English
فصلنامه فیزیولوژی و تکوین جانوری
مشاهده مقالات شماره
 دوره6،شماره4 (/1392) ،پیاپی23
 
1
بررسی اثرات پروبیوتیک باکتوسل واسید فولیک برفاکتورهای خونی و ایمنی بچه ماهی شیپ
( 372 بازدید ) ( 43 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 6 - شماره 4 - شماره پیاپی 23
خلاصه مقاله : زمینه وهدف: ماهی شیپ از جمله ماهیان خاویاری دریای خزر است که برای آبزی پروری مناسب می باشد. پروبیوتیک ها اثرات مفیدی بر سلامتی و رشد موجود میزبان دارند. هدف از این پژوهش بررسی اثر Pediococcus acidilacticiو اسید فولیک برفاکتورهای خونی و ایمنی بچه ماهیان شیپ است.روش کار: تعداد 210 عدد بچه ماهی شیپ با تراکم 10 عدد در هر وان فایبرگلاس در 7 گروه: تیمار1 (4 میلی­گرم اسید فولیک)، تیمار2(پروبیوتیک 300 گرم)، تیمار3( اسیدفولیک 4 میلی­گرم و پروبیوتیک 200 گرم)، تیمار4 (اسیدفولیک 2 میلیگرم پروبیوتیک 300 گرم)تیمار5 ( اسید فولیک 2 میلی­گرم و پروبیوتیک 200)، تیمار6 (اسید فولیک 4 میلی­گرم و پروبیوتیک 300 گرم) تیمار 7 شاهد در 3 تکرار به مدت 8 هفته تغذیه شدند. در پایان آزمایش شاخص­های خونی و شاخص­های ایمنی در آن­ها اندازه گیری شد.یافته ها: بیشترین اختلاف معنی دار تعدادگلبول سفید در تیمار6 مشاهده گردید. ائوزینوفیل هیچ یک از تیمارها با هم اختلاف معنی داری نداشتند. کمترین میزان نوتروفیل و بیشترین میزان لنفوسیت در تیمار شاهد بود. بیشترین تعداد گلبول قرمز، میزان هموگلوبین، هماتوکریت در تیمار 6 و کمترین این شاخص در شاهد، مشاهده گردید. MCHو MCHCتیمارها، اختلاف معنی داری با هم نداشتند اما بیشترین MCVدر تیمار 4 با سایر تیمارها دارای اختلاف معنی دار داشت. بيشترين مقدار لیزوزیمدر تیمار 6و 5 بود.بیشترین ایمونوگلوبین و IgMدر تیمارهای 6 و 5 مشاهده گردید.نتیجه گیری:با توجه به نتایج فوق افزودن 4 میلی گرم اسید فولیک با 300 گرم پروبیوتیک در هر تن غذا می تواند در بهبود روند رشد و کارایی غذا نقش مثبتی را ایفا نماید.
تخصص ها : ماهی شیپ، پروبیوتیک باکتوسل،اسیدفولیک، شاخص های خونی ، سیستم ایمنی.

2
بررسی سیتو توکسیسیته عصاره آبی گیاه عروسک پشت پردهبر روی رده سلولی U937
( 393 بازدید ) ( 18 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 6 - شماره 4 - شماره پیاپی 23
خلاصه مقاله : زمینه و هدف:گیاه عروسک پشت پرده( Physalis alkekengi) از جمله گیاهان دارویی است که در طب سنتی ایران و اکثر نقاط جهان کاربرد داشته و از آن به عنوان تب بر، فعالیت آنتی توموری، ضد التهابی، ضد درد، ضد باکتری و ضد ویروس استفاده می شود. هدف از این تحقیق بررسی اثرات سیتوتوکسیسیته عصاره آبی این گیاه بر روی سلول هایU 937  است.روش کار:ابتدا عصاره ی آبی گیاه تهیه گردید. سپس در سه دوز مختلف، پایین، متوسط و زیاد از این عصاره بر روی کشتسلولی U937، هلا و 929Lاثر داده شد و با روش MTT Assayمیزان زنده ماندن سلول ها بررسی شدیافته ها:. نتایج حاصل اختلاف معنی داری را در میزان زنده ماندن سلول هایU937در بین گروه های کنترل و تیمار غلظت های مختلف نشان می دهد.LC50سلول هایU937mg/ml125/28 بود.نتایج آزمایش ها نشان داد عصاره آبی گیاه مذکور بر روی سلول هایU 937  خاصیت سیتوتوکسیسیته ی خوبی را دارا می باشد .
تخصص ها : عروسک پشت پرده، سرطان، خواص سیتوتوکسیک، سلول های U937

3
بررسی تأثیرات فرمالین و سولفات مس بر بافت های آبشش بچه ماهی سفید دریای خزر
( 393 بازدید ) ( 8 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 6 - شماره 4 - شماره پیاپی 23
خلاصه مقاله : زمینه و هدف:فرمالین و سولفات مس از دسته ترکیباتی هستند که دائماً در مزارع پرورش ماهی جهت درمان عفونت های انگلی و قارچی باکتریایی مورد استفاده قرار می­گیرند. آبشش ماهی به عنوان ارگان هایی که مدام در معرض محیط خارجی قرار دارند و به دلیل نقش آن­ها در تنفس و تعادل اسمزی اولین هدف این مواد شیمیایی و فلز سنگین هستند. هدف از این مظالعه بررسی هیستوپاتولوژی تأثیر غلظت های سولفات مس و فرمالین بر روی بافت آبشش بچه ماهی سفید دریای خزر می باشد.روش کار:در پژوهش حاضر به بررسی بروز ضایعات احتمالی بافت های آبشش بچه ماهی سفید دریای خزر با میانگین وزنی 428 میلی گرم و میانگین طول 5/3 سانتی متر پس از قرارگیری در معرض غلظت های مختلف سولفات مس (در دو تیمار کوتاه مدت 20 دقیقه ای و بلند مدت 24 ساعته، ppm100 ، ppm1) و فرمالین (در دو تیمار کوتاه مدت و بلند مدت، ppm250 و ppm25) پرداخته شد. بعد از پایدار کردن بافت ها در فرمالین 10 درصد و ایجاد برش 5 میکرومتری به روش هماتوکسیلین رنگ آمیزی و توسط میکروسکوپ نوری مطالعه گردید. یافته­ها:نتایج نشان داد که قرار گرفتن آبشش در مجاورت با ppm1 در لیتر سولفات مس می تواند منجر به شروع هایپرپلازی خفیفی در تیغه­های ثانویة آبششی شد. در غلظت  ppm100 این ضایعات شدیدتر و منجر به بروز پدیدهایی همانند هایپرپلازی در لاملاهای اولیه و ثانویة آبششی و پُرخونی بسیار زیادی مشهود بودند. نتایج حاصل از قرار گرفتن آبشش در مجاورت  ppm25 فرمالین، اندکی پُرخونی مشهود بوده است و در بلند مدت حضور بسیار زیاد گلبول های قرمز می باشد.
تخصص ها : مس، فرمالین، آبشش، ماهی سفید، تغییرات هیستوپاتولوژیکی

4
بررسی تاثیر لاکتوباسیلوس کازئی سویه TD2، پروبیوتیک بومی ایران، بر میزان ترشح هورمون آدرنوکورتیکوتروپیک در رت نر نژاد ویستار تحت شرایط استرس بی‌حرکتی مزمن
( 388 بازدید ) ( 3 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 6 - شماره 4 - شماره پیاپی 23
خلاصه مقاله : زمینه و هدف:هرنوع استرس چه فیزیکی و چه عصبی موجب افزایش در ترشح هورمون آدرنوکورتیکوتروپیک (ACTH)وافزایش شدید ترشح کورتیزول می‌شودپروبیوتیک‌ها احتمالاً می‌توانند در کاهش اثرات مخرب استرس موثر باشند. هدف از این مطالعهبررسی تاثیر لاکتوباسیلوس کازئی سویه TD2بر میزان ترشح هورمون آدرنوکورتیکوتروپیک در رت نر نژاد ویستار تحت شرایط استرس بی‌­حرکتی مزمناست.روش کار:برای انجام این تحقیق40 رتنر نژاد ویستار با سن و وزن تقریبی یکسان gr130-110 انتخاب شد. پس از 2 هفته دوره سازگاری، رت‌ها به طور تصادفی در چهار گروه ده‌تایی شامل 2 گروه کنترل منفی (به مدت 21 روز با ml1 بافر فسفاتبا pHخنثی)، کنترل مثبت علاوه بر گاواژ روزانه با بافر، هر روز به مدت ۱۵ دقیقه بی‌حرکتی مزمن)، و2 گروه آزمون 1 (با گاواژهر روز پروبیوتیک)، آزمون 2 (علاوه بر پروبیوتیک، استرس نیز دریافت می‌کرد) تقسیم شدند. پس از