English
فصلنامه فیزیولوژی و تکوین جانوری
مشاهده مقالات شماره
 دوره8،شماره1 (/1393) ،پیاپی28
 
1
بررسی توزیع بیولوژیکی هرسپتین نشاندار در موش سوری
( 309 بازدید ) ( 35 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 8 - شماره 1 - شماره پیاپی 28
خلاصه مقاله : مقدمه وهدف:آنتی بادیهای مونوکلونال، پروتئینهای ویژه ای هستند که در درمان هدفمند به ­طور چشم­گیری مورد استفاده قرار میگیرند. هرسپتین یکی از معروف­ترین آنتی بادی های مونوکلونال انسانی است که در زمینه درمان سرطان پستان مورد استفاده قرار گرفته است. در این تحقیق نشان­دارسازی آنتی بادی هرسپتین با تکنسیوم به عنوان اولین قدم در تولید یک رادیوداروی جدید تشخیصی مورد ارزیابی قرار گرفته شد.روش کار:کلیه تست های کنترل کیفی شامل تعیین خلوص رادیوشیمیایی، ایمونوراکتیویته، پایداری در بافر فسفات و سرم خون انجام و نهایتاً توزیع زیستی این دارو در بدن موش سوری سالم بررسی گردید.يافته ­ها:خلوص رادیوشیمیایی297%، بعد از 24 ساعت پایداری در بافر 184%سرم 275% و ایمونوراکتیویته386% محاسبه شد. هیچ اکتیویته ای در بافت یا اندام خاصی از بدن موش تجمع نیافت.نتيجه­ گيري:بنابراین میتوان نتیجه گرفت که این ترکیب نشان­دار احتمالاً بتواندیک کاندیدای امیدوارکننده برای کاربردهای تشخیصی درطیف وسیعی از سرطان های انسانی باشد
تخصص ها : هرسپتین، سرطان پستان، تکنسیم، تشخیص

2
بررسی تأثیر باسیلوس برویس پروبیوتیک بومی ایران بر ترشح هورمون‌های تیروئیدیT3  و T4در رت نر نژاد ویستار تحت شرایط استرس بی‌حرکتی مزمن
( 374 بازدید ) ( 22 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 8 - شماره 1 - شماره پیاپی 28
خلاصه مقاله : مقدمه و هدف:پژوهش‌ها نشان داده‌اند که استرس اثرات مختلفی بر سیستم درون‌ریز بدن دارد. قرارگیری در شرایط استرس‌زا موجب تغییردر سطوح هورمون‌های تیروئیدی می‌شود. با توجه به نقش پروبیوتیک‌ها در کاهش استرس، هدف از این مطالعه بررسی میزان اثرگذاری باسیلوس برویس، پروبیوتیک بومی ایران بر ترشح هورمون‌های T3و T4در رت‌های نر تحت شرایط استرس بی‌حرکتی مزمن ‌است.روش­ کار:در این مطالعه تجربی32 سر رت نر نژاد ویستار با سن ۴ هفته و وزن تقریبی ۱3۰-۱۱۰ گرمانتخاب و به‌طور تصادفی در ۴ گروه، 2 گروه کنترل منفی و مثبت و 2 گروه آزمون تقسیم‌بندی شدند. گروه کنترلمنفی و مثبت روزانه ml۱ بافرPBS  خنثی دریافت می‌کردند در حالی‌که گروه کنترل مثبت درطول 21 روز به مدت۱۵ دقیقه تحت شرایط استرس بی‌حرکتی مزمن قرار داده ‌شدند. گروه‌های آزمون در طی مدت آزمون با بافر PBS حاوی پروبیوتیک به میزان گاواژ داده شدند در حالی که گروه آزمون مقدمه و هدف:پژوهش‌ها نشان داده‌اند که استرس اثرات مختلفی بر سیستم درون‌ریز بدن دارد. قرارگیری در شرایط استرس‌زا موجب تغییردر سطوح هورمون‌های تیروئیدی می‌شود. با توجه به نقش پروبیوتیک‌ها در کاهش استرس، هدف از این مطالعه بررسی میزان اثرگذاری باسیلوس برویس، پروبیوتیک بومی ایران بر ترشح هورمون‌های T3و T4در رت‌های نر تحت شرایط استرس بی‌حرکتی مزمن ‌است.