English
فصلنامه فیزیولوژی و تکوین جانوری
مشاهده مقالات شماره
 دوره6،شماره1 (/1391) ،پیاپی20
 
1
بررسی اثر دوره های گرسنگی بر برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون بچه ماهی کپور
( 449 بازدید ) ( 50 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 6 - شماره 1 - شماره پیاپی 20
خلاصه مقاله : زمینه و هدف:ماهیان ممکن است در طول دوره های قبل از صید و دوره­ های حمل و نقل گرسنگی را تجربه کنند. دوره ‏های محرومیت غذایی می­تواند طی مراحل اولیه تغذیه بر رویبرخی از پارامترهای خونی سرم خون ماهیان تاثیرگذار باشد.هدف از این پژوهش بررسی اثر دوره ­های گرسنگی بر روی فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون بچه ماهی کپوراست.روش کار: این آزمایش به مدت 6 هفته بر روی بچه ماهیان کپور(Cyprinus carpio)با وزن متوسط 132/0243/3 گرم انجام پذیرفت. بچه ماهیان در 2 تیمار غذادهی کامل و گرسنگي کامل و در 3تکرار در قالب طرح آماري كاملاً تصادفي به مدت 6 هفته در شرايط يكسان پرورشي با یکدیگر مقايسه شدند. تیمار غذادهی در هر روز با توجه به وزن توده زنده در مقاطع زماني مختلف با غذای تجاری به ميزان 10% وزن بدن مورد تغذیه قرار گرفتند. براي آگاهي از تأثير گرسنگي بر روي فاکتورهای خونی ماهي کپور، از هر تكرار، هر هفته يكبار تعداد 7-5 عدد بچه­ ماهي به­ طور تصادفی انتخاب و پس از بیهوش شدن توسط عصاره گل میخک با استفاده از قطع ورید ساقه دمی خون­ گیری شده و برای بررسی فاکتورهای خونی به آزمایشگاه فرستاده شدند.يافتههانتايجبهدستآمدهازاينتحقيقمشخصنمودكهبينتيمارهايموردبررسيازنظرفاکتورهای خونی نظیر کلسترول، گلوکز، کلسیم، تری­گلیسرید، فسفر، آلبومین، پروتئین و آهن سرم خون و نیز درصد بازماندگی بچه ماهیاناختلاف معنيداريمشاهده می شود (.005p). به طوری که کم ترین مقداراین فاکتورها در تیمار گرسنگی و بیشترین مقدار در تیمار غذادهی در انتهای دوره مشاهده میگردد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد با افزایش طول دوره گرسنگی فاکتورهای خونی مورد مطالعه سیر نزولی به خود خواهند گرفت.
تخصص ها : گرسنگی، فاکتورهای خونی، بچه ماهی کپور.

