English
فصلنامه فیزیولوژی و تکوین جانوری
مشاهده مقالات شماره
 دوره7،شماره4 (/1393) ،پیاپی27
 
1
بررسی تکثیر ژن های vh و vl از منبع RNA تک پلاسماسل انسانی
( 455 بازدید ) ( 25 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 4 - شماره 4 - شماره پیاپی 27
خلاصه مقاله : مقدمه وهدف:نخستين نسل آنتي­بادي­هاي درماني منوکلونال با منشا موشی موجب بر­انگيختن پاسخ ايمونولوژيکی در بدن انسان مي­شود. استفاده از آنتي­بادي درماني کاملاً انساني علاوه بر کاهش ايمونوژنيسيته، بیشترین کارايي را به دنبال خواهد داشت. امروزه جهت تهيه آنتي­بادي انساني تکنيک های‌ نمايش فاژي و روش‌هاي مبتني بر تک سلولB، مورد توجه قرار گرفته است. هدف از اين پژوهش تکثير ژن­هاي VHو VLاز منبع RNAپلاسماسل انساني می باشد.روش کار:از واکنش RT-PCRبه منظور جداسازي و تکثير قطعات ژن VHو VLاز تک پلاسماسل غربالگري شده عليه آنتيژن مورد نظر استفاده شد. در ابتدا با استفاده از بافر ليز­کننده­ي سلول، پلاسماسل­ها ليز و جهت ساخت cDNAاستفاده گردیدند. ژن­هاي آنتي­بادي انساني با استفاده از cDNAحاصل از يک پلاسماسل و مجموعه­ پرايمر­هاي آنتي­بادي تکثير وشش جفت پرايمر جهت تکثير نواحي متغير زنجيره سنگين (VH) و سبک (VL) مورد استفاده قرار گرفتند. در اين پرايمر­ها جايگاه برش آنزيم­هاي محدودالاثر جهت کلون نمودن در وکتور مربوطه و توالي لينکر جهت اتصال نواحي VHو VLقرار داده شد. يافته­ها:الکتروفورزطي واکنشPCRمشخص نموده کهقطعات VHو VLبه طول حدود bp400 به طور جداگانه تکثير يافته­اند. توالي­هاي به­دست آمده از ژن­هاي آنتي­بادي با ساير توالي­هاي موجود در پايگاه NCBIمشابهت 97 درصدي نشان داد.نتيجه­گيري:پرايمرهاي مورد استفاده در اين پژوهش به گونهاي طراحي شدند که داراي توالي لينکر جهت تهيه ScFvو جايگاه برش آنزيم­هاي NcoIو NotIجهت کلونينگ قطعات VHو VLهستند.
تخصص ها :
آنتي­ بادي مونوکلونال انساني، ScFv، پلاسماسل.

2
بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ زیتون بر روی میزان گنادوتروپین ها، هورمون های جنسی و مراحل اسپرماتوژنز در موش صحرایی نر دیابتی
( 691 بازدید ) ( 147 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 4 - شماره 4 - شماره پیاپی 27
خلاصه مقاله : مقدمه و هدف:افزايش قند خون منجر به بروز تغييرات ساختاري و عملكردي در فعالیت های تولید مثلی مي­گردد. در اين تحقيق تاثیر عصاره هيدروالکلی برگ زیتون (Olea europaea) بر میزان گنادوتروپین­ها، هورمون های جنسی و نیز تغییرات بافت شناسی بیضه در مراحل اسپرماتوژنز موش صحرایی نر دیابتی مورد بررسي قرار گرفت .مواد وروش ها:در اين مطالعه تجربي 48 سر موش صحرايي نر بالغ نژاد ويستار با وزن تقريبي 250-220 گرم به طور تصادفي به 6 گروه 8 تايي تقسيم و به مدت 21 روزمورد تیمارهای مختلف قرار گرفت. پس ازتهیه نمونه هاي خوني ميزان هورمون هاي LHو FSH، تستوسترون و دي هيدروتستوسترون با استفاده از روش راديو ايمونواسي (RIA) و تغييرات بافتي بيضه در مراحل اسپرماتوژنز بررسي گردید. يافته­ها:میزان هورمون هاي LHFSH، تستوسترون و دي هيدروتستوسترون در گروه كنترل ديابتي كاهش معني داري نسبت به گروه­هاي كنترل و گروه شاهد داشت. هورمون­هاي LHو تستوسترون در گروه تجربي 3 و 4 نسبت به گروه كنترل ديابتي افزايش معني­داري نشان دادافزايش هورمون­هايFSHو دي هيدروتستوسترون تنها در گروه تجربي4 نسبت به گروه كنترل ديابتي معني­ دار بود. بررسی بافت شناسی بیضه نشان دادکه تعداد سلول هاي اسپرماتوگوني، اسپرماتوسيت اولیه، اسپرماتيد، سرتولي و لايديگ در گروه کنترل دیابتی نسبت به گروه­های كنترل و شاهد كاهش معني­داري دارد، در حالي كه در گروه تجربي 4 كه علاوه بر ديابتي شدن، mg/kg500 عصاره دريافت كردند نسبت به گروه کنترل دیابتی افزایش معني­داري داشتنتيجه گيري:عصاره برگ زيتون اثرات جانبي ديابت را بر میزان گنادوتروپین­ها، هورمون­های جنسی و فرآيند اسپرماتوژنزكاهش مي­دهد و باعث بهبود عملكرد محور هورموني هيپوفيز بيضه به­دنبال القاي ديابت مي­شود
تخصص ها : برگ زيتون، ديابت، گنادوتروپين، هورمون جنسي، اسپرماتوژنز. رت

