English
فصلنامه فیزیولوژی و تکوین جانوری
مشاهده مقالات شماره
 دوره8،شماره2 (/1394) ،پیاپی29
 
1
بررسی ارتباط بین اثر پیش­ شرطی­ سازی هایپراکسی متناوب بر سطح پروتئین مبادله­ گر سدیم-کلسیم 1 و میزان حجم سکته مغزی در مدل سکته مغزی رت
( 518 بازدید ) ( 52 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 8 - شماره 2 - شماره پیاپی 29
خلاصه مقاله :
مقدمه وهدف:مطالعات اخیر بیان می­ کنند که هایپراکسی (Hyperoxia) نورموباریک (HO)، آسیب ناشی از هایپواکسی اکسیژن­ رسانی مجدد را در مغز کاهش داده و بیان مبادله­ گر سدیم-کلسیم 1 را افزایش می­ دهد. هدف از این تحقیق، تعیین رابطه اثر HOبر مبادله­ گر سدیم- کلسیم1(NCX1Na+/Ca2+ Exchanger1) و حجم ایسکمی (IVInfarct Volume) در مدل جانوری سکته است.روش کار:رت­ ها به دو گروه آزمایشی تقسیم شدند. اولین گروه در معرض هایپراکسی 95% به مدت 6 روز، هر روز به مدت 4 ساعت و گروه دوم به عنوان کنترل در معرض اکسیژن 21% در همان اتاقک قرار گرفت. هر گروه اصلی به 2 زیرگروه انسداد شریان میانی مغزی(MCAO) و دست­ نخورده(Intact) تقسیم شدند. بعد از 2، 5، 10 و 15 روز پس از تیمار، زیر گروه MCAOبه مدت 60 دقیقه در معرض MCAOسمت راست قرار گرفتند. بعد از 24 ساعت ریپرفیوژن، حجم ایسکمی در زیرگروه ­های MCAOاندازه­ گیری شد. بیان NCX1در مغز در زیرگروه­ های دست نخورده در نواحی کور، پنومبرا و ساب­ کورتکس ارزیابی گردید.يافته­ ها:پیش­ شرطی­ سازی با هایپراکسی، IVرا کاهش و باعث افزایش بیان NCX1در پنومبرا و ساب­ کورتکس شده و به تدریج در طول 15 روز پس از تیمار اثرات هایپراکسی از بین رفت.نتيجه­ گيري:اگرچه مطالعات بیشتر برای شفاف­ سازی مکانیسم­ های دخیل در مقاومت به ایسکمی نیازمند است، می ­توان بیان کرد که هایپراکسی با بیان NCX1و کاهش IVمرتبط بوده و این نتایج تائید­ کننده یک نقش نوروپروتکتیو برای NCX1در تولید محافظت به ایسکمی می­ باشد.
تخصص ها :
مبادله­ گر سدیم- کلسیم1، هایپراکسی، ایسکمی مغزی، محافظت عصبی، حجم سکته

2
مطالعه بافت شناسي و ساختار تخمدان اردک ماهی تالاب انزلی
( 441 بازدید ) ( 69 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 8 - شماره 2 - شماره پیاپی 29
خلاصه مقاله :
مقدمه و هدف:اردک ماهی(Esox lucius) جزئ ماهیان با ارزش حوضه آبریز دریای خزر است که در برخی رودخانه­ ها با گیاهان آبزی و در تالاب­ ها زندگی می­ کند. مطالعات انجام شده درشاخص­ های مهم بیولوژی تولیدمثل، از جمله مراحل رسيدگي گنادي مولدين این ماهی کمتر بوده در نتیجه هدف از اين مطالعه بررسي بافت­ شناسي روند رشد و تكامل تخمدان اردک ماهی استروش­ کار:پس از بیومتری 50 ماهی در یک­سال، به منظور بافت­ شناسي و تعیین مراحل رسیدگی جنسی تخمدان، نمونه­ های فیکس و رنگ آمیزی شده به کمک میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفتند.يافته­ ها:مراحل رسیدگی جنسی نشان داد که گناد اردک ماهی از نوع تکامل هم­ زمان(Synchronous) می­ باشد.مراحل رشد و رسيدگي تخمدان4 مرحله­ ای بوده و در نمونه­ ها مراحل II تا Vرسیدگی جنسی مشاهده گردید. كمترين و بیشترین وزن تخمدان در فصل تابستان و زمستان، بالاترین قطر تخمك در زمستان، بيشترين تعداد تخمدان و هماوری مطلق در پاییز، بیشترین و کمترین شاخص وزني گناد در نیمه اول زمستان و تابستان بود.نتيجه گيري:یافته­ های بدست آمده نشان داد که اردک­ ماهی دارای تخ م­ریزی یک­ باره می­ باشد.
تخصص ها :
بافت شناسي، تخمدان، اردک­ ماهي، رسيدگي جنسي.

