English
فصلنامه فیزیولوژی و تکوین جانوری
مشاهده مقالات شماره
 دوره7،شماره1 (/1392) ،پیاپی24
 
1
بررسی اثر آگونیست HT15سروتونین و گیرنده CB1کانابینوئیدیآمیگدال مرکزی بر رفتارهای شبه اضطرابی در مدل ماز بعلاوه ای شکل در موش رت نژاد ویستار
( 367 بازدید ) ( 34 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 7 - شماره 1 - شماره پیاپی 24
خلاصه مقاله : زمینه و هدف:اضطراب، پاسخ يک موجود زنده به يک عامل تهديد کننده احتمالي است که مي تواند هوموستاز آن را دچار اختلال نمايد. اين مطالعه با هدف بررسي اثر سيستم کانابينرژيک بر اضطراب درون آميگدال مرکزي و تداخل آن با سيستم سروتونرژیک بر اضطراب در روش ماز بعلاوه مرتفع (EPM) انجام شد.روش کار:به موش­هاي کانول­گذاري شده پس از يک هفته استراحت دوزهاي مختلف آراشيدونيل سيکلوپروپيل آميد (ACPA) و آگونيست انتخابي گيرنده 1 سروتونرژیک HT15  به نام تجاری (CP94253هیدروکلراید) به صورت داخل آميگدال تجويز شد. درصد زمان حضور در بازوهاي باز( %OAT) و درصد دفعات ورود به بازوهاي باز (%OAE) و فعاليت حرکتي اندازه­گيري گردید.یافته ها:نتایج نشان داد که تجويز ACPAو تجويز دوزهای بالای آگونیست گیرنده 5-HT1سروتونرژیک بر رفتارهای اضطرابی اثری ندارد. ولی تجويز ACPAداخل آميگدال همراه با آگونیست گیرنده 5-HT1سروتونرژیک اثر ضداضطرابی را نشان داده است.نتيجه گيري:گیرنده های پیش سیناپسی کانابینوئیدی CB1منجر به مهارترشح بسیاری از انتقال دهنده های عصبی، مانند سروتونین می شود و به نظر می رسد که که آگونیست سروتونینی توانسته جایگزین نوروترانسمیترهای مهار شده توسط ACPAباشد
تخصص ها : ACPA، گیرنده سروتونرژیک5-HT1 ، ماز بعلاوه مرتفع، موش صحرائي رت.

2
بررسی اثر دانازول بر آنزیم ها و تکوین کبد نوزادان موش صحرایی نر متولد شده از مادران تحت تیمار 
( 558 بازدید ) ( 119 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 7 - شماره 1 - شماره پیاپی 24
خلاصه مقاله : زمینه و هدف:به علت اهمیت نقش کبد در ارتباط با متابولیسم داروهای شیمیایی و سنتز پروتئین های پلاسما و استفاده زیاد از داروی دانازول در درمان بیماری­های مختلف، این مطالعه با هدف بررسی اثر این دارو بر فعالیت آنزیم های کبدی و فاکتورهای بیوشیمیایی خون تکوین کبد نوزاد موش نر انجام گرفتروش کار:در این مطالعه تجربی 40 سرنوزاد موش صحرایی نر از نژاد ویستار به 5 گروه 8 تایی از مادرانی که قبلاً با دوزهای مشخصی درگروه های تجربی 1، 2 و 3 به ترتیب مقادیر mg/kg400،200،100 دارو در دوره بارداری دریافت کرده بودند، تقسیم شدند. بعد از پایان دوره22روزه نوزادی تمام گروه­ها وزن کشی، ارزیابی میزان آنزیم­های کبدی، آلبومین، پروتئین انجام گردیدبررسی بافت شناسی پس از گذر از مراحل نمونه و تهیه لام، رنگ آمیزی هماتوکسیلین- ائوزین انجام شد.یافته ها:مقایسه نتایج آزمون آماری وزن نوزادان نشان دهنده این بود که گروه­های تجربی دریافت کننده مقادیر مختلف دارو نسبت به گروه کنترل کاهش معنی داریرا در سطح 05/0 Pنشان می دهند و بین گروه های تجربی دریافت کننده مقادیر مختلف دارو و گروه کنترل افزایش معنی داری در میزان آنزیم های کبدی،AST ALTALPمشاهدهگردید. تغییرات وزن کبد و آلبومین و پروتئین در گروه­های تجربی نسبت به گروه کنترل معنی دار نبود. درنمونه های بافتی تهیه شده با افزایش مقدار دارو نکروز بیشتر مشاهده گردید.نتیجه گیری:احتمالاً داروی دانازول با مقادیر استفاده شده دارای اثرات مخربی بر بافت کبدی، هر چند مطالعات بیشتری در این زمینه لازم است .
تخصص ها : دانازول، آزمون­های عملکردی کبد، نوزاد نرموش صحرایی.