2
بررسی تغییر دانسیته سلول های نوروگلیاي شاخ قدامی نخاع پس ازکمپرسیون عصب سیاتیک دررت تحت اثر عصاره الکلی برگ گیاه بومادران
( 544 بازدید ) ( 20 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 6 - شماره 1 - شماره پیاپی 20
خلاصه مقاله : زمینه و هدف:سلول های گلیال یا نوروگلی سلول­های غیر قطبی­ اند که وظیفه پشتیبانی فیزیکی و متابولیکی نورون­ها را برعهده دارند. تکثیر سلول های گلیال یکی از نشانه های بارز پاسخ CNSبه آسیب محیطی است. بومادران یکی از گیاهان متعلق به خانواده آستراسه است که حاوی ترکیبات آنتی­ اکسیدان، ضدالتهاب و ضد آپوپتوز می­باشد. هدف ازاین تحقیق بررسی تغییر دانسیته سلول­های نوروگلیاي شاخ قدامی نخاع پس ازکمپرسیون عصب سیاتیک دررت تحت اثرعصاره الکلی برگ گیاه بومادران میباشدروش کار:30 سر رت ویستار به طور تصادفی به گروههای کنترل، کمپرسیون و کمپرسیون +تیمار تقسیم شدند، عصب سیاتیک با استفاده از قیچی قفل دار به مدت 60 ثانیه در معرض کمپرسیون قرار گرفت. تزریق عصاره به صورت درون صفاقی طی هفته های اول و دوم پس از کمپرسیونبا دوزهای 50، 75 و 100میلیگرم/کیلوگرم صورت گرفت. پس از 28 روز از زمان کمپرسیون رت ها تحت متد پرفیوژن و نمونه برداری از نخاع ناحیه کمری قرار گرفته و پس از مراحل پاساژ بافتی، برش و رنگ آمیزی، دانسیته سلولی با روش دایسکتور محاسبه شد.یافته ها: بر اساس یافتهها دانسیته سلولهای نوروگلیا درگروه کمپرسیون نسبت به شاهد افزایش معناداری داشته است(0.001p). دانسیته نورونی گروههای تیمار 50 و 75 و 100 میلیگرم/کیلوگرم الکلی در مقایسه با گروه کمپرسیون کاهش معنی داری را نشان داد (0.001pنتیجه گیری: به نظر می­رسد عصاره الکلی برگ گیاه بومادران به دلیل حضور فاکتورهای رشد و فاکتورهای ترمیمی، از طریق کاهش اثرات التهابی حاصل از کمپرسیون عصب سبب کاهش تعداد سلول های نوروگلیا می­شود
تخصص ها : نوروگلیا، عصب سیاتیک، نوروپروتکتیو، بومادران.

3
ارزیابی اثر آنتی اکسیدان نفوذ پذیر سلولی در محیط رقیق سازی سیمن بر روی پارامتر­های تحرک و یکپارچگی غشائ سلولی اسپرم بز در حالت ذخیره مایع
( 561 بازدید ) ( 16 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 6 - شماره 1 - شماره پیاپی 20
خلاصه مقاله : زمینه و هدف:این تحقیق به منظور ارزیابی اثرات غنی سازی محیط نگه­دارنده سیمن با آنتی اکسیدان MnTEبر روی تحرک و یکپارچگی غشائ سلولی اسپرم بز در حالت ذخیره مایع صورت پذیرفت.روش کار:نمونه­ های سیمن با استفاده از واژن مصنوعی از 3 رأس بزبالغ جمع­ آوری گردید. رقیق سازی با محیط نگه­دارنده فاقد (کنترل) و گروه­های تیماری دارنده غلظت های .0.01، 0.1 و 1 میکرو مول از آنتی­اکسیدان MnTEانجام شد. نمونه­ های سیمن تا دمای 5 درجه سانتی­گراد سرد شدند و سپس پارامترهای تحرک و یکپارچگی غشائ سلولی اسپرم در طول دوره­ های زمانی0، 12، 24، 36، 48 و 72 ساعت ارزیابی شد. یافته ها: به طور کلی با افزایش زمان نگه­داری اسپرم رقیق­ سازی شده از ساعت صفر تا ساعت 72 ، میانگین درصد تحرک و یکپارچگی ساختاری غشائ سلولی اسپرم بز یک روند نزولی را در تمام گروه­های غنی سازی شده با آنتی­ اکسیدان و گروه کنترل نشان داد. به نظر می­رسد که غنی سازی محیط نگه­داری سیمن با غلظت­های 0.01و 0.1میکرو مول از MnTE، در تمام ساعات نتایج بهتری را به دنبال داشته در حالی که غنی­ سازی با غلظت 1 میکرومول از MnTEموجب کاهش معنی­ دار درصد تحرک اسپرم و کاهش غیر معنی­ دار درصد یکپارچگی غشائ سلولی اسپرم در مقایسه با گروه کنترل در تمام ساعات شده است.نتیجه گیری:محیط نگه­دارنده سیمن بز که با MnTEغنی سازی شده، می تواند اثر استرس اکسیداتیو را کاهش دهد. با این حال غلظت­های 0.01و 0.1 میکرو مول MnTEمی­توانند تحرک و یکپارچگی ساختاری غشائ سلولی اسپرم بز را در طی یک دوره زمانی حد اکثر تا 72 ساعت بهتر حفاظت نمایند. به نظر می­رسد غلظت 1 میکرو مولMnTEنه تنها اثرات مثبتی را بر پارامترهای اسپرمی به دنبال نداشت بلکه منجر به کاهش تحرک و یکپارچگی ساختار غشای پلاسمایی اسپرم در تمام ساعات بررسی شده گردید.
تخصص ها : اسپرم بز، آنتی اکسیدان، MnTE، رادیکال آزاد، گونه های واکنش دار اکسیژن