روش­کار:در این مطالعه تجربی۳2 سر رت نر نژاد ویستار با سن ۴ هفته و وزن تقریبی ۱3۰-۱۱۰ گرمانتخاب و به‌طور تصادفی در ۴ گروه، 2 گروه کنترل منفی و مثبت و 2 گروه آزمون تقسیم‌بندی شدند. گروه کنترلمنفی و مثبت روزانه ml۱ بافرPBS  خنثی دریافت می‌کردند در حالی‌که گروه کنترل مثبت درطول 21 روز به مدت۱۵ دقیقه تحت شرایط استرس بی‌حرکتیمزمن قرار داده ‌شدند. گروه‌های آزمون در طی مدت آزمون با بافر PBSحاوی پروبیوتیک به میزان گاواژ داده شدند در حالی که گروه آزمون 2 تنها در شرایط استرس قرار می‌گرفت. بعد از طی 21 روز، خون‌گیری از قلبرت‌ها انجام شد و بعد از تهیه سرم، میزان ترشح هورمون‌هایT3  و T4با استفاده از روش الایزا مورد سنجش قرار گرفت.يافته ­ها:نتایج حاصله از این تحقیق نشان داد که استرس سبب کاهش معنی‌دار میزان هورمون T4از 0008921/05071 0/0به mg/dl001288/00444/0می‌شود(0008/0= P Value). درحالی‌که میزان هورمونT4در گروه آزمون1 در مقایسه با گروه کنترل منفی تفاوت معنی‌داری نشان نداد(0854/0= P Value). میزان ترشح هورمون T4در گروه آزمون ۲نسبت به گروه کنترل مثبت و آزمون 1 به‌صورت معنی‌داری بیشتر بود(00۱/۰>P Value). بنابراین پروبیوتیک در شرایط استرس میزان ترشح هورمون T4را به صورت معنی‌داری افزایش می‌دهد. در مورد T3اختلاف معنی‌داری بین گروه‌ها مشاهده نشد.نتيجه گيري:باسیلوس برویس پروبیوتیک سطح ترشح هورمون T4را درشرایط استرس در رت‌ها افزایش می‌دهد. بنابراین نتایج این بررسی می‌تواند در به‌کارگیری باسیلوس برویس به‌عنوان یک عامل مؤثر در کنترل سطوح هورمون‌های تیروئیدی نقش مهمی داشته باشد. تنها در شرایط استرس قرار می‌گرفت. بعد از طی 21 روز، خون‌گیری از قلبرت‌ها انجام شد و بعد از تهیه سرم، میزان ترشح هورمون‌هایT3  و T4با استفاده از روش الایزا مورد سنجش قرار گرفت.يافته ­ها:نتایج حاصله از این تحقیق نشان داد که استرس سبب کاهش معنی‌دار میزان هورمون T4از 0008921/05071 0/0به mg/dl001288/00444/0می‌شود(0008/0= P Value). درحالی‌که میزان هورمونT4در گروه آزمون1 در مقایسه با گروه کنترل منفی تفاوت معنی‌داری نشان نداد(0854/0= P Value). میزان ترشح هورمون T4در گروه آزمون ۲نسبت به گروه کنترل مثبت و آزمون 1 به‌صورت معنی‌داری بیشتر بود(00۱/۰>P Value). بنابراین پروبیوتیک در شرایط استرس میزان ترشح هورمون T4را به صورت معنی‌داری افزایش می‌دهد. در مورد T3اختلاف معنی‌داری بین گروه‌ها مشاهده نشد.نتيجه گيري:باسیلوس برویس پروبیوتیک سطح ترشح هورمون T4را درشرایط استرس در رت‌ها افزایش می‌دهد. بنابراین نتایج این بررسی می‌تواند در به‌کارگیری باسیلوس برویس به‌عنوان یک عامل مؤثر در کنترل سطوح هورمون‌های تیروئیدی نقش مهمی داشته باشد.
