English
فصلنامه فیزیولوژی و تکوین جانوری
مشاهده مقالات شماره
 دوره8،شماره3 (/1394) ،پیاپی30
 
1
مطالعه عملکرد فیزیولوژیک پپتیدهای ضد انجماد جداسازی شده  ازحلزون دریایی Peronia peronii
( 457 بازدید ) ( 109 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 8 - شماره 3 - شماره پیاپی 30
خلاصه مقاله : مقدمه وهدف:مطالعه حاضر بر روی حلزون دریاییPeronia peronii، که جزو حلزون های واقعی(Real slugs) و فاقد صدف بوده انجام شده است. هدف از این تحقیق بررسی برخی خصوصیات فیزیولوژیکی این موجود از جمله مقاومت در برابر سرما می باشد. روش کار:نمونه برداری در بهار 1391 از سواحل جنوبی جزیره قشم انجام و نمونه ها به منظور استخراج پپتیدها با کمترین تغییر از حالت طبیعی به صورت زنده به آزمایشگاه منتقل گردید.پس از جدا کردن امعاء و احشاء، بافت پوست و عضله حیوان در حضور نیتروژن مایع هموژن شد.پس از استخراج عصاره پروتئینی و عبور آن از فیلتر 10 کیلو دالتونی، از کروماتوگرافی مایع-فاز معکوسRP-HPLCبه منظور تخلیص پپتیدها استفاده شد. يافته­ها:در بین اجزاء جدا شده، یکی از فرکشن­ها دارای خصوصیات ضد انجماد بود. نتایج نشان داد این جزء دارای نقطه انجماد 2/41-، ذوب 5/23- و جوش 4/84 درجه سانتی گراد می باشد. این نتایج بانمونه کنترل که سرم آلبومین گاوی بود، اختلاف زیادی داشت. نتيجه­ گيري:به نظر می رسد حضور این دسته پپتیدها در گونه ای که پراکنش جهانی دارد به افزایش تحمل جانور در فصل زمستان کمک به سزایی می کند.
تخصص ها : Peronia peroniiحلزون دریایی، پپتیدهای ضد انجماد، RP-HPLC، خلیج فارس.

2
بررسی اثرات ناهنجاری زایی داروی بوتاکس(Botox) بر روی جنین های موشBALB/c  در روزهای 3،4،5،6 بارداری
( 493 بازدید ) ( 67 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 8 - شماره 3 - شماره پیاپی 30
خلاصه مقاله :
مقدمه و هدف:بوتولینوم (بوتاکس)، شکل خالص وآماده شده سم باکتری کلستریدیوم بوتولینوم است که امروزه به میزان زیادی در مصارف زیباییو کاربردهای درمانی فراوانی برای سردردهای میگرنی، بیماری­های نشیمنگاهی، دردهای مزمن لگنی، مشکلات دستگاه ادراری، تعریق بیش از اندازه و غیره استفاده می­شود.هدف از این پژوهش بررسی اثرات تراتوژنیک داروی بوتاکس بر روی  جنین های موش BALB/cدر روزها ی 3،4،5،6 بارداری است.روش­کار:پس از تهیه دارو دوز کشنده(LD50) در شرایطin vivo mg/kg.bw)22/12تعیین شد. با در نظر گرفتن دوز آستانه­ای به مقدار  mg/kg.bw55/3 آزمایشات ادامه یافت. تزریقات در روزهای 3،4،5،6 بارداری به صورت درون صفاقی به موش­هایBALB/cانجام گرفت. هم­زمان با گروه­های تجربی، 2 گروه کنترل و شم نیز برای مقایسه جواب ها در نظر گرفته شد. برای اطمینان از جواب حاصله تجربیات فوق 3 بار تکرار و داده ها توسط نرم افزارSPSS  با روشANOVAمورد بررسی قرار گرفتند.يافته­ ها:بررسی نتایج بیان­گر آن بود که بیشتر جنین ها دارای ناهنجاری­هایی از قبیل: خونریزی­های شدید زیر پوستی،خونریزی­های شدید جفتی، بیرون­زدگی مغز(اگزانسفال)، بیرون­زدگی کبد(اگزوهپاتیک)، عدم تشکیل اندام حرکتی، نقص در اندام حرکتی، پولیپ انگشت دست، سین داکتیلی(چسبندگی انگشتان دست و پا)، در روزهای 3،4،5،6 بارداری بودند.نتيجه گيري:شواهد نشان دهنده این است که از سم بوتولینوم در دوران بارداری به خاطر اثرات جبران ناپذیر آن هم­چون ایجاد ناهنجاری های مختلف جنین استفاده نشود.
تخصص ها :
بوتاکس، جنین بارداریتراتوژنیک

3
تاثیر سطوح مختلف شوری بر شاخص های خون شناسی ماهی سی­ باس آسیایی(Lates calcarifer)
( 561 بازدید ) ( 141 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 8 - شماره 3 - شماره پیاپی 30
خلاصه مقاله : زمینه و هدف:استرس در محیط­های پرورشی و طبیعی همواره وجود دارد، شوری نیز یکی از فاکتورهای استرس­زای محیطی است كهبرفيزيولوژي،كاراييرشدوجذبغذادرماهيموثرميباشد. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر استرس شوری بر فاکتورهای خونی در ماهی سی­باس آسیایی(Lates Calcarifer)می­باشد، تا شرایط مناسب رشد ماهی و حدتحمل آن به غلظت­های شوری به هنگام سازش پذیری در انتقال به آب­های با شوری­های مختلف معین گردد.روش کار:در این تحقیق ابتدا ماهیان جوان با وزن اولیه­ ی 411/34/36 به مدت 14 روز به تدریج به شوری آب سازگار شدند. سپس آزمایش­های مربوطه به مدت 30 روز تحت تیمارهای مختلف شوری 0، 15، 35 و 50 گرم در لیتر ادامه یافت. این آزمایش در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با 4 تیمار شوری و هرتیمار با سه تکرار انجام گردید که ماهیان بین 12 تانک فایبرگلاس توزیع شدند و هر تکرار حاوی 15 قطعه ماهی بود. در پایان آزمایش از سیاهرگ ساقه­ی دمی ماهیان خونگیری انجام و شاخص های خونی اندازه­گیری شد. یافته­ ها:نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که با کاهش میزان شوری آب بین هیچ یک از تیمارها با هم و با گروه شاهد از نظر میزان فاکتورهای خونی بررسی شده اختلاف آماری معنی­ داری وجود ندارد(05/0Pنتیجه­ گیری:یافته­ های این تحقیق نشان می­دهد که روند تدریجی تغییر شوری محیط از آب دریا با شوری50گرم بر لیتر به آب شیرین با شوری 0 گرم بر لیتر، به عنوان عامل استرس­زا برای ماهی یوری هالین سی باس آسیایی (Lates Calcarifer)شناخته نمی­ شود و این ماهی توانایی سازش با سطوح مختلف شوری را داشته که نشان دهنده­ی غلبه موفق آن بر استرس محیطی وارد شده است.
تخصص ها : واژه­ های كليدي:سی باس آسیایی، شوری، فاکتورهای خونی.

4
مقايسه اثرعصاره الکلی و آبی دانه ی گياه سیاه دانه بررژنراسيون نورون هاي حرکتي آلفاي شاخ قدامي نخاع پس ازکمپرسيون عصب سياتيک دررت
( 456 بازدید ) ( 21 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 8 - شماره 3 - شماره پیاپی 30
خلاصه مقاله : زمینه وهدف:به دنبال كمپرسيون عصب، راديكال­هاي آزاد باعث مرگ سلول­ها مي­شوند، سیاه دانه(Nigella sativa) از خانواده آلاله داراي اثرات فارماکولوژیکی مانند آنتی اکسیدانی، ضد التهابی، ضد سرطانی و ضدآپوپتوزی است. این تحقیق به بررسی اثر نوروپروتکتیوی عصاره­ های آبی و الکلی دانه سیاه دانه بر رژنراسیون نورون­هاي حركتي در عصب سياتيك رت می­پردازد.روش کار:36 سر رت نر به­ طور تصادفی در شش گروه شش تایی کنترل، کمپرسیون، تیمار  AوB : کمپرسیون+ تیمار با عصاره الكلي با دوز mg/kg50 و 75، تیمارCوD: کمپرسیون+ تیمار با عصاره آبي با دوز mg/kg75 و50 با 2 تکرار تقسیم شدند. درگروه کنترل عضله در محل عصب سیاتیک شکافته و در گروه­های کمپرسیون و تیمار عصب سیاتیک تحت کمپرسیون(60 ثانیه) قرار گرفت. پس از 28 روز رت­ها با روش پرفیوژن تثبیت و پس از نمونه­برداری از قطعات کمری نخاع  L2-L4و پاساژ بافتی، از آن­ها برش‌های 7 میکرونی به صورت سریالی تهیه و پس از رنگ آمیزی با آبی تولوئیدین شمارش نورون­های آلفا به روش دایسکتور انجام شد.داده هابااستفاده ازنرم افزار 14Minitab  و آزمون­ ها ي آماريT-test و ANOVAتجزيه وتحليل گردیدندیافته ها:نتایج نشان می­دهند که دانسيته نوروني درگروه کمپرسیون نسبت به گروه کنترل و گروه­ هاي تيمار کاهش معنی­ داری داشته است نتیجه گیری:تيمار با عصاره الکلی نسبت به آبی اثرات نوروپروتکتیو بيشتري داشته و موجب افزايش دانسيته نورون­هاي حرکتي آلفاشاخ قدامی نخاع دررت­ های دارای کمپرسيون عصب سياتيک مي­گردد.
تخصص ها :
سياه دانه، عصب سیاتیک، دژنراسیون، رژنراسیون، نورون­ هاي حرکتي آلفا، رت.

5
بررسی پلی مورفیسم ژن1DISCدخیل در تکامل قشر مخ و توسعه شبکة عصبی بیماران اسکیزوفرنی: اولین مطالعه بر روی یک جمعیت ایرانی
( 495 بازدید ) ( 19 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 8 - شماره 3 - شماره پیاپی 30
خلاصه مقاله : زمینه و هدف:اسکیزوفرنی یک بیماری شایع روانی با وراثت بالا و فنوتیپ متغیر است و 1 DISCنقش مهمی را در توسعه قشر مخ ایفا می­کند. پلی­مورفیسم در این ژن‌ با مدل‌های بیولوژیکی عصبی اسکیزوفرنی که کمبود قشر مغز در پاتوفیزیولوژی آن دخیل است ارتباط دارد. این پژوهش با هدف تشخیص پلی­ مورفیسم2738864 rs، در ژن 1 DISCدر مبتلایان به بیماری اسکیزوفرنی و مقایسه آن با افراد سالم انجام شد.روش کار:این پژوهش برای اولین بار در ایران بر روی ۳۰۰ فرد مبتلا به بیماری اسکیزوفرنی که بر اساس روش DSM-IVانتخاب گردیدند و ۳۰۰ فرد سالم صورت گرفت. در این مطالعه از پرسش‌نامه جهت جمع‌آوری اطلاعات استفاده شد. برای بررسی این پلی­مورفیسم از تکنیک Nested allele specific PCRاستفاده گردید و برای تأیید و صحت پژوهش انجام ‌گرفته ۵۰ عدد از نمونه‌ها توالی­ یابی شده و نتایج با توالی‌های ژنی موجود در بانک ژن هم‌تراز گردید و جواب نهایی با استفاده از نرم‌افزارSPSS ver.22و SNP Analyzerمورد تجزیه‌وتحلیل آماری قرار گرفت.یافته ها:بررسی پلی­ مورفیسم2738864 rsدر جمعیت موردبررسی در ایران نشان داد که این پلی­ مورفیسم با اسکیزوفرنی ارتباط دارد و یافته‌های46/385 Chi-square=، 0000/0pT371/0/C926/0  Allele Frequency=به دست آمد.نتیجه گیری:یافته‌های این تحقیق نشان داد که این پلی­ مورفیسم با بیماری اسکیزوفرنی در جمعیت ایرانی مرتبط است.
تخصص ها :
اسکیزوفرنی،پلی­مورفیسم، ژن 1 Nested allele specific PCR،DISC

6
بررسی ذخیره اسپرم و تولید مثل زمستانه در افعی زنجانیVipera albicornuta
( 439 بازدید ) ( 16 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 8 - شماره 3 - شماره پیاپی 30
خلاصه مقاله : زمینه و هدف:با توجه به ضرورت حفظ نسل مارها به منظور استفاده های بشری و از لحاظ زیست محیطی و به­دلیل بومی بودن افعی زنجانی که مختص ایران و بدون زیرگونه است و در سال 2008از نظر حفاظت زیست محیطی در مرحله آسیب پذیر در طبقه بندی لیست سرخ سازمان حفاظت محیط زیست IUCN)، قرار گرفته، هدف از این پژوهش بررسی ذخیره اسپرم و تولید مثل زمستانه این حیوان است.روش کار:پس از نمونه برداري 11 حلقه افعی زنجانی نر در زمستان سال 1390 از منطقه بستان آباد در آذربایجان شرقی، پارامترهاي توليدمثلي افعي زنجانی(ايران)، در سطح میکروسکوپی و ماکروسکوپی، بررسی مجرای تولیدمثلی نر،پارامترهای اسپرم کانال دفرانی شامل غلظت، حرکت و مورفولوژی، وزن و حجم بیضه، ارزیابی سلول­های اسپرماتوژنیک در لوله های اسپرم ساز و هم چنین وزن وطول بدن و طول دم مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها:نتایج نشان داد كه حداکثر وزن بدن 81/32 33/248 گرم، طول بدن 12/4 41/76 سانتی متر در بهمن ماه، طول دم 62/087/4 سانتی­متر در اسفند ماه و بیشترین مقدار حجم بیضه راست 58/11013/666 میلی متر مکعب مربوط به ماه بهمن و چپ 08/189 52/667 میلی متر مکعب در اسفند ماه ، بیشترین طول مجاری راست و چپ به ترتیب 5/19 و 54/2 66/16 سانتی­متر مربوط به دی ماه و بهمن ماه، حداکثر غلظت اسپرم در بهمن ml/104×15، مورفولوژي اسپرم در بهمن 18/12 61/88 % طبيعي و بالاترین تحرک اسپرم 91/22 79/33 مربوط به اسفند بود و مشاهده شد که میزان تحرک از ناحيه پروگزیمال به دیستال رو به افزایش است.نتیجه­گیری:با توجه به يافته­ ها، مورفولوژي مجرای تولیدمثلی افعی زنجانی نر شامل 3 قسمت پروگزیمال، مدين و دیستال بود که شبیه افعی حفره دار(Crotalus durissus terrificus)از منطقه معتدل جنوب شرقی برزیل می­باشد. اين ميزان توليد اسپرم در ماه­های بهمن و اسفند ممکن است به ­دلیل مرحله­ ی پس از جفت گیری (فصل پاییز) باشد.
تخصص ها :
خزندگان، تولیدمثل، اسپرم، افعی زنجانی.

7
بررسی اثر عصاره تام الکلی ستاره شکننده دریایی خلیج فارس  به روش برون تنی
( 517 بازدید ) ( 29 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 8 - شماره 3 - شماره پیاپی 30
خلاصه مقاله : مقدمه و هدف:فرآورده های طبیعی در مقایسه با داروهای شیمیایی دارای عوارض جانبی کمتر و تهیه به مراتب آسان تر می باشند. ستاره شکننده دریایی واجد مواد فعال زیستی از جمله ساپونین ها و نفتاکوییون است. در پژوهش حاضر اثرات عصاره تام الکلی ستاره شکننده دریاییخلیج فارس به روش برون تنی بررسی شده است.روش کار:عصاره ی تام الکلی ستاره شکننده دریایی در غلظت های 100،200،300،400 میکروگرم/میلی لیتر تهیه شد. فعالیت ضد التهابی عصاره تام الکلی ستاره شکننده از طریق بررسی مهار دناتوره شدن آلبومینپایداری غشا گلبول قرمز و مهار فعالیت پروتئینازی در مقایسه با آسپرین به عنوان داروی استاندارد ضد التهابی ارزیابی گردید. داده های حاصل با نرم افزار SPSSو آزمون آماریT  در سطح معنی داری 05/0>Pتحلیل گردید.یافته ها:نتایج حاصل نشان داد که عصاره تام الکلی ستاره شکننده خلیج فارس باعث مهار دناتوره شدن آلبومین در غلظت 300 میکروگرم/میلی لیتر و باعث پایداری غشای گلبول قرمز در غلظت 400 میکروگرم/میلی لیتر و نیز مهار فعالیت پروتئینازی در غلظت 400 میکروگرم/میلی لیتر شد.نتیجه گیری:نتایج بیان گر آن است که عصاره تام الکلی ستاره شکننده خلیج فارس دارای اثرات ضد التهابی است و این فرآورده­ی طبیعی دریایی می تواند کاندید مناسبی در مطالعات بیماری های رایج التهابی به شمار آید.
تخصص ها : التهاب،ستاره شکننده،آلبومین،غشای گلبول قرمز، فعالیت پروتئینازی.

8
بررسی خاصیت سیتوتوکسیک عصاره های آبی و هیدروالکلی میوه گواوا Psidium guajava L.)بر رده سلولی 145-DU
( 491 بازدید ) ( 57 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 8 - شماره 3 - شماره پیاپی 30
خلاصه مقاله :
مقدمه و هدف:سرطان پروستات دومین سرطان شایع در مردان پس از سرطان پوست محسوب می‌گرددگیاهان به عنوان منبع مهم ترکیبات آنتی‌اکسیدان و فنل محسوب می‌شوند.گیاه گواواPsidium guajava L.) یكیازمیوه‌هایدرختیمناطقگرمسیریونیمهگرمسیری آمریکای جنوبی است، در این پژوهش خاصیت سایتوتوکسیک عصاره‌های آبی و هیدروالکلی میوه گواوا بر سرطان پروستات انسانی (DU145) مورد مطالعه قرار گرفت.روش کار:میوه گواوا پس از جمع آوری عصاره‌‌های آبی و هیدروالکلی آن تهیه شد. رده‌ی سلولیDU-145در محیط کشت RPMI-1640حاوی 10% سرم گاوی در انکوباتور با 5% CO2کشت و تحت تاثیر غلظت‌های مختلف عصاره‌های آبی و هیدروالکلی طی 24، 48 و 72 ساعت انکوبه شد. درصد بقاء سلول‌ها در حضور و فقدان عصاره‌ها با روشMTTو به کمک دستگاه الایزا با طول موج 540 نانومتر محاسبه شد. داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSSبررسی گردیدند(* = P-value یافته هانتایج نشان دهنده­ی کاهش50 درصدی بقاء سلول‌ها بود. نتیجه­ گیری:نتایج مشخص نمود که عصاره‌ی آبی و هیدروالکلی میوه گواوا دارای اثر سیتوتوکسیک می‌باشند. علاوه بر این مطالعات نشان داد که تاثیر سیتوتوکسیک عصاره‌ی آبی بسیار قوی تر از عصاره‌ی هیدروالکلی است.
تخصص ها :
سیتوتوکسیک، میوه گواوا، رده سلولی DU145، سرطان پروستات.

دسترسی سریع

کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه فیزیولوژی و تکوین جانوری محفوظ می باشد .