English
فصلنامه فیزیولوژی و تکوین جانوری
مشاهده مقالات شماره
 دوره9،شماره4 (پاییز/1395) ،پیاپی35
 
1
بررسی اثر رژیم غذایی سرکه سیب بر بافت‌ هپاتوپانکراس و فلور باکتریایی روده در میگوی وانامی Litopenaeus vannamei
( 267 بازدید ) ( 122 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 9 - شماره 4 - شماره پیاپی 35
خلاصه مقاله :
زمینه وهدف:تولیدات طبیعی اسیدهای آلی هم چون سرکه سیب، اغلب با کاهش یا تغییر در باکتری‌های موجود در دستگاه گوارش و اسیدی کردن روده در میزبان، موجب جلوگیری از رشد باکتری‌های مضر در میزبان می‌شوند. هدف از این مطالعه، بررسی اثر جیره غذایی حاوی سرکه سیب بر شمارش کلی تعداد هموسیت­ها، بافت‌شناسی هپاتوپانکراس و فلور باکتریایی روده میگوی وانامی است.روش کار:در این مطالعه تعداد 225 قطعه میگو وانامی با وزن 0/0410/2 گرم با رژیم غذایی حاوی سطوح مختلف سرکه سیب به مدت 60 روز تغذیه شدند. تیمارها شامل، سه جیره‌ی آزمایشی حاوی سطوح صفر، 2% و 4% سرکه سیب بود. در پایان دوره به صورت تصادفی از میگوها نمونه‌برداری شد. جهت اندازه‌گیری تعداد هموسیت کل، همولنف از قسمت شکمی نمونه‌ها برداشته و تعداد سلول‌های Bو R، مساحت توبول­ها در بررسی بافت‌شناسی اندازه‌گیری گردید. از طرفی، جهت بررسی فلور باکتریایی روده(log CFU g) از محیط کشت نوترینت آگار به همراه نمک استفاده شد.يافته­ ها:نتایج نشان داد که تعداد کل هموسیت در میگوهای تغذیه شده با سرکه سیب افزایش معنی‌داری داشت(0/05 p ). علاوه بر این، از لحاظ تعداد سلول‌های کیسه‌ای و مساحت توبول­های هپاتوپانکراس تفاوت معنی‌داری در تیمارها مشاهده نشد(0/05 p >)، در حالی که تعداد سلول‌های جذبی- ذخیره‌ای در تیمارهای حاوی سرکه سیب کاهش معنی‌داری و بیشترین کاهش در تیمار 2% سرکه سیب مشاهده گردید(0/05 p ). کل باکتری‌های قابل‌کشت در روده میگوهای تغذیه شده با سرکه سیب کاهش معنی‌داری در مقایسه با گروه شاهد داشت(0/05 p نتيجه­ گيري:این مطالعه، به عنوان اولین اطلاعات گزارش شده در مورد استفاده از سرکه سیب در رژیم غذایی آبزیان می‌باشد. این یافته‌ها نشان داد که سرکه می‌تواند به‌عنوان جایگزینی مناسب برای اسیدهای آلی معرفی و پتانسیل بزرگی برای استفاده از این ماده در جیره غذایی میگوی وانامی وجود دارد.
تخصص ها :
سرکه سیب، میگوی وانامی، تعداد هموسیت­های کل، هپاتوپانکراس، فلور باکتریایی.