3
بررسی مقایسه ای اثرات مورفولین و سرم فیزیولوژیکی بر پارامترهاي خوني و بافت طحال در موش سفيد(آلبینو) نر
( 446 بازدید ) ( 27 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 8 - شماره 2 - شماره پیاپی 29
خلاصه مقاله : زمینه و هدف:مورفولين ماده­ای سمی با کاربرد فراوان در صنایع و کشاورزی است که ازطريق خوراكي، تنفسي و پوستي قابل جذب می­باشد. اين تحقيق با هدف بررسی اثراتمورفولین برپارامترهاي خوني و بافت طحال درموش سفيد نر6 هفته­ای، انجام گردید. روش کار:40 سرموش نر بالغ در4 گروه شاهد، سرم فيزيولوژيك(گروه شم)، تيمارAو  Bمورد مطالعه قرارگرفتند. گروه  Aتحت اثرخوراكي مورفولين( mg/kg300) به مدت 15 روز، هر روز در يك نوبت به ميزان0.1 میلی لیتراز محلول تهيه شده(09. میلی لیترمورفولين +0.91 میلی لیتر آب مقطر) و گروهB  نیز به صورت هم حجم با مورفولين و سرم فيزيولوژيكی به روش خوراكي به همان مدت تیمارشد. پس از توزین، بیهوشی و خون­گیری، برخی پارامترهای خون و مطالعات ماکروسکوپی و میکروسکوپی طحال از طریق لام­ های تهیه شده، مورد بررسی قرار گرفت.یافته­ ها:در گروه  Aافزايش معنی ­داری در تعداد گلبول­هاي قرمز(7.6%)، هماتوكريت(21%)، چگالی پلاسما(25%) و هموگلوبين(10%)، وزن طحال(14.6%)، ضخامت ديواره شريانچه مركزي پالپ سفید (30%) و كاهش معنی داری در ضخامت ديواره كپسول طحال و فيبري شدن آن(3.8%)، وزن موش­ ها(14.2%) نسبت به گروه شاهد و شم مشاهده شد، همه ویژگی­ های ذکر شده در گروه B(به جز ضخامت دیواره کپسول و وزن بدن) کاهش یافت و اختلاف معنی داری با گروه Aداشت(Pنتیجه­  گیری:معنی­ داری رابطه نشان داد که مورفولين با دوزهای استفاده شده، باعث افزایش پارامترهای خونی، به هم ریختگی پارانشیم، التهاب، افزایش وزن طحال وكاهش وزن بدن موش­ ها شد و سرم فيزيولوژيكی اثرات مضر آن را کاهش می­دهد.
تخصص ها :
مورفولین، سرم فیزیولوژیکی، فاکتورهای خونی، طحال، موش سفید نر.