4
بررسي خصوصيات زيستي، شاخص گنادوسوماتیک ومطالعات بافت شناسی گناد ماهي سوف حاجی طرخان نر درتالاب امیرکلایه لاهیجان
( 489 بازدید ) ( 23 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 6 - شماره 1 - شماره پیاپی 20
خلاصه مقاله : زمینه و هدف:ماهی سوف حاجی طرخان Percafluviatilis Linnaeus,1758)از خانواده Percidaeیکی از ماهیان با ارزش از نظر اکولوژیکی و اقتصادی می­ باشدکه درایران زیستگاه محدودی داشته و بیشترین ذخایر آن تالاب­ های امیرکلایه لاهیجان و انزلی است. هدف از این پژوهش مطالعه زیست­ سنجی و وضعیت شاخص گنادوسوماتیک و زیست­ سنجی ماهی سوف حاجی طرخان در تالاب امیرکلایه لاهیجان می باشد. روش کار: به این منظور تعداد 126 قطعه سوف حاجی طرخان جنس نر باگروه­های سنی 2-5 سال صید وبرای تعیین شاخصهای گنادوسوماتیک به آزمايشگاه منتقل گردید. پس از اندازه­ گیری و توزین گنادها برای مطالعات بافت شناسی پس از تثبیت در فرمالین و برش­ گیری با هماتوکسیلین رنگ­ آمیزی و با میکروسکوپ نوری مقاطع مشاهده گردید.یافته ها:طبق نتایج به­دست آمده بیشترین ميانگين طول كل (22.5 سانتی متر)، طول چنگالی (21.5سانتی متر)، طول استاندارد (19.5سانتی متر)، وزن بدن (158 گرم) و وزن گناد (7.15 گرم) مربوط به ماهی سوف5  ساله و کم­ترین ميانگين طول كل (13 سانتی متر)، طول چنگالی (12.5سانتی متر)، طول استاندارد (11 سانتی متر)، وزن بدن (28.7 گرم) و وزن گناد (1.82گرم) مربوط به ماهی سوف 2 ساله بود. در بين گروه­ هاي مختلف سني ماهيان از نظر طول كل، طول چنگالي، طول استاندارد، وزن بدن و وزن گناد اختلاف معنی داری وجود داشت (p). ولي از نظر شاخص گنادوسوماتيك اختلاف معنی داری وجود نداشت ( p>0.05
تخصص ها : تالاب بین المللی امیرکلایه، ماهي سوف حاجی طرخان، زيست­سنجي، شاخص گنادوسوماتیک.