3
تاثیر عصاره هيدرو الکلی برگ زیتون  بر روی میزان گنادوتروپین ها ،هورمون های جنسی و مراحلاسپرماتوژنز درموش صحرایی نر دیابتی
( 497 بازدید ) ( 21 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 4 - شماره 4 - شماره پیاپی 27
خلاصه مقاله : مقدمه و هدف:افزايش قند خون منجر به بروز تغييرات ساختاري و عملكردي در فعالیت های تولید مثلی مي­گردد. در اين تحقيق تاثیر عصاره هيدروالکلی برگ زیتون (Olea europaea) بر میزان گنادوتروپین­ها، هورمون های جنسی و نیز تغییرات بافت شناسی بیضه در مراحل اسپرماتوژنز موش صحرایی نر دیابتی مورد بررسي قرار گرفت .مواد وروش ها:در اين مطالعه تجربي 48 سر موش صحرايي نر بالغ نژاد ويستار با وزن تقريبي 250-220 گرم به طور تصادفي به 6 گروه 8 تايي تقسيم و به مدت 21 روزمورد تیمارهای مختلف قرار گرفت. پس ازتهیه نمونه هاي خوني ميزان هورمون هاي LHو FSH، تستوسترون و دي هيدروتستوسترون با استفاده از روش راديو ايمونواسي (RIA) و تغييرات بافتي بيضه در مراحل اسپرماتوژنز بررسي گردید. يافته­ها:میزان هورمون هاي LHFSH، تستوسترون و دي هيدروتستوسترون در گروه كنترل ديابتي كاهش معني داري نسبت به گروه­هاي كنترل و گروه شاهد داشت. هورمون­هاي LHو تستوسترون در گروه تجربي 3 و 4 نسبت به گروه كنترل ديابتي افزايش معني­داري نشان دادافزايش هورمون­هايFSHو دي هيدروتستوسترون تنها در گروه تجربي4 نسبت به گروه كنترل ديابتي معني­ دار بود. بررسی بافت شناسی بیضه نشان دادکه تعداد سلول هاي اسپرماتوگوني، اسپرماتوسيت اولیه، اسپرماتيد، سرتولي و لايديگ در گروه کنترل دیابتی نسبت به گروه­های كنترل و شاهد كاهش معني­داري دارد، در حالي كه در گروه تجربي 4 كه علاوه بر ديابتي شدن، mg/kg500 عصاره دريافت كردند نسبت به گروه کنترل دیابتی افزایش معني­داري داشتنتيجه گيري:عصاره برگ زيتون اثرات جانبي ديابت را بر میزان گنادوتروپین­ها، هورمون­های جنسی و فرآيند اسپرماتوژنزكاهش مي­دهد و باعث بهبود عملكرد محور هورموني هيپوفيز بيضه به­دنبال القاي ديابت مي­شود
تخصص ها : برگ زيتون، ديابت، گنادوتروپين، هورمون جنسي، اسپرماتوژنز. رت