2
بررسی اثر داروی پیموزاید بر فیزیولوژی تولید مثل موش صحرایی نر بالغ
( 208 بازدید ) ( 34 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 9 - شماره 4 - شماره پیاپی 35
خلاصه مقاله : زمینه و هدف:پیموزاید یک داروی آنتی سایکوتیک با خواص نورولپتیک است که در درمان اختلالات اسکیزوفرنی، جنون خفیف و سوء ظن مورد استفاده قرار می گیرد. این دارو باعث مسدود شدن گیرنده های دوپامین می شود. در این تحقیق اثر داروی پیموزاید بر عملکرد محور هیپوفیز گناد در روند اسپرماتوژنز و میزان هورمون های LHFSHو تستوسترون و نیز تأثیر بر مورفولوژی بافتی بیضه ها بررسی گردید.روش کار:این تحقیق به صورت تجربی بر روی 50 سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار در قالب پنج گروه 10 تایی انجام شد. گروه کنترل هیچ تیمار دارویی بر روی آن صورت نگرفت. گروه شاهد روزانه 2 سی سی سرم فیزیولوژی به عنوان حلال دارو دریافت کرد . گروه های تجربی مقادیر 1، 2 و 4 میلی گرم بر کیلوگرم داروی پیموزاید به مدت 30 روز به صورت خوراکی دریافت کردند. از تمام گروه ها، در روز سی و یکمخون گیری به عمل آمد، غلظت سرمی هورمون LHFSHو تستوسترون به روش رادیوایمونواسی اندازه گیری شده و تغییرات بافتی بیضه بین گروه های تجربی و کنترل نیز بررسی گردید. از آزمون های ANOVAو دانکن برای تحلیل آماری استفاده شد.یافته ها:مصرف پیموزاید به مقدار 4 میلی­گرم بر کیلوگرم باعث کاهش میزان تستوسترون و افزایش غلظتLH وFSHشد(0/05P ). بررسی بافتی بیضه ها حاکی از کاهش مشخصی‌در زنجیره سلولی‌اسپرم ساز در دوز 4 میلی گرم بر کیلوگرم بود.نتیجه گیری:این مطالعه نشان داد مصرف پیموزاید با غلظت 4 میلی گرم بر کیلوگرم، به طور معنی داری باعث کاهش غلظت سرمی هورمون تستوسترون، تضعیف روند تولید سلول های اسپرماتوژنیک و افزایش غلظت سرمی هورمون های FSHو LHمی­گردد. بنابراین احتمالاً مصرف این دارو بادوز و مدت زمان زیاد باعث کاهش عملکرد فعالیت تولید مثلی خواهد می شود.
تخصص ها : پیموزاید، اسپرماتوژنز، تستوسترون، گنادوتروپین، موش صحرایی.

3
تعیین میزان غلظت کشنده و تغییرات رفتاری در مسمومیت حاد باآمونیاک و نیتریت در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio
( 280 بازدید ) ( 41 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 9 - شماره 4 - شماره پیاپی 35
خلاصه مقاله : زمینه و هدف:وجود ترکیبات نیتروژنی در مقادیر بیشتر از حد مجاز، می­تواند باعث مسمومیت حاد در آبزیان شودهدف از این تحقیق تعیین غلظت کشنده درمسمومیت حادآمونیاک و نیتریت در ماهی کپور معمولی و بررسی تغییرات رفتاری ماهی­ها در مواجه با این دو ماده بوده­است.روش کار:تعداد 400 قطعه بچه ماهی کپور معمولی با میانگین وزنی 5/840/51گرم به طور تصادفی در 6 غلظت مختلف(100،110،120،130،140،160 mg/l ) آمونیاک و (450،500 ، 530، 550، 560، 600mg/l ) نیتریت قرار داده­شد. تلفات و تغییرات رفتاری تا 96 ساعت ثبت شده و نهایتاً LC5096 ساعته آمونیاک و نیتریت در این ماهی تعیین گردید.یافته ها:میزان LC50در 96 ساعت آمونیاک و نیتریت به ترتیب 102/45و 512/46 میلی گرم در لیتر به دست آمد. حداکثر غلظت قابل قبول(MAC) آمونیاک و نیتریت در بچه ماهی کپور به ترتیب 10/24و 51/24میلی گرم در لیتر مشخص گردید.نتیجه­ گیری:نتایج به دست آمده نشان داد که با افزوده شدن آمونیاک ونیتریت تا غلظت مورد مطالعه، میزان مرگ و میر ماهیان به صورت تصاعدی افزایش می­یابد و مقادیر به دست آمده نیز نسبت به کارهای مشابهی که در سختی و شوری های پایین تر آب صورت گرفته ­است، غلظت کشنده 50% بیشتر بوده­است. به عبارت دیگر به نظر میرسد در شرایط استان خوزستان احتمال تلفات ناشی از آمونیاک و نیتریت به مراتب کمتر از دیگر مناطق باشد.
تخصص ها :
آمونیاک، سمیت، کپور معمولی، نیتریت،  LC50

4
ارزیابی فعالیت یک گونه جدید عروس دریایی جمع آوری شده از خلیج نایبند در بوشهر بر روی باکتری های بیماری زای انسانی
( 291 بازدید ) ( 100 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 9 - شماره 4 - شماره پیاپی 35
خلاصه مقاله : زمینه و هدف: امروزه حضور دامنه وسیعی از ترکیبات زیستی فعال از موجودات دریایی در سرتاسر دنیا گزارش شده است. این مطالعه برای اولین بار با هدف ارزیابی فعالیت ضد میکروبی عصاره آبی یک گونه جدید عروس دریایی جمع آوری شده از خلیج نایبند در استان بوشهر انجام شد.روش کار: در این مطالعه نمونه های عروس دریایی گونه جدید Cassiopea andromedaاز خلیج نایبند در استان بوشهر جمع آوری گردیدند. حداقل غلظت مهار کنندگی (MIC) و حداقل غلظت کشندگی (MBC) عصاره عروس دریایی در برابر 5 باکتری بیماری زای انسانی مورد ارزیابی قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از نسخه بیستم نرم افزار SPSSاستفاده گردید.یافته­ هانتایج به دست آمده در این مطالعه نشان داد که عصاره عروس دریایی دارای هر دو فعالیت مهار کنندگی و کشندگی در برابر باکتری های بیماری زای اشریشیا کلی و سودوموناس آئروژینوزامی باشد. این ارتباط از نظر آماری معنی دار بود.نتیجه گیریبا توجه به نتایج به دست آمده عروس دریایی می تواند منبع دریایی مناسبی برای ترکیبات ضد میکروبی باشد. مطالعات آزمایشگاهی بیشتری نیاز است که بر روی کاربردهای دیگر پزشکی این موجود دریایی انجام شود.
تخصص ها :
فعالیت ضد میکروبی، عروس دریایی، خلیج نایبند.

5
بررسی تاثیر عصاره اتانولی آلوئه ورا بر برخی از بیومارکرهای بیماری های قلبی- عروقی در موش های تیمار شده با نانوذره دی اکسید تیتانیوم
( 248 بازدید ) ( 14 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 9 - شماره 4 - شماره پیاپی 35
خلاصه مقاله : زمینه و هدف:بیماری های قلبی- عروق به ویژه آترواسکلروریس نمونه ای ار بیماری های التهابی می باشد که نقش تنش اکسیداتیو و اکسیداسیون لیپیدها در آن به خوبی اثبات شده است. با توجه به ایجاد آسیب های فراوان به وسیله رادیکال های آزاد، در دنیای امروزی مطالعات فراوانی روی گیاهانی که دارای خاصیت آنتی اکسیدانی می باشند صورت می پذیرد. آنتی اکسیدان ها ترکیباتی هستند که باعث مهار سوبستراهای در معرض اکسیداسیون می شوند. در این تحقیق اثرعصاره اتانولی آلوئه ورا بر برخی از بیومارکرهای بیماری قلبی- عروقی در موش های تیمار شده با نانوذره دی اکسید تیتانیوم مورد بررسی قرار گرفت.روش کار:در این مطالعه از 30 سر موش آزمایشگاهی در 6 گروه استفاده شد. بر طبق برنامه، موش ها نانوذره دی اکسید تیتانیوم با غلظت 100 میلی گرم بر کیلوگرم و عصاره اتانولی گیاه آلوئه ورا با غلظت های 100، 200 و 300 میلی گرم بر کیلوگرم را به مدت 30 روز دریافت نمودند. سطوح پلاسمایی مالون دی الدئید، سیالیک اسید تام، تروپونینIو کراتین کیناز MBدر انتهای دوره تیماردهی مورد ارزیابی قرار گرفت. میزان فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره اتانولی آلوئه ورا با استفاده از رادیکال آزاد DPPHو نیز میزان فنل تام آن مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها:نتایج به دست آمده نشان داد که تجویز خوراکی نانوذره دی اکسید تیتانیوم از طریق تحریک فعالیت اکسیداتیو باعث افزایش معنی داری در سطوح پلاسمایی مالون دی الدئید گردید. سطوح پلاسمایی تروپونینI  ، کراتین کیناز MBو سیالیک اسید تام نیز به طور معنی داری افزایش یافت. با افزایش غلظت عصاره آلوئه ورا، میزان فنل تام و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره افزایش نشان داد. تجویز خوراکی عصاره به طور معنی داری سطوح پلاسمایی بیومارکرهای آسیب قلبی- عروقی را در موش های تیمار شده با نانو ذرهدی اکسید تیتانیوم کاهش داد.نتیجه گیری:با توجه به نتایج به دست آمده عصاره اتانولی آلوئه ورا به عنوان یک ترکیب آنتی اکسیدان قادر به کاهش سطوح آسیب های قلبی- عروقی در موش های تیمار شده با نانو ذره دی اکسید تیتانیوم می باشد.
تخصص ها : نانوذره دی اکسید تیتانیوم، آلوئه ورا، بیماری قلبی- عروقی، مالون دی آلدئید، سیالیک اسید تام، تروپونینI، کراتین کینازMB


6
بررسی نقش گیرنده­های نوع 1 کانابینوئیدی در تنظیم مرکزی اشتها در جوجه­ های نژاد هایلاین با دسترسی آزاد به غذا
( 230 بازدید ) ( 25 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 9 - شماره 4 - شماره پیاپی 35
خلاصه مقاله : زمینه و هدف:مکانیسم­ هایی که اشتها را تنظیم می کنند در بین جانداران متفاوت بوده و  مشخص شده که وضعیت تغذیه ای(سیر یا گرسنه بودن حیوان) نقش مهمی در تعیین اشتها بازی می­کند. اندوکانابینوئیدها نقش مهمی بر تنظیم مرکزی اخذ غذا در پرندگان دارند، اما نقش آن ها در جوجه­ های تخم گذار تغذیه شده به طور آزاد(ad libitum)تا کنون بررسی نشده است.بنابراین، هدف از این مطالعه با 3 آزمایش بررسی اثرات تزریق داخل بطنی مغزی ICVآگونیست انتخابی گیرنده CB1کانابینوئیدی(2-AGآنتاگونیست انتخابی گیرنده CB1کانابینوئیدی (SR141716Aو اثر توام آن ها است.روش کار:در آزمایش اول جوجه­ها تزریق ICVمحلول کنترل، 2-AG(0/25، 0/5 و 1 میکروگرم) را دریافت کردند. در آزمایش 2: جوجه­ ها تزریق ICVمحلول کنترل، SR141716A(6/25، 12/5 و 25 میکروگرم) را دریافت کردند. در آزمایش 3: گروه­ های آزمایشی با محلول کنترل، SR141716A(6/25)، 2-AG(1 میکروگرم) و تزریق توام SR141716A2-AGتزریق انجام شد. سپس، مصرف غذا تا 120 دقیقه بعد از تزریق بررسی شد.یافته ها:با توجه به نتایج، 2-AGبه صورت وابسته به دز موجب افزایش مصرف غذا شد درحالی­که SR141716Aموجب کاهش مصرف غذا در مقایسه با گروه شاهد گردید(0/05p). همچنین افزایش اخذ غذای ناشی از تزریق 2-AG(1 میکروگرم) به وسیله SR141716A(25/6) تضعیف شد(0/05pنتیجه گیری:این نتایج حاکی از این بود که گیرنده­های CB1در جوجه های تخم گذار با دسترسی آزاد به غذا موجب افزایش اخذ غذا می شود و وضعیت تغذیه ای حیوان(سیر یا گرسنه بودن) اثری بر اخذ غذای ناشی از گیرنده CB1در جوجه ها ندارد.
تخصص ها :
سیستم کانابینوئیدی، غذا، جوجه نژاد تخم گذار

7
بررسی اثرات آنتی اکسیدانی و ضد سرطانی عصاره متانولی کالوس Lithospermum officinaleبر رده سلولیNB4پرومیلوسیت حادلوسمی انسانی
( 317 بازدید ) ( 35 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 9 - شماره 4 - شماره پیاپی 35
خلاصه مقاله : زمینه و هدف:اگرچه شیمی درمانی متداول ترین راه کار درمان لوسمی می باشد، اما اغلب با مقاومت دارویی و عوارض جانبی همراه بوده است. آنتی اکسیدانت تراپی به عنوان یک روش موثر با کاهش میزانROS)گونه های واکنش گر اکسیژنمنجر به مهار تکثیر سلول های سرطانی می شود. یکی از منابع سرشار آنتی اکسیدان های طبیعی موجود در ایران، گیاه LOLithospermumofficinale) می باشد. در این مطالعه، اثرات آنتی اکسیدانی و آنتی لوکمیک عصاره متانولی این گیاه در رده ی سلولی NB4مورد بررسی قرار گرفت.روش کار:در این آزمایش، رده سلولی NB4با غلظت های متفاوت عصاره متانولی گیاه LO(100-25 میکروگرم بر میلی لیتر) در فواصل زمانی 24 و 48 ساعت تیمار شدند. به منظور ارزیابی رشد و زیستایی از آزمون تریپان بلو و برای بررسی آپوپتوز از میکروسکوپ فلورسنت و آزمون قطعه قطعه شدن DNAاستفاده گردید.یافته ها:نتایج نشان داد که عصاره متانولی گیاه LOموجب مهار رشد سلول هایNB4  به صورت تابعی از زمان و غلظت می شود در حالی که در این سلول ها آپوپتوزی مشاهده نگردیدهم چنین می تواند استرس اکسیداتیو القا شده توسط پراکسید هیدروژن را در سلول های NB4مهار کند.نتیجه­ گیری:با توجه به خواص آنتی اکسیدانیLO، پیشنهاد می شود که اثرات آنتی لوکمیک گیاه LOاحتمالاً از طریق مهار تولید ROSصورت می گیرد. بنابراین این گیاه می تواند به عنوان کاندیدی پیشگیرانه در روش های درمانی سرطان مورد ارزیابی بیشتر قرار گیرد.
تخصص ها : لوسمی، آنتی اکسیدانت تراپی، لیتوسپرمام آفیسینال، سلول NB4

8
بررسی فیلوژنی 16 گونه ازدوکفه ای ها در سواحل خلیج فارسجزایر هنگام، لارک، قشم و لنگه )با استفاده از ژن 16srRNA
( 310 بازدید ) ( 52 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 9 - شماره 4 - شماره پیاپی 35
خلاصه مقاله : زمینه و هدف:رده دوکفه ای ها ازبزرگ ترين رده های شاخه نرم­تنان مي­باشد. بسیاری از گونه های نرم تنان خلیج فارس شاخص و از نظر تجاری حائز اهمیت اند و برخی از نظر تنوع زیستی، چرخه غذایی و مطالعات تکاملی اهمیت دارند. مطالعات بسیاری برای شناسایی و رده بندی دوکفه ای های ایران صورت گرفته است که منجر به شناسایی آن ها شده است. هدف از مطالعه حاضر بررسی فیلوژنتیکی و مورفولوژیک دوکفه ای ها در خلیج فارس می باشد.روش کار:نمونه برداری در سواحل بندر عباس، قشم، لارک، هنگام و لنگه در خلیج­ فارس انجام گردید و پس از بررسی ویژگی­ های مورفولوژیک ، سپس استخراج DNAبا روش فنل کلروفرم ایزوآمیل الکل و روش تکثیر s rRNA16 و سپس توالی­ یابی انجام شد. در این مطالعه توالی­ ها برای اولین بار ازخلیج ­فارس گزارش شده است. داده ها با نرم افزارهای فیلوژنی تحلیل شد.یافته ها:مقایسه توالی ژن 16sاین گونه ها با گونه های مطالعه شده از سایر مناطق کره زمین که اطلاعات مولکولی آن ها در دسترس بود، نشان داد که برخی از گونه های دوکفه ای در ایران تشابه ژنتیکی قابل توجه ای با سایر گونه های مطالعه شده ندارند و در ایران ایزوله شده اند و تعدادی تشابه ژنتیکی بالایی با گونه های مطالعه شده دارند و در یک کلاد با بوت استرپ بالا با گونه های سایر دنیا قرار می گیرندنتیجه گیری:نتایج نشان داد رده بندی صورت گرفته بر اساس تعیین توالی ژن 16sکاملاًمطابق با رده بندی های انجام شده بر اساس صفات ریختی است و این دو تایید کننده هم دیگر هستند.
تخصص ها :
دکفه ای ها، فیلوژنی، 16srRNA، خلیج­ فارس.

دسترسی سریع

کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه فیزیولوژی و تکوین جانوری محفوظ می باشد .