقی است که امروزه بسیار مورد استفاده بوده و به صورت داخل وریدی تجویز می­گرددویتامین  Cبر روی سیستم اعصاب مرکزی خصوصیاتی مشابه آمفتامین داشته و منجر به تعدیل سیستم اعصاب مرکزی می شود. هدف از این مطالعه، بررسی اثر بیهوشی پروپوفول متعاقب تیمار با ویتامین Cدر سگ های نر بوده است.روش­کار:در این تحقیق تجربی 25 قلاده سگ به 5 گروه مساوی تقسیم شدند. گروه 1 به عنوان کنترل (بدون تیمار)، گروه 2 بیهوشی با 8 میلی گرم بر کیلوگرم از وزن بدنپروپوفول و گروه های 3 تا 5 به ترتیب با پیش بیهوشی با دوزهای100،250، 500 میکروگرم بر کیلوگرم وزن بدن ویتامین C، سپس بیهوشی با پروپوفول در نظر گرفته شدند. قبل و بعد از بیهوشی علائم حیاتی بدن از جمله تعداد تنفس و ضربان قلب، دمای رکتوم و زمان بیهوشی ثبت گردید.یافته­ها:مقایسه پارامترهای مورد بررسی قبل و بعد از القاء بیهوشی تفاوت معنی داری میان گروه­های مورد مطالعه وکنترل نشان ندادویتامینC با دوز متوسط منجر به کاهش دمای بدن بعد از القای بیهوشی گردید. از سوی دیگر ویتامینC با دوز بالا منجر به کاهش مدت زمان بیهوشی در مقایسه با گروه کنترل شد.نتیجه گیری:ویتامینC با دوز بالا می تواند به عنوان پیش بیهوشی در سگ هائی که در آن ها ریسک بیهوشی طولانی مدت وجود دارد استفاده شود.
تخصص ها : پروپوفول، ویتامین C،بیهوشی، سگ

8
شناسایی باسیلوس سرئوس ها ی انتروتوکسی ژنیک در غذا های گوشتی آماده در شهر زنجان
( 533 بازدید ) ( 98 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 6 - شماره 3 - شماره پیاپی 22
خلاصه مقاله : زمینه وهدف: بسیاری از سویه­های باسیلوس سرئوس باعث مسمومیت غذایی از نوع اسهالی و استفراغی می­شوند. بیماری­های نوع اسهالی توسط انتروتوکسین­های همولیزین HBL، غیرهمولیتیک NHEو سیتوتوکسین Kایجاد می­گردد. از آنجا که مصرف غذاهای گوشتی آماده در کشورهای درحال توسعه هم­چون ایران رو به افزایش می باشد و نیز گزارش دقیقی در رابطه با میزان آلودگی این باکتری در دسترس نمی باشد، هدف از این پژوهش شناسایی و جداسازی باسیلوس سرئوس های انترو توکسی ژنیک و بررسی شیوع آن است.روش کار:در این مطالعه وجود باسیلوس سرئوس در 80 نمونه­ی مواد گوشتی مختلف (سوسیس، کالباس، همبرگر و کباب های آماده) خریداری شده از فروشگاه­ها در شهر زنجان مورد آزمایش قرار گرفت. جداسازی باسیلوس سرئوس با استفاده از محیط کشت اختصاصی استفاده از محیط کشت انتخابی (پلی­میکسین، زرده­ی تخم­مرغ، مانیتول، فنل­رد آگار) انجام گردید. آزمون­های تاییدی بیوشیمیایی و به دنبال آن تایید مولکولی باسیلوس سرئوس با استفاده از پرایمرهای اختصاصی انجام شد. نمونه­های مثبت باسیلوس سرئوس جهت بررسی ژن های کمپلکسNHمورد آزمایش قرار گرفتند.یافته ها:از 80 نمونه مورد بررسی 32 نمونه آلوده به باسیلوس سرئوس بودند و در بین این تعداد، باسیلوس سرئوس های جدا شده از 14 نمونه حاوی ژن های کمپلکس NHEبودند.نتیجه گیری: استفاده از تکنیک و روش سریع برای تشخیص حضور باسیلوس سرئوس انتروتوکسی ژنیک در غذا از اهمیت زیادی برخودار است تا از سلامتی غذای مصرفی اطمینان حاصل شود.
تخصص ها :
باسیلوس سرئوس، مواد گوشتی ، ژن های کمپلکس NHE PCR

دسترسی سریع

کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه فیزیولوژی و تکوین جانوری محفوظ می باشد .