4
بررسی اثرات کمبود مكمل متيونين و ليزين بر عملکرد رشد، شاخص­هاي خوني و بيوشيميايي فیل ماهی جوان پرورشي
( 664 بازدید ) ( 67 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 4 - شماره 4 - شماره پیاپی 27
خلاصه مقاله : زمینه و هدف: دانش و داشتن اطلاعات در مورد اسيدهاي آمينه ضروري EAA)) مورد نياز ماهيان اهميت زيادي در ارزيابي كيفيت مواد غذايي به دست آمده از منابع مختلف پروتئين، فرمول‏بندي آن­ها در جيره غذايي، كاهش هزينه‏هاي غذا و بهينه سازي مصرف پروتئين در ماهي دارد. آزمايش رشدي به منظور بررسی اثرات مکمل های لیزین و متيونين بر عملکرد رشد و شاخص­های خونی فیل ماهی جوان Huso husoپرورشی تغذیه شده با جيره محتوي پروتئين سويا، طراحی و اجرا گردید. روش کار:تعداد 240 عدد بچه فیل ماهی با وزن متوسط 64/4 6/144 گرم در قالب طرح آماري كاملاً تصادفي متعادل با یکی از 4 جیره غذايي هم نيتروژن (42 درصد پروتئين خام) و هم كالري(8/19 مگاژول انرژي خام در هر كيلوگرم جيره) به ترتیب شامل جیره شاهد(بر پایه پروتئین سويا، بدون لیزین و متيونين)، جیره 2(فقط مکمل لیزین)، جیره 3(فقط مکمل متيونين) و جیره 4(حاوی مکمل های لیزین و متيونين) با 3 تكرار براي هر تيمار در حوضچه‏هاي فايبرگلاس 500 ليتري در شرايط يكسان پرورشي به مدت 12 هفته تغذیه شدند. مکمل لیزین و متيونين به جیره پایه محتوی 344 گرم بر کیلوگرم کنجاله سویا به مقدار 02/12 و 94/12 گرم بر کیلوگرم ماده خشک جیره اضافه شد. یافته ها:شاخص­های رشد، غلظت هموگلوبین، مقدار گلبول سفید و توتال پروتئین خون ماهياني كه از محتوی مکمل لیزین+متيونين تغذيه كرده بودند، به­طور معني داري از ماهيان تغذیه شده از ساير تیمارها مناسب­تر بود. هيچ­گونه اختلاف معني داري در شاخص­های فوق الذکر در ماهياني كه از جيره هاي 3 و 4 تغذيه كرده بودند، مشاهده نشد. شاخص­های رشد، شاخص خونی و بیوشیمیایی در ماهياني که از جيره شاهد تغذيه كرده بودند، به­طور معنی داری پائین­تر از ماهياني بود كه از جيره هاي محتوی لیزین، متيونين یا ترکیب لیزین، متيونين تغذيه كرده بودند.نتیجه گیری:نتايج مطالعه حاضر حاكي از آن بود كه جیره پایه محتوی 344 گرم بر کیلوگرم کنجاله سویا همراه با اسيدهاي آمينه لیزين و متيونين مي تواند به میزان40% بدون تاثير منفي بر عملكرد رشد، شاخص­هاي خوني و بيوشيميايي جايگزين آرد ماهي در جیره غذایی فیلماهی جوان پرورشی گردد.
تخصص ها :
پروتئین سويا، فیل ماهی، لیزين، متيونين، شاخص خونی و بیوشیمیایی

5
بررسی اثر الاژیک اسید بر اختلالات حرکتی در مدل حیوانی پارکینسونی
( 442 بازدید ) ( 66 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 4 - شماره 4 - شماره پیاپی 27
خلاصه مقاله : زمینه وهدف:بیماری پارکینسون نوعی تحلیل در سیستم عصبی است که با اختلالات حرکتی متعددی شناخته می­شود. عواملی از قبیل استرس اکسیداتیو از مهم­ترین علل دژنراسیون نورون­های دوپامینرژیکی جسم سیاه و ایجاد پارکینسون به شمار می روند. الاژیک­اسید از اثرات نامطلوب استرس اکسیداتیو که باعث مرگ سلول­ها می­شود، جلوگیری می­کند. هدف از این مطالعه بررسی اثر الاژیک­اسید بر اختلالات حرکتی در مدل حیوانی بیماری پارکینسون می­باشد. مواد و روش ها:در این مطالعه از 40 سر موش صحرایی نر بالغ استفاده­گردید که به­طور تصادفی به گروه­های 8­تایی کنترل، پارکینسونی و سه گروه پارکینسونی که روزانه یک­بار به مدت 14روز به ترتیب دوزهای mg/kg10، 25 و 50الاژیک اسید را به روش گاواژ دریافت نمودند، تقسیم شدند. بیماری پارکینسون با تزریق 8­ میکروگرم سم عصبی 6 هیدروکسی دوپامین(6-OHDA)در 2 میکرولیتر سالین دارای 1% اسید اسکوربیک درون دسته میانی-قدامی(MFB)نیمکره چپ مغز موش­ها القاء شد. نتایج به صورت میانگین و انحراف از معیار( mean± SEM)، آنالیز و واریانس یک طرفه و تست پشتیبان LSDارائه شدند. یافته ها:ضایعه در MFBسمت چپ مغز با 6-OHDAموجب گردید تا 14 روز بعد از ضایعه حیوانات متعاقب تجویز زیرجلدی mg/kg 5/2 آپومورفین در جهت راست به میزان 10و نیز در تستهای (حفظ تعادل، بی­حرکتی و طول قدم) نسبت به گروه کنترل اختلاف معنی­داری را نشان دادند. درمان حیوانات پارکینسونی با دوزهای مختلف الاژیک­اسید در مقایسه با گروه پارکینسونی بدون درمان، موجب بهبودی معنی­دار فعالیت­های حرکتی گردید و دوز mg/kg25 و 50 بیشترین اثرات درمانی را نشان دادند. نتیجه گیری:الاژیک­اسید احتمالا ًبه­دلیل خاصیت آنتی­اکسیدانی قوی و تداخل با فعالیت گیرنده­های مسیرهای حرکتی می­تواند جهت بهبود و کاهش اختلالات حرکتی پارکینسون مورد استفاده قرار گیرد.
تخصص ها :
الاژیک­ اسید، پارکینسون، حرکت، موش صحرایی

6
بررسی هم آوری سلطان ابراهيم  در خليج فارسآب­ های ساحلی استان بوشهر
( 491 بازدید ) ( 17 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 4 - شماره 4 - شماره پیاپی 27
خلاصه مقاله : زمینه و هدف:ماهي سلطان ابراهيم Nemipterus japonicusاز گونه های مهم تجاری و جزو ده گونه غالب آب­های خلیج فارس می­باشد. هدف از این پژوهش بررسی میزان هم آوری این ماهی در خلیج فارس(آب های ساحلی استان بوشهر) است.روش کار:در این پژوهش هم­آوری مطلق و نسبی با صید 595 نمونه طی یک سال مورد مطالعه قرار گرفت. صید عمده آن توسط ترال کف انجام شد. نمونه­ها به­طور ماهانه از آب­هاي ساحلي استان بوشهر، بخش شمالی خلیج فارس، توسط شناورهاي صيادي منطقه و گشت‌هاي تحقيقاتي تهیه و اطلاعات حاصله در نرم افزار Excelمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها:تخمین هم­آوری برای 41 عدد ماهی در دامنه طولی(طول چنگالی) بین 114 تا 234 میلی­متر انجام شد. میانگین طول چنگالی189 میلی متر با انحراف معیار 8/27 و میانگین وزن گناد 84/3 گرم با انحراف معیار 29/2 به­دست آمد. حداكثر هم­آوري مطلق1240910و حداقل 84031 عدد تخمك به­ترتيب براي ماهياني با طول چنگالي210 و 114 میلی­متر تعيين شد. ميانگين هم­آوري مطلق ماهی سلطان ابراهیم 42633472388 و میانگین هم­آوری نسبي 2933817 عدد تخمک محاسبه گردید. حداكثر و حداقل قطر تخمك اندازه­گيري شده به ترتیب 448/0 و 022/0 ميلي‌متر و ميانگين آن 071/0221/0 ميلي‌متر بود. فراوان ترین قطر تخمک­ها مربوط به نمونه های فروردین ماه با قطر 296/0 میلی متر و هم چنین حداکثر قطر تخمک نیز مربوط به نمونه های فروردین ماه با قطر 448 /0 میلی متر بود.
تخصص ها : ماهي سلطان ابراهيم، هم­ آوری، خليج فارس، استان بوشهر

7
بررسی اثر برگ گیاه کاهوی ایرانی بر عملکرد و بافت کبد در موش های صحرایی نر بالغ تحت تیمار با اتانول
( 573 بازدید ) ( 67 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 4 - شماره 4 - شماره پیاپی 27
خلاصه مقاله : زمینه و هدف:امروزه مصرف الکل به عنوان یک معضل اجتماعی سبب ایجاد بیماری ها و ناهنجاری های مختلف در بدن انسان به خصوص اختلالات کبدی، می باشد. هدف از این مطالعه بررسی اثر برگ گیاه کاهوی ایرانی (Lactuca sativaL.) بر سطح سرمی آنزیم های کبدی(ASTALTALP  و GGT)، میزان آلبومین و پروتئین تام، تغییرات بافت کبد به دنبال مصرف اتانول، می باشد.روش کار:در این مطالعه به منظور القای آسیب کبدی، از اتانول استفاده شد. 48 سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار با وزن 10190 گرم به صورت تصادفی در 6 گروه 8 تایی قرار گرفتند و با مقادیر 20% و 40% و 60% کاهو و اتانول 30% تیمار شدند. اتانول با دوز 1 میلی لیتر بر 100 گرم وزن موش(میانگین 2 میلی لیتر) روزانه به صورت خوراکی و کاهو به صورت ترکیب با غذای روزانه به مدت 28 روز تجویز شدند. پس از خون­گيري و جداسازي سرم، ميزان فعاليت آنزیم های کبدی(ASTALTALP  وGGT ) و آلبومین و پروتئین تام درون سرم اندازه گيري و به منظور مطالعات هیستوپاتولوژی کبد، مقاطع بافتی تهیه گردید.یافته ها:تغییرات وزن بدن و کبد در گروه های دریافت کننده اتانول و کاهو نسبت به گروه کنترل معنی دار نمی باشد. میزان تغییرات آنزیم های ASTALTALP GGT، پروتئین تام و آلبومین در گروه های تجربی دریافت کننده کاهو نسبت به گروه تیمار شده با اتانول به تنهایی، در سطح آماری 05/0 Pمعنی دار بود. مطالعات بافتی نشان داد که در گروه تیمار شده با اتانول مناطق وسیع خالی از سلول های هپاتوسیت وجود دارد و روند بهبودی در گروه های تجربی دریافت کننده کاهو مشاهده شد.نتیجه­گیری:مصرف کاهو در دوز 60 % کاهو به علت داشتن ترکیبات آنتی اکسیدانی و فنلی بیشتر، باعث محافظت سلول های کبدی در مقابل استرس اکسیداتیو ناشی از اتانول می شود در نتیجه سطح آنزیم ها و فاکتورهای بیوشیمیایی کبد به حد طبیعی برمی­گردد و تخریب بافت کبد به حداقل می رسد.
تخصص ها :
کاهو، اتانول، کبد، موش صحرایی.

8
بررسی بافتی، مولکولی و باکتریایی نمونه های بیماران مبتلا به بیماری های التهابی روده از بیمارستان بقیه الله (عج) تهران
( 494 بازدید ) ( 30 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 4 - شماره 4 - شماره پیاپی 27
خلاصه مقاله : مقدمه و هدف: یکی از علل عفونت های داخل بدن، آلودگی با باکتری E.coliواجد ژن pksاست. این ژن، باعث القا فسفوریلاسیون هیستون H2AXدر انتروسیت های موش می شود. در سلول هایی که در معرض توکسین می باشند، افزایش قابل توجهی در فراوانی جهش در ژن های آن ها دیده می شود. در این تحقیق وجود منطقه ژنی pksدر باکتری E.coliجداشده از بیوپسی بیماران مبتلا به بیماری التهابی روده و افراد نرمال مراجعه کننده به کلینیک گوارش و غدد بیمارستان بقیه الله (عج) مورد بررسی قرار گرفته است.روش کار: مطالعات میکروبیولوژی و مولکولی 20 نمونه بیوپسی افراد سالم و 25 نمونه بیوپسی از بافت روده بزرگ افراد مبتلا به بیماری التهابی روده مورد مطالعه قرار گرفت. پس ازشناسایی باکتری E.coliاز بافت روده با روش های میکروبی و بیوشیمیایی ژنوم باکتری استخراج و به روش Multiplex PCRبرای باکتری مورد نظر از لحاظ داشتن ژن های موجود در منطقه pksاستفاده و محصولPCRبه وسیله الکتروفورز بر روی ژل آگاروز 2% بررسی شد.یافته ها: نتایج مشخص نمود که 28%از باکتری های  E.coliجداشده از نمونه های بیماران، دارای منطقه ژنی pksهستند.
تخصص ها :
بیماری التهابی روده، E.coli، کلی باکتین، ژنpks

9
بررسی تاًثیر دیواره سلولی ساکارومیسیس سرویزیه بر رشد کوکسی­های کوآگولاز مثبت جدا شده از پوست سالم انگشت پا در بیماران دیابتی
( 547 بازدید ) ( 7 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 4 - شماره 4 - شماره پیاپی 27
خلاصه مقاله : مقدمه و هدف:دیابت شیرین (Diabetes Mellitus)، از شایع ترین بیماری های اندوکرینی است. متعادل ساختن میکروفلور بومی و کاهش بیماریزاهای فرصت طلب سطح پوست می تواند در پیشگیری و یا کاهش ایجاد زخم های پوستی نقش مؤثری داشته باشد. هدف ازتحقیق حاضر بررسی اثر پربیوتیکی دیواره سلولی جدایه ساکارومایسس سرویزیهAT-50بر مهار رشد کوکسی های گرم مثبت کاتالاز مثبت جدا شده از پوست سالم بین انگشتان پا در افراد دیابتی بود. روش کار:نمونه برداری از پوست سالم بین انگشتان پا در 53 مورد بیمار دیابتی و 50 مورد بیمار غیر دیابتی انجام و سویه های کوکسی گرم مثبت کاتالاز مثبت جداسازی شدند. دیواره سلولی سویه ساکارومایسس سرویزیهAT-50با استفاده از سونیکاتور تهیه و اثر پربیوتیکی 5/1 و 3 درصد آن برجدایه های کوآگولاز مثبت با استفاده از روش چاهک مورد بررسی و قطر هاله های عدم رشد بر حسب میلی متر محاسبه و به عنوان اثر مهار کنندگی مورد مقایسه قرار گرفت.یافته ها:نتایج نشان داد که  نسبت کل باکتری­های بی هوازی به هوازی جدا شده از پوست سالم بین انگشتان پا در نمونه های دیابتی و غیر دیابتی به ترتیب 44/1 و 24/1 و نسبت کل باکتری های هوازی و بی هوازی جدا شده از نمونه های دیابتی به نمونه های سالم به ترتیب حدود 55/1 و 81/1 بود. هم چنین تعداد کوکسی های گرم مثبت کوآگولاز مثبت جدا شده از پوست سالم نمونه های دیابتی به میزان 75% بیشتراز نمونه های کنترل بود. نتیجه گیری:سطح پوست سالم افراد مبتلا به دیابت بدون در نظر گرفتن سن و جنس نسبت به پوست سالم افراد غیر دیابتی از شرایط مناسب تری جهت رشد میکروب ها به ویژه کوکسی های کوآگولاز مثبت برخوردار است. اثر مهار کنندگی پربیوتیک دیواره سلولی جدایه بومی AT-50ساکارومایسس سرویزیهدر محیط in vitroوابسته به دوز بوده و مقاومتی ذاتی در جدایه های پوست سالم افراد دیابتی نسبت به اثر مهارکنندگی پربیوتیک مورد استفاده دیده می شود.
تخصص ها : دیابت، پوست سالم، کوآگولاز، پربیوتیک

دسترسی سریع

کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه فیزیولوژی و تکوین جانوری محفوظ می باشد .