5
بررسی رابطه وزن با میزان کادمیوم در عضله قزل آلای رنگینکمان پرورشی در رودخانه دوهزار تنکابن
( 455 بازدید ) ( 4 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 6 - شماره 1 - شماره پیاپی 20
خلاصه مقاله : زمینه و هدف:این مطالعه به منظور سنجش فلز سنگین کادمیوم در بافت عضله ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchusmykiss) پرورشی در رودخانه دوهزار تنکابن صورت گرفت و هدف اصلی آن بررسی رابطه میان وزن ماهی با میزان کادمیوم بود.روش کار: در این تحقیق از 22 ماهی قزل آلای رنگین کمان (از 25 تا 584 گرم) استفاده و پس از جداسازی بافت ها، روش هضم بر روی نمونه ها انجام گردید و با کمک دستگاه ولتامتری میزان فلز کادمیوم اندازه گیری شد. یافته ها:بر اساس نتایج این تحقیق، میانگین غلظت فلز سنگین کادمیوم در بافت عضله ماهیان قزل آلای رنگین کمان پرورشی در رودخانه دوهزار تنکابن 1.01 میکروگرم در گرم بوده است که نشان دهنده بالاتر بودن نرخ آن از حد استاندارد قابل قبول سازمان بهداشت جهانی(WHO) ( دو دهم میکرو گرم در گرم ) می باشد.نتیجه گیری:  با افزایش وزن بدن ماهی، میزان کادمیم روند افزایش معنی داریPرا نشان می دهد.
تخصص ها : فلز سنگین کادمیوم، ماهی قزل آلای رنگین کمان، رودخانه دوهزار تنکابن، رابطه وزنی.

6
بررسی اثرات ناهنجار زایی دی اتیل استیل بسترول بر بافت بیضه در موش های بالغ سوری
( 520 بازدید ) ( 12 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 6 - شماره 1 - شماره پیاپی 20
خلاصه مقاله : زمینه وهدف:دی اتیل استیل بسترول (DESیکی از آگونیست­ های استروژنی است که در درمان برخی اختلالات نظیر سرطان سینه و پروستات کاربرد دارد. هدف از این مطالعه بررسی اثرDES  بر روند اسپرماتوژنز در موش های سوری نر بالغ نژاد Balb/cبوده است. روش کار:در این تحقیق از 32 سر موش سوری نر بالغ با وزن 35 تا 40 گرم و سنی در حدود 80 الی 90 روز استفاده شد که به 4 گروه 8 تایی شامل گروه­های کنترل، شاهد و گروه های تجربی دریافت کننده دوزهای 10 میکروگرم و 20 میکروگرم بر کیلوگرم دارویDES تقسیم شدند. کلیه تجویزها به مدت 21 روز به صورت درون صفاقی انجام گرفت. در پایان روز بیست و یکم، حیوانات را با اتر بی هوش و با جدا سازی بیضه ها ضمن اندازه گیری وزن آن ها، تعداد سلول­های اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت، اسپرماتید، اسپرم، لایدیگ و سرتولی وهم چنین با خون گیری از قلب حیوانات و جدا سازی سرم میزان هورمون های LHو تستوسترون اندازه گیری شد.یافته ها:نتایج نشان دادکه DESتاثیری بر وزن بیضه ها، تعداد سلول­های اسپرم، لایدیگ و سرتولی نداشته اما باعث کاهش سلول­های اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت و اسپرماتید و هورمون تستوسترون گردیده و بر میزان LHتاثیری نداشت.
تخصص ها :
موش سوری، دی اتیل استیل بسترول، بیضه، اسپرماتوژنز.

7
تأثیر عصارة هیدروالکلی رازیانه بر اسپرماتوژنز در موش­ های کوچک آزمایشگاهی
( 431 بازدید ) ( 24 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 6 - شماره 1 - شماره پیاپی 20
خلاصه مقاله : زمینه وهدف:رازیانه گیاهی با نام علمی Foeniculum vulgarو متعلق به خانواده Apiaceaeیا چتریان است که استفاده از آن در طب سنتی کاربرد فراوانی دارد. ترکیبات اصلی رازیانه شامل ترانس آنتول (trans-anethole)، استراگول (estragole)، فنکون (Fenchone)، لیمونن(Limonen)، موجب بروز تغییرات فیزیولوژیک در بخش­های مختلف بدن می­گردد. هدف ازاین تحقیق، تعیین اثرات احتمالی عصاره رازیانه بر بافت بیضه در موش کوچک آزمایشگاهی است.روش کار:40 سر موش به صورت تصادفی در 5 گروه هشت تائی(3 گروه تیمار و 2 گروه کنترل و دارونما) تقسیم گردیدند. عصاره هیدروالکلی رازیانه در دوزهای مختلف 25، 50 و100mg/kgتهیه و به روش درون صفاقی به مدت 20 روز به گروه­های تیماری تزریق شد. از نرمال سالین جهت تزریق به گروه دارونما استفاده گردید. شمارش سلولی اسپرماتوسیت­ های اولیه در مقاطع لوله­های سمینیفروس بیضه و تراکم اسپرماتوزوئید در اپیدیدیم  به وسیله میکروسکوپ نوری انجام گرفت.یافته­ ها:مطالعات بافت شناسی هیچ­گونه تخریب بافتی را نشان نداده ولی در عین حال میانگین تعداد اسپرماتوسیت­های اولیه در دوز 50 و100 با گروه کنترل کاهش معنی داری نشان داد و مشاهدات میکروسکوپی در مقاطع مجاری اپیدیدیم نیز این نتایج را تایید می­ نماید.بحث و نتیجه گیری: بررسی نتایج حاصل از شمارش میکروسکوپی سلول­های اسپرماتوژنیک در دوز 50 و  100mg/kgحاکی از اثرات منفی این عصاره بوده و حاکی از آن است که  می­تواند اثرات منفی در قوای تولید مثلی جنس نر را به همراه داشته باشد.
تخصص ها :
عصارة رازیانه، اسپرماتوسیت، موش­ کوچک آزمایشگاهی.

8
بررسی تاثیر تزریق نانوذرات نقره بر وزن بدن، اندیکس کبدی و اندیکس طحالی در موش رت
( 550 بازدید ) ( 64 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 6 - شماره 1 - شماره پیاپی 20
خلاصه مقاله :  زمینه و هدف: نانو ذرات نقره ممکن است اثرات سمی داشته باشند که مکانیسم سمیت آن ها روشن نیست و نگرانی های زیادی را در ارتباط با استفاده در طبیعت برای سلامتی انسان ها به وجود آورده است. میزان تغییرات در  وزن بدن، اندیکس کبدی و اندیکس طحالی می تواند در شناسایی مخرب بودن یک فاکتور در بدن موثر باشد. این مطالعه به منظور بررسی اثر نانوذرات نقره بر وزن بدن و اندیکس کبدی و طحالی در موش رت انجام شد.روش­ کار:21 سر موش صحرایی ماده نژاد اسپیرال به صورت تصادفی به 7 گروه تقسیم شدند.موش ها وزن شدند.گروه اول به عنوان گروه شم،گروه دوم به عنوان گروه کنترل وگروه های سوم تا هفتم به عنوان گروه های آزمون به ترتیب با 5، 10، 20، 40 و80 ppm  از نانوذرات نقره تیمار گردیدند. تیمار موش ها به مدت 10 روز ادامه یافت سپس موش ها در روز یازدهم با بیهوشی در اتر کشته شدند. موش ها وزن شدند و پس از تشریح، کبد و طحال خارج شده و به منظور محاسبه اندیکس کبدی و طحالی وزن گردیدند.یافته­ ها:نتایج این مطالعه تغییر معنی داری در وزن بدن موش، وزن طحال، وزن کبد و اندیکس های کبدی و طحالی نشان نداد. نتیجه گیری:تزریق داخل صفاقی نانوذرات نقره تاثیری بر اندیکس کبدی و طحالی موش رت ندارد.
تخصص ها : نانوذرات نقره، اندیکس کبدی، اندیکس طحالی، وزن موش.

دسترسی سریع

کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه فیزیولوژی و تکوین جانوری محفوظ می باشد .