تخصص ها :
پروبیوتیک، استرس، هورمونهای  T3و T4، باسیلوس برویس

3
بررسی تاثیرویتامین های توکوفرول(ٍE) و ریبوفلاوین (B2) بر فاکتورهای خونی و ایمنی بچه ماهی شیپ
( 425 بازدید ) ( 17 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 8 - شماره 1 - شماره پیاپی 28
خلاصه مقاله : زمینه و هدف:هدف از این مطالعه بررسی تاثیر سطوح مختلف مکمل های ویتامین Eو 2Bبر فاکتورهای خونی و ایمنی بچه تاس ماهی شیپ است.روش کار:این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با 6 تیمار در نظر گرفته شد. به تیمار شاهد ویتامین E و2 Bاضافه نشد. در تیمارهای بعد به ترتیب 300 میلی گرم در کیلوگرم ویتامینE، 20 میلی گرم در کیلوگرم 2B، مخلوط ویتامین Eو 2Bبه میزان 15+300 میلی گرم در کیلوگرم، 20 +300 میلی گرم در کیلوگرم و 25+300 میلی گرم در کیلوگرم به هر تیمار اضافه شد. بچه ماهیان شیپ با متوسط وزن اولیه 5/1 30 گرم بهمدت 8 هفته تغذیه شدند و در پایان دوره پرورش شاخص های خونی و ایمنی در آن ها اندازه گیری شد. یافته ها:نتایج نشان دادند که افزایش مکمل ویتامین E و2 Bاضافه شده در جیره بر شاخص های خونی و سیستم ایمنی بدن ماهیان تاثیرگذار است. بهطوری که میزان گلبول قرمز، فعالیت لیزوزیم، IgM، توتال ایمونوگلوبین و هماتوکریت در ماهیان تغدیه شده با جیره حاوی 300 میلی گرم ویتامینEدر بالاترین سطح و میزان هموگلبوبین و فعالیت کامپلایمنت نوع50CHدر ماهیان با جیره حاوی20 میلی گرم2Bدر مقایسه با ماهیان تیمار شاهد بهطور معنی داری در سطح بالاتری قرار داشت(0.05≥Pنتیجه گیری:نتایج این مطالعه نشان می دهد که مخلوط 300 میلی گرم ویتامین E و 20 میلی گرمB 2 در جیره موجب بهبود شاخص های خونی و ایمنی در بچه ماهی شیپ می گردد.
تخصص ها : تاس ماهی شیپ، ویتامین E، ویتامین B2، شاخص های خونی و ایمنی

4
بررسی اثرات تزریق داخل صفاقی نانو ذرات نقره بر هیپوکامپ موش صحرایی
( 447 بازدید ) ( 26 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 8 - شماره 1 - شماره پیاپی 28
خلاصه مقاله : زمینه وهدف:نانوذرات نقره با اثرات ضدمیکروبی و مصرف روز افزون آن در صنایع یکی از پرکاربردی ترین نانو ذرات می­باشند. این امر ضرورت بررسی و استفاده از آن ها را افزایش داده است. هدف از این مطالعه بررسی اثرات کو تاه مدت و دراز مدت تزریق داخل صفاقی نانو ذرات نقره بر بافت هیپوکامپاست.مواد و روش ها:تعداد 56 سرموش صحرایی نر نژاد ویستار به 2 دسته و هر دسته به 4 گروه هفت تایی تقسیم گردید. گروه اول، سالین و 3گروه تیمار نانوذرات نقره در دوزهای 100، 200 و 400 ppmدریافت کردند. دسته اول در طی پنج روز متوالی و دسته دوم در طی 10 روز متوالی تزریقداخل صفاقی تیمار گردیدند. 10 روز بعد از آخرین تزریق، بافت هیپوکامپ خارج و پس از تهیه برش­های بافتی برای شناسایی نورون های نکروتيك از نمونه­های سالم، از رنگ آمیزی نیسل استفاده شد.یافته ها:در دسته اول(در طی 5 روز متوالی تیمار گردیدند)، میانگین درصد سلول نکروتیک در دوز 100ppm نسبت به گروه کنترل افزایش معنی دار داشت(0.01>p) و میانگین درصد سلول نکروتیک در دوزهای 200و 400 ppmنسبت به گروه کنترل افزایش معنی دار داشت(0.001>p). در دسته دوم(در طی 10 روز متوالی تیمار گردیدند)، میانگین درصد سلول نکروتیک در دوز 100ppm نسبت به گروه کنترل افزایش معنی دار داشت(0.01>p). این درصد در دوزهای 200 و 400 ppmنسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری نشان داد(0.001>pنتیجه گیری:نانو ذرات نقره باعث نکروز سلول های هیپوکامپ می شود. این اثر با افزایش دوزهای تزریقی نانوذرات نقره افزايش اما وابسته به طول مدت تزریق نمی باشد.
تخصص ها : هیپوکامپ، نانو ذرات نقره، نکروز ، رنگ آمیزی نیسل

5
بررسی تاثیر مصرف مکمل ان استيل سيستئينبر غلظتTAC MDAو CRPپلاسما موش های صحرايی نژاد ویستار پس از یک جلسه فعالیت بدنی درمانده ساز
( 410 بازدید ) ( 14 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 8 - شماره 1 - شماره پیاپی 28
خلاصه مقاله : زمینه و هدف:فعالیت بدنی تا سرحد خستگی با آزاد شدن اکسیژن فعال( ROS) و نیتروژن فعال(RNS) همراه است که به خوبی دارای یک نقش دوگانه به عنوان عامل زیان آور و مفید، شناخته شده است. ان استیل سیستئین( NAC) شکل استیله اسید آمینه Lسیستئین است که در بدن تبدیل به متابولیت هایی می گردد که توانایی تحریک سنتز گلوتاتیون را داشته و در نتیجه باعث از بین بردن رادیکال آزاد می شوند. هدف از این بررسی تاثیرمصرف مکمل ان استيل سيستئين بر غلظتTAC MDAو CRPپلاسما موش های صحرايی نژاد ویستار پس از یک جلسه فعالیت بدنی درمانده ساز است.روش کار:دراین تحقیق از 16 سر موش صحرایی ماده نژاد ویستار با وزن 250 -300 گرم و محدوده سنی 8 - 10 هفته که به 2 گروه تقسیم شده، استفاده گردید. گروه اول قرص حل شدنی ان استیل سیستئین(600 میلی گرم) که با گاواژ چهار ساعت قبل از آزمایش داده شده و گروه دوم به عنوان کنترل در نظر گرفته شد. نمونه خونی یک ساعت قبل از ورزش درمانده ساز، بلافاصله بعد از ورزش درمانده ساز و یک ساعت بعد از ورزش درمانده ساز در حالت استراحت جمع آوری و شاخص های TACMDAو CRPاندازه گیری شد.یافته ها:کاهش معنی داری در میزان غلظت مالون دی آلدهید(MDAبلافاصله پس از ورزش درمانده ساز در گروه دریافت کنندهNAC  و در میزان غلظت ظرفیت آنتی اکسیدانی تام(TAC)، یک ساعت بعد از ورزش درمانده ساز در مقایسه با گروه کنترل مشاهده گردید. میزان غلظت پروتئین واکنشی CCRP) در زمان قبل، بلافاصله و بعد از ورزش درمانده ساز هیچ گونه تفاوت معناداری را نشان نداد.نتیجه گیری:نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان داد که مصرف ان استیل سیستئین به­ صورت خوراکی و چهار ساعت قبل از انجام ورزش درمانده ساز می تواند به­ طور معنی داری اثرات مخرب استرس اکسایشی را کاهش دهد.
تخصص ها :
ان استیل سیستئین، ظرفیت آنتی اکسیدانی تام( TAC)، مالون دی آلدهید(MDA)، پروتئین واکنشی CRP C ، ورزش درمانده ساز

6
بررسی اثر بتاگلوکان دیواره سلولی جدایه 3 AT-ساکارومایسس سرویزیه بر فرآیند انفجار تنفسی مونوسیت های خون محیطی افراد مبتلا به دیابت نوع 2
( 465 بازدید ) ( 21 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 8 - شماره 1 - شماره پیاپی 28
خلاصه مقاله : زمینه و هدف:دیابت ملیتوس یک بیماری مزمن همراه با اپیدمی نهفته است. مبتلایان به دیابت در معرض عوارض ناشی از اختلالات متابولیسمی و نقص در دستگاه ایمنی قرار دارند. امروزه استفاده از محرک های سیستم ایمنی مانند بتاگلوکان یکی از روش های مورد توجه محققین جهت کاهش عوارض ناشی از دیابت است. تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر بتاگلوکان دیواره سلولی جدایه 3-AT ساکارومایسس سرویزیه بر فرآیند انفجار تنفسی مونوسیت های خون محیطی افراد مبتلا به دیابت صورت گرفته است.روش کار:نمونه برداری از خون محیطی 53 مورد بیمار دیابتی و 50 مورد غیر دیابتی با میانگین 39 سال از بیمارستان ولیعصر زنجان انجام شد. سلول های جدایه 3 AT-ساکارومایسس سرویزیه با استفاده از سونیکاتور شکسته شدند. دیواره سلولی آن ها جدا سازی شد. بتا گلوکان از دیواره استخراج شد. آزمون Nitro Blue Tetrazoliumجهت بررسی میزان انفجار تنفسی مونوسیت های تحریک شده با بتا گلوکان مورد استفاده قرارگرفت. داده ها با کمک آنالیز واریانس چند طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها:نتایج حاکی از افزایش میزان انفجار تنفسی مونوسیت های تحریک شده با بتاگلوکان دیواره سلولی جدایه ساکارومایسس سرویزیه در هر دو جنس زن و مرد مورد مطالعه بود. میزان اثربخشی وابسته به دوز غلظت بتاگلوکان و به طور معنی داری در زنان بیشتر از مردان بود (0.01Pنتیجه­ گیری:بتا گلوکان مستخرج از جدایه 3 AT- ساکارومایسس سرویزیه یک فعال کننده قوی سیستم ایمنی بوده است.
تخصص ها : دیابت، بتاگلوکان،ساکارومایسس سرویزیه، انفجار تنفسی

7
بررسی اثرات تزریق داخل صفاقی نانو ذرات مولیبدن بر میزان تغییرات سطح آنزیم های کبدی در موش صحرایی نر بالغ
( 375 بازدید ) ( 16 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 8 - شماره 1 - شماره پیاپی 28
خلاصه مقاله : مقدمه و هدف: با گسترس صنعتی شدن فناوری نانو استفاده از نانوذرات نیز در تکنولوژی های مدرن افزایش خواهد یافت و افراد زیادی در معرض مواجهه با این ذرات خواهند بود. لذا بررسي اثرات غلظت هاي مختلف اين نانوذرات بر سلامتي حائز اهميت میباشد. اين مطالعه با هدف ارزيابي اثر سميت حاد نانوذرات مولیبدن بر برخي فاكتورهاي بيوشيميايي كبد در سرم خون موش انجام شده استروش کار: در اين مطالعه تجربي، 24 سر موش صحرایی نر بالغ به صورت تصادفي در چهار گروه شش تایی، يك گروه شاهد و سه گروه تيمار قرار گرفتند. به گروه شاهد يك ميلي ليتر آب مقطر وبه گروه هاي تيمار روزانه نانوذرات مولیبدن به ترتیب مقادیر،mg/Kg BW5، 10 و 15 به مدت 28 روز متوالی به صورت داخل صفاقی تزریق گردید.بعد از آخرین دوز دریافتی از موش ها خونگیری به عمل آمد و سطح برخي فاكتورهاي بيوشيميايي سرم مانند لاكتات دهيدروژناز(LDH)آلانين آمينو ترانسفراز(ALTآسپارتات آمينوترانسفراز(AST)و آلكالين فسفاتاز((ALP سنجيده شد و نتایج گروه ها با یک دیگر مقایسه گردید.یافته ها: کاهش معنی داری در آنزیمASTدر مقادیر mg/Kg/BW5 و10 نسبت به گروه شاهد مشاهده گردید(0.05>P) و آنزیم LDHدر مقدار mg/Kg/BW5 نسبت به گروه شاهد کاهش معنی داری نشان داد(0.05>P). آنزیم  ALPو ALTنیز دارای اختلاف غیر معنی دار بود.نتیجه گیری:مطالعه حاضر نشان داد که نانوذرات مولیبدن در غلظت های پایین با توجه به اثر آنتاگونیستی آن با مس سمیت حادی ایجاد نمی کند.
تخصص ها :
نانو ذرات مولبیدن، آنزیم های کبدی، سمیت.

8
بررسی اثر عصاره آبی میوه کبرروی سمیت القا شده با استامینوفن در موش صحرایی
( 452 بازدید ) ( 33 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 8 - شماره 1 - شماره پیاپی 28
خلاصه مقاله : مقدمه و هدف:استامینوفن(پاراستامول، APAP) به ­طور گسترده­ای به­ عنوان داروی ضد­درد و تب­ بر استفاده می­شود. در مقادیر درمانی استامینوفن دارویی بی­ خطر است. با­این­ وجود مقادیر سمی آن می­تواند سبب آسیب کبدی گردد. مسمومیت کبدی ناشی از استامینوفن عمدتاً نتیجه استرس­اکسیداتیو القا شده با متابولیت استامینوفن می­ باشد. گیاه کبر(Capparis spinosa) در درمان بسیاری از بیماری ها مورداستفاده قرار می گیرد. این مطالعه با هدف بررسی اثرات حفاظت کبدی عصاره آبی میوه روی مدل آسیب کبدی القا شده با استامینوفن در موش صحرایی انجام ­گرفت.روش کار:در این مطالعه تجربی حیوانات به­ صورت تصادفی به 5 گروه(6 موش در هر گروه) تقسیم شدند. گروه­های کنترل(سالم و مسموم شده با استامینوفن) نرمال سالین و سایر گروه­ها عصاره آبی میوه کبر را با دوزهای 50، 100 و 200 میلی­ گرم بر کیلوگرم به صورت خوراکی دریافت نمودند. جهت القای سمیت کبدی در انتهای دوره تیمار به همه حیوانات به­ جز گروه کنترل سالم، استامینوفن(mg/kg 500) خورانده­ شد.یافته ها:در گروه­ های دریافت­ کننده عصاره در مقایسه با گروه مسموم شده با استامینوفن میزان آنزیم­های آلانین­ آمینوترانسفراز(ALT)، آسپارتات­ آمینوترانسفراز(AST)، آلکالین­ فسفاتاز(ALP) و بیلی­ روبین تام سرم به ­طور معنی­ داری کاهش نشان داد(0.05 p). به علاوه مطالعات هیستوپاتولوژی بافت کبد نشان داد که عصاره، سمیت کبدی القا شده با استامینوفن را کاهش داده­است.نتیجه­ گیری:نتایج این تحقیق نشان داد که عصاره میوه کبر احتمالاً به­ واسطه ویژگی­های آنتی­ اکسیدانی از سمیت کبدی القا شده با استامینوفن جلوگیری می­کند.
تخصص ها : استامینوفن، کاپاریس اسپینوزا، هپاتوکسیتیسی

دسترسی سریع

کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه فیزیولوژی و تکوین جانوری محفوظ می باشد .