3
بررسی اثر دوره های مختلف محرومیت غذایی و رشد جبرانی روی رشد و بازماندگیبچه ماهی قزل آلای رنگین کمان 
( 406 بازدید ) ( 56 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 7 - شماره 1 - شماره پیاپی 24
خلاصه مقاله : زمینه وهدف:رشد جبراني يك فاز از رشد سريع به دنبال محدوديت غذايي در اثر شرايط بحراني است كه در گونه هاي زيادي مشاهده شده استبيشتر پاسخ ماهي به گرسنگي و سپس تغذيه مجدد شامل پرخوري، افزايش كارايي غذا و بهبود ضرايب رشد مي­باشد. لذا این تحقیق به منظور بررسی اثر گرسنگی و رشد جبرانی بر شاخص های رشد و بازماندگی بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان انجام پذیرفت.روش کار:آزمایش به مدت 8 هفته و در 4 تیمار و 3 تکرار به­صورت زیر انجام پذیرفت: تیمار 1: 8 هفته غذادهي كامل، تیمار 2: يك هفته گرسنگي + يك هفته غذادهي، تیمار 3: دو هفته گرسنگي + دو هفته غذادهي، تیمار 4: سه هفته گرسنگي + سه هفته غذادهي. تعداد 240 عدد بچه ماهي قزل آلا با میانگین وزن اولیه 46/081/3گرم و میانگین طول اولیه 67/04/5 سانتی متر در 12 تانک پرورشی با تعداد 20 عدد بچه ماهي در هر تانک) با ظرفیت 50 لیتر آب در قالب طرح آماري كاملاً تصادفي توزيع و به مدت 8 هفته در شرايط يكسان از لحاظ شرایط محیطی نگهداری گردیدند.يافتهها:بينتيمارهايموردبررسيازنظرفاکتورهای رشد بچه ماهیان قزل آلا اختلاف معنيداريمشاهده شد (05/0P). به­طوری­که بچه ماهیان تیمار غذادهی دارای رشد بهتری در مقایسه با سایر تیمارهای گرسنگی و رشد جبرانی بودند. اما از لحاظ درصد بازماندگی هیچ­گونه اختلافی در بین تیمارها مشاهده نگردید. نتیجه گیری:گرسنگی باعث کاهش رشد بچه ماهیان قزل آلا شده و رشد جبرانی نتوانسته است این کاهش رشد را جبران نماید. 
تخصص ها : گرسنگی، رشد جبرانی، رشد، بازماندگی، قزل آلای رنگین کمان.

4
تاثیر مصرف مکمل کولین بر سطح اسیدهای چرب آزاد و بتاهیدروکسی بوتیرات پلاسما در طول یک جلسه فعالیت ورزشی بلند مدت
( 408 بازدید ) ( 8 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 7 - شماره 1 - شماره پیاپی 24
خلاصه مقاله : زمینه و هدف:هرگونه راهبرد تمرینی و دستکاری رژیم غذائی که بتواند باعث افزایش اکسایش چربی­ها و صرفه جوئی در مصرف کربوهیدرات­ها گردد، می تواند برای ورزشکاران استقامتی سودمند باشد. هدف از این مطالعه تأثیر مصرف مکمل کولین، بر تغییرات اسیدهای چرب آزاد و بتاهیدروکسی بوتیرات پلاسما و سوخت و ساز چربی­ها در طول یک جلسه فعالیت بلند مدت می باشد.روش کار:نه مرد نخبه رشته سه گانه، در قالب طرح تحقیق انتقالی یک سویه کور، دو جلسه فعالیت 120 دقیقه ای دویدن را بر روی نوارگردان با شدت 59 تا 64 % VO2MAXاجرا نمودند. آزمودنی­ها یک ساعت قبل از فعالیت جلسه اول، دارونما و یک ساعت قبل از فعالیت جلسه دوم، مکمل کولین بیتارترات مصرف نمودند. قبل و بعد از فعالیت­ها، نمونه گیری خون برای اندازه گیری اسیدهای چرب آزاد و بتاهیدروکسی بوتیرات پلاسما به­عمل آمد، برای اندازه گیری این مشخصه ها از روش رنگ سنجی استفاده گردید. داده ها به­وسیله آزمون تحلیل واریانس مکرر در سطح معنی داری (05/0P≤)، تجزیه و تحلیل گردید.یافته ها:مقایسه نتایج دو فعالیت نشان داد که سطح اسیدهای چرب آزاد پلاسما در انتهای فعالیت همراه با مکمل کولین به­طور معنی داری از مقدار مشابه در فعالیت همراه با دارونما پائین­تر و سطح بتا هیدروکسی بوتیرات پلاسما در انتهای فعالیت همراه با مکمل کولین به­طور معنی داری از مقدار مشابه در فعالیت همراه با دارونما بالاتر بود.نتیجه گیری:مصرف مکمل کولین، از طریق افزایش برداشت اسیدهای چرب آزاد پلاسما و نیز افزایش سطح بتاهیدروکسی بوتیرات پلاسما، می تواند فرآیند اکسایش چربی­ها را طی فعالیت­های ورزشی بلند مدت افزایش دهد.
تخصص ها : مکمل کولین، اسیدهای چرب آزاد، بتاهیدروکسی بوتیرات، فعالیت بلند مدت، رشته ورزشی سه گانه

5
تعیین  LC50و ارزیابی اثرات ضد عفونی کنندگی پرمنگنات پتاسیم بر بار میکروبی پوست و بافت شناسی آبشش بچه ماهی کپورعلفخوار
( 352 بازدید ) ( 25 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 7 - شماره 1 - شماره پیاپی 24
خلاصه مقاله : زمینه و هدف:عملکرد یک ماده ضدعفونی کننده تابع پیچیده ای از چندین متغیر شامل نوع و مقدار ماده مورد نظر و هم چنین تابع نوع و غلظت میکروارگانیزم ها، زمان تماس، کیفیت آب و غیره می باشد. هدف دراین تحقیق تعیین غلظت قابل تحمل پرمنگنات پتاسیم در بچه ماهی کپور علفخوار و تاثیر آن بر روی فلور میکروبی پوست و بافت آبشش می باشدروش کار:این آزمایش با 5 تیمار و یک شاهد(هرکدام 3تکرار) اجراگردید. 180 عدد بچه ماهی کپور علفخوار با میانگین وزنی0.453.74 گرمی در 10 آکواریوم ذخیره سازی شد. در ابتدا میزانLC10LC50LC90در مدت 96 ساعت در محیط ساکن بر روی 180 عدد بچه ماهی کپور علفخوار با غلظت های تعیین شده به روش لگاریتمیمحاسبه و در پایان 96 ساعت بافت آبشش از نظر بافت شناسی مورد مطالعه میکروسکوپی قرار گرفت. پس از قرارگیری به مدت 96 ساعت در غلظت­های تعیین شده، جهت ارزیابی توتال باکتریایی (بر حسب،CFU) از پوست نمونه برداری صورت گرفتیافته ها:پس از قرارگیری بافت آبشش با پرمنگنات پتاسیم پدیده هایی نظیر پرخوني، چسبندگی رشته هاي آبششي ثانويه و نكروز سلولي (كم)، هيپرپلازي، تحليل رفتن رشته هاي اوليه و چماقي شدن رشته هاي ثانويه به وجود آمد. در نمونه برداری پوست تیمار 0.25 میلی گرم در لیتر نسبت به بقیه تیمارها و شاهد از میزان کمتری باکتری برخوردار بود.نتیجه گیری:به طور کلی می توان گفتLC50  96 ساعته،پرمنگنات پتاسیم برای بچه ماهی کپور علفخوار سمیت زیادی داشته و با توجه به تاثیر فاکتورهای فیزیکوشیمیایی سمیت این مواد بر روی ماهی ها، در شرایط مختلف ،نتایج متفاوتی را می تواند نشان دهد
تخصص ها : کپور علفخوار، پرمنگنات پتاسیم، LC50 ، بافت شناسی، بار باکتریایی. 

6
بررسی تأثیر فرمالین و سولفات مس بر بافت پوستبچه ماهی سفید دریای خزر 
( 328 بازدید ) ( 1 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 7 - شماره 1 - شماره پیاپی 24
خلاصه مقاله : زمینه و هدف:فرمالین و سولفات مس از دسته ترکیباتی هستند که دائماً در مزارع پرورش ماهی جهت درمان عفونت های انگلی و قارچی باکتریایی مورد استفاده قرار می گیرند. دراین پژوهش به بررسی بروز ضایعات احتمالی بافت پوست بچه ماهی سفید دریای خزر تحت تاثیر فرمالین و سولفات مس پرداخته شده است.روش کار:در پژوهش حاضر به بررسی بروز ضایعات احتمالی بافت های آبشش بچه ماهی سفید دریای خزر با میانگین وزنی 428 میلی گرم و میانگین طول 3.5 سانتی متر پس از قرارگیری در معرض غلظت های مختلف سولفات مس (در دو تیمار کوتاه مدت 20 دقیقه ای و بلند مدت 24 ساعته، ppm100، ppm1) و فرمالین (در دو تیمار کوتاه مدت و بلند مدت، ppm250 و ppm25) پرداخته شد. بعد از پایدار کردن بافت ها در فرمالین 10 درصد و ایجاد برش 5 میکرومتری به روش هماتوکسیلین رنگ آمیزی و توسط میکروسکوپ نوری مطالعه گردید.یافته ها:در بررسی های بافت شناسی پوست، تغییرات خاصی در سلول های پوست که در معرض پایین ترین غلظت مس بودند، مشاهده نشد، اما در غلظت ppm100 جدا شدن لایه اپیدرم از لایه بازال بیشتر بود. لایة کراتینه موجود در پوست بدون تغییر باقی مانده و آثار خونریزی مشاهده نشد. در بررسی های پوست جداشدگی لایه ها تا حدودی مشاهده گردید و در تیمار بلند مدت در سلول های مالپیگی و جداشدن لایه های اپیدرم از لایه بازال دیده شده و آثاری از پُرخونی مشاهده شده است. 
تخصص ها : مس، فرمالین، پوست،ماهی سفید، تغییرات هیستوپاتولوژیکی

7
بررسی اثرآباناربرمیزانآنزیم­های ALPALTو ASTدرموش ­هایصحرایینربالغدیابتی وغیردیابتی
( 456 بازدید ) ( 15 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 7 - شماره 1 - شماره پیاپی 24
خلاصه مقاله : زمینه و هدف:دیابت ناهنجاری متابولیکی است که با آسیب­های بافتی فراوانی از جمله آسیب به کبد همراه می­باشد. آب انار ماده مغذی است که در طب سنتی نیز از آن استفاده می­گردد. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر آب انار بر فعالیت آنزیم­های ALPALTو ASTدر موش ­های صحرایی نر بالغ دیابتی شده و غیر دیابتی انجام گرفت.روش کار:در این پژوهش 90 سر موش صحرایی نر بالغ با وزن 220-200 گرم در گروه­ های کنترل، شاهد، تجربی دیابتی و غیردیابتی مورد مطالعه قرار گرفتند. هر گروه شامل 9 سر موش بود. گروه­ های تجربی به ترتیب دوزهای 1، 2 و 4 میلی ­لیتر آب انار را به ازای وزن هر موش و به مدت 21 روز به صورت گاواژ دریافت کردند. برای ایجاد دیابت از تزریق درون صفاقی mg/kg60 استرپتوزوسین استفاده شد. در پایان روز بیست و یکم از قلب حیوانات خون گیری به عمل آمد و سپس میزان سرمی آنزیم­ های ALPALTو ASTاندازه ­گیری گردید. داده­ ها به کمک آزمون ANOVAو تست پیگیری LSDمورد ارزیابی قرار گرفت.يافته­ها:یافته­ها نشان داد که آب انار باعث کاهش معنی­دار آنزیم­ های ALPALTو ASTدر گروه ­های دیابتی شده نسبت به گروه کنترل می شود و در گروه ­های سالم تاثیر معنی­داری نداشت. نتيجه‌گيري:آب انار با داشتن مواد فلاونوئیدی و آنتی اکسیدانی و هم­چنین از طریق کاهش قندخون باعث کاهش آنزیم ­های ALPALTو ASTدرموش ­های دیابتی شده می­گردد.
تخصص ها :
آب انار، دیابت، آنزیم های ALP، ALT و AST، موش صحرایی

8
بررسی تاثیر لاکتوباسیلوس کازئی TD2پروبیوتیک بومی ایران بر میزان ترشح هورمون کورتیکوسترون در رت نر نژاد ویستار تحت شرایط استرسبی‌حرکتی مزمن 
( 470 بازدید ) ( 15 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 7 - شماره 1 - شماره پیاپی 24
خلاصه مقاله : زمینه وهدف:استرس باعث افزایش ترشح کورتیزول از غده‌ی فوق کلیوی می‌شود. این هورمون در استرس‌های طولانی مدت، آسیب شدیدی به بدن زده و زمینه ساز ابتلا به بسیاری از بیماری‌ها می‌باشد. پروبیوتیک‌ها احتمالاً می‌توانند در کاهش اثرات مخرب استرس موثر باشند. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر لاکتوباسیلوس کازئی TD2بر میزان کورتیکوسترون در رت نر تحت شرایط استرسبی‌حرکتی مزمناست.روش کار:برای انجام این تحقیق40 سر موش رتنر نژاد ویستار با سن و وزن تقریبی یکسان gr130-110 انتخاب شد. پس از 2 هفته دوره سازگاری، رت‌ها به طور تصادفی در چهار گروه ده‌تایی شامل 2 گروه کنترل منفی (به مدت 21 روز با ml1 بافر فسفات، کنترل مثبت علاوه بر گاواژ روزانه با بافر، هر روز به مدت ۱۵ دقیقه بی‌حرکتی مزمن)، و2 گروه آزمون 1 (با گاواژ هر روز پروبیوتیک)، آزمون 2 (علاوه بر پروبیوتیک، استرس نیر دریافت می‌کرد) تقسیم شدند. پس از طی شدن دوره آزمون‌، رت‌ها با اتر بیهوش و سپس خونگیری از قلب آن‌ها به عمل آمد. میزان هورمون با استفاده کیت اندازه‌گیری شد.یافته ها:نتایج حاصله از این آزمون و مقایسه 2 گروه کنترل منفی و مثبت نشان داد که استرس سبب افزایش معنی‌دار میزان هورمون نیز هم­چنین، مشخص گردید که دریافت پروبیوتیک در گروه آزمون 2 دریافت کننده استرس، سبب کاهش معنی‌دار غلظت هورمون تا نسبت به گروه کنترل مثبت می‌گردد. بررسی نشان داد که در این گروه میزان هورمون تفاوت معنی‌داری با گروه کنترل منفی نداشت.نتیجه‌گیری: نتایج این آزمون نشان می‌دهد که مصرف لاکتوباسیلوس کازئی TD2می‌تواند از اثرات منفی استرس‌های مزمن کاسته و سطوح کورتیکوسترون خون را به مقادیر قابل توجهی کاهش دهد. 
تخصص ها : پروبیوتیک، استرس، هورمون کورتیکوسترون، لاکتوباسیلوس کازئی.

دسترسی سریع

کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه فیزیولوژی و تکوین جانوری محفوظ می باشد .