4
بررسی اثر عصاره آبی ـ الکلی لعل­ کوهستان  برفاکتورهای عملکردی و تغییرات بافتی کلیه موش صحرایی نر بالغ تحت مسمومیت با کلرید­کادمیوم
( 413 بازدید ) ( 63 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 8 - شماره 2 - شماره پیاپی 29
خلاصه مقاله :
زمینه وهدف:کادمیوم از آلاینده­ های محیطی مهم محسوب می­ گردد و دارای اثرات سمی متنوع می­باشد. در این تحقیق، اثر عصاره آبی ـ الکلی لعل­ کوهستان برمیزان کراتینین،BUN ، اسیداوریک و تغییرات بافت کلیه به­ دنبال مسمومیت ناشی از کلرید­کادمیوم در موش­ صحرایی نر بررسی شد.روش کار:48 سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار به 6 گروه 8تایی به­ صورت زیر تقسیم شدند: گروه کنترل بدون هیچ تیمار دارویی، گروه شاهد دریافت­ کننده آب مقطر، گروه تجربی1 تیمار شده با mg/kg2 کلریدکادمیوم، گروه تجربی2 تیمار شده با mg/kg500 عصاره آبی ـ الکلی لعل­ کوهستان و گروه­ های تجربی 3 و 4 ابتدا mg/kg2 کلریدکادمیوم و سپس به ترتیب(mg/kg)250و500 عصاره را به مدت 21 روز دریافت کردند. در پایان دوره آزمایش، پس از توزین تمام گروه­ ها از نمونه­ های خونی برای اندازه­ گیری غلظت سرمی کراتینین،BUN و اسیداوریک استفاده و پس از خارج کردن کلیه­ ها، مقاطع بافتی تهیه شده با میکروسکوپ نوری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج با استفاده از آزمون­ های آماری آنالیز واریانس یک­ طرفه ANOVAو به دنبال آن تست Tukeyارزیابی شدند.یافته ها:کلریدکادمیوم باعث کاهش معنی ­دار وزن بدن، افزایش معنی­ دار در غلظت سرمی کراتینین، BUN، اسیداوریک و آسیب در بافت کلیه نسبت به گروه­ های کنترل و شاهد شد. درحالی­ که عصاره لعل­ کوهستان باعث افزایش معنی­ دار وزن بدن، کاهش معنی­ دار در غلظت سرمی کراتینین، BUN، اسیداوریک و بهبود آسیب کلیوی در گروه­ های مسموم شده با کلریدکادمیوم می­شود(0.05>pنتیجه گیری:نتایج حاصله نشان داد عصاره لعل­ کوهستان اثرات حفاظتی در برابر مسمومیت کلیوی ناشی از کلریدکادمیوم و پارامترهای کلیوی دارد.
تخصص ها :
لعل­ کوهستان، کراتینین، BUN، اسیداوریک، کلریدکادمیوم

5
بررسی اثر عصاره الکلی برگ کرفس کوهی و ویتامین 12 B بر میزان شاخص­ های التهابی در موش صحرایی مبتلا به انسفالومیلیت آلرژیک تجربی
( 401 بازدید ) ( 12 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 8 - شماره 2 - شماره پیاپی 29
خلاصه مقاله : زمینه و هدف:مالتیپل اسکلروزیس(MS) بیماری خود ایمنی و التهابی در سیستم عصبی مرکزی است. کرفس کوهی دارای خواص ضد التهابی و ویتامین12Bتنظیم کننده سیستم ایمنی است. هدف از این مطالعه بررسی اثرات عصاره الکلی برگ کرفس کوهی و 12Bبر روی آنزیم­ های لیزوزومی و شاخص بافتی در موش صحرایی مبتلا به انسفالومیلیت آلرژیک تجربی(EAE)است.روش کار:در این مطالعه از 50 رت ماده لویس(180-200 گرم) استفاده و در 40 سر از آن­ها EAEالقاء شد. عصاره الکلی برگ کرفس کوهی(mg/kg30) و ویتامین 12Bmg/kg5) از طریق درون صفاقی به مدت 10 روز جهت درمان استفاده گردید. سطوح آنزیم­ های لیزوزومی و آنزیم­ های شاخص بافتی با روش­های بیوشیمیایی مورد ارزیابی قرار گرفت. بررسی­ های آماری با استفاده از ANOVAمورد ارزیابی قرار گرفت.یافته ها:درمان رت­های مبتلا به EAEبا عصاره الکلی برگ کرفس کوهی و 12Bبه کاهش معنی­ داری در شرایط بد کلینیکی، سطح آنزیم­های لیزوزومی و آنزیم­ های شاخص بافتی منتهی شد(0.05pنتیجه گیری:تیمار توام کرفس کوهی و ویتامین12Bشاخص­ های التهابی را کاهش و دارای خواص ضد التهابی می باشند.
تخصص ها :
کرفس کوهی، ویتامین12B، انسفالومیلیت آلرژیک، رت.

6
بررسی اثر غلظت‌های مختلف عصاره الکلی برگ گیاه آلوئه ورا بر تکثیر سلول‌های سرطانی دهانه رحم
( 562 بازدید ) ( 134 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 8 - شماره 2 - شماره پیاپی 29
خلاصه مقاله :
زمینه و هدف:سرطان دهانه رحم دومین سرطان شایع در زنان است. شیوع بالای سرطان و موثر نبودن درمان­ های شیمیایی لزوم دستیابی به ترکیبات دارویی طبیعی، با عوارض جانبی کمتر را نشان می­ دهدامروزه عصاره­ های گیاهی به علت اثر درمانی قابل توجه و عوارض کمتر مورد توجه قرار گرفته­ اند. هدف از این پژوهش بررسی اثر غلظت‌های مختلف عصاره الکلی برگ گیاه آلوئه ورا بر تکثیر سلول‌های سرطانی دهانه رحم می ­باشد.روش کار:پس از جمع‌آوری و تأیید گونه گیاه مورد نظر،عصاره­ گیری به روش خیساندن(ماسراسیون) با برش برگ‌های گیاه و خروج ژل درون آن انجام شده و به وزن نهایی ژل جمع‌آوری‌ شده متانول افزوده‌ شد. پس از حل شدن کامل ژل در متانول تقطیر صورت گرفته.0.21گرم از عصاره در١٠میلی­ لیتر محیط(DMEM,Gibco)حل و عصاره به­ دست آمد. در اين مطالعه پایداری سلول‌های Hela(بافت اپی تلیالی سرطان دهانه رحم) در مجاورت، با غلظت‌های ٢١،٢٠،١۹mg/ml،١٨،١٧،١۶ از عصاره ژل آلوئه ورا به همراه محیط DMEMو 1%سرم در زمان‌های 24، 48 و 72ساعت با استفاده از روش تریپان بلو و MTTمورد ارزیابی قرار گرفت.یافته ها:نتایج نشان داد با افزایش غلظت عصاره، پایداری سلول­ های سرطانی کاهش و غلظت  mg/ml20از عصاره آلوئه ورا در مقایسه با کنترل و سایر غلظت­ های مورد بررسی، باعث کاهش چشمگیری(0.01P) در تکثیر سلول­ هایHela  شد((CC50نتیجه­ گیری:می­توان از غلظت  mg/ml20 عصاره آلوئه ورا برای مهار رشد سلول­ هایHela  استفاده نمود.
تخصص ها :
سیتوتوکسیسیته، سلول های Hela، عصاره آلوئه ورا.

7
بررسي بر­هم کنش سيستم دوپامينیD1پوسته آكومبنس و سيستم گلوتاماتی ناحيه پري ليمبيك بر رفتارهای شبه اضطرابی در موش­ های صحرایی نر
( 492 بازدید ) ( 12 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 8 - شماره 2 - شماره پیاپی 29
خلاصه مقاله : مقدمه و هدف:سیستم­ های نوروترانسمیتری دوپامینی و گلوتاماتی نواحی پری فرونتال و هسته اکومبنس در تنظیم رفتارهای شبه اضطرابی نقش دارند. فعالیت سیستم دوپامینی هسته اکومبنس با ورودی­ های گلوتاماتی که عمدتاً از پری فرونتال می­آید، تنظیم می­شود. این مطالعه به بررسی برهم­کنش سیستم دوپامینیD1پوسته اکومبنس و سیستم گلوتاماتی پری­ لیمبیک در تنظیم رفتارهای شبه اضطرابی می­ پردازد.روش کار:بعد از گذشت 5 روز از جراحی موش­ های صحرایی نر در دستگاه استریوتاکسی، از دستگاه­Elevated Plus Mazeبرای ثبت رفتارهای شبه اضطرابی ناشی از تزریق درون مغزی داروهایSKF38393(آگونيست گیرنده دوپامينيD1SCH23390(آنتاگونیست گیرنده   NMAD ،( D1(آگونسیت گیرنده N-متیل-D-آسپارتات)،D- AP7 (آنتاگونيست اختصاصي گیرندهNMDA) با دوزهای متفاوت، استفاده شد.یافته ها:تزریق یک طرفه0.9μg/μl) NMDA)در پری­ لیمبیک طرف چپ موجب کاهش رفتارهای شبه اضطرابی نسبت به گروه كنترل شد، در صورتی که دوزهای به­ کاررفته 1،0.5،0.25μg/μl) D-AP7) در این ناحیه اثری بر اضطراب نداشت. تزریق D-AP7، پاسخ ناشی ازNMDAرا متوقف کرد. تزریق یک­ طرفه دوزهای به­ کار رفته SCH23390( 1،0.5،0.25μg/μl)  به پوسته اکومبنس طرف چپ تاثیری بر رفتارهای شبه اضطرابی نداشت، معهذا، تزریق (SKF38393( 3μg/μl درهمین ناحیه موجب بروز رفتارهای شبه اضطراب زدا شد، که این اثر با تزریق دوز بی اثر  025μg/μl)SCH23390) متوقف گردید. به‌کارگیری دوز بی‌اثرSKF38393 در μg/μl) 1) پوسته اکومبنس موجب تقویت اثر دوز پایین  NMDAو کاهش پاسخ دوز بالای آن در پری‌لیمبیک شد. در نهایت، تزریق دوز بی­ اثر(SCH23390μg/μl25/0در پوسته اکومبنس طرف چپ موجب كاهش پاسخ اضطراب زدایی NMDAدر پری‌لیمبیک گردید.نتیجه گیری:نتایج بیان­گر اثر تنظیمی سیستم دوپامینی ِD1پوسته اکومبنس بر رفتارهای شبه اضطراب زدای ایجاد شده از تزریقNMDAدر ناحیه پری‌لیمبیک می­ باشد.
تخصص ها :
پوسته اکومبنس، پری لیمبیک، رفتارهای شبه اضطرابی، سیستم دوپامینی، سیستم گلوتاماتی.

8
بررسی اثر تزریق داخل صفاقی عصاره­ های آبی و آلی اوکالیپتوس بر فاکتورهای بیوشیمیایی و خونی موش صحرایی نر نژاد اسپیرال
( 307 بازدید ) ( 10 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 8 - شماره 2 - شماره پیاپی 29
خلاصه مقاله : مقدمه و هدف:تحقیقات زیادی در سال­ های اخیر در رابطه با گیاهان دارویی انجام و گزارش ­های زیادی در رابطه با این گیاهان برای کنترل بیماری­ های مختلف ارائه شده است. اما با این وجود توجه زیادی به بررسی آثار نامطلوب احتمالی این گیاهان و عصاره­ های تهیه شده از آن صورت  نگرفته که باعث بروز نگرانی­ هایی در این زمینه می ­شود. این مطالعه در جهت بررسی اثر تزریق داخل صفاقی عصاره­ های اوکالیپتوس بر فاکتورهای بیوشیمیایی و هماتولوژیک موش صحرایی نر نژاد اسپیرال انجام شده است.روش کار:در این مطالعه تجربی، 25 سر موش صحرایی نر نژاد اسپیرال به صورت تصادفی به 5گروه شم، کنترل، آزمون( تیمار شده با عصاره های آبی، اتانولی و استونی اوکالیپتوس) تقسیم شدند. تیمار موش­ ها به مدت 10 روز ادامه یافته، سپس از موش­ ها در روز یازدهم نمونه خونی گرفته و پارامترهای بیوشیمیایی و خونی آن­ ها مورد ارزیابی قرار گرفت.یافته ها:نتایج این مطالعه تغییر معنی ­داری در فاکتورهای بیوشیمیایی نشان نداد. فاکتورهای خونی شامل میزان گلبول­های سفید و قرمز، هموگلوبین و درصد هماتوکریت نیز تغییر معنی­ داری نداشت. اما افزایش تعداد پلاکت­ها به طور معنی ­داری در موش­ های گروه آزمایش مشاهده شد.نتیجه­ گیری:تزریق داخل صفاقی عصاره ­های مختلف اوکالیپتوس تاثیری بر فاکتورهای بیوشیمیایی و خونی در موش صحرایی ندارد.
تخصص ها :
خون، فاکتورهای بیوشیمیایی، عصاره اوکالیپتوس، موش.

دسترسی سریع

کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه فیزیولوژی و تکوین جانوری محفوظ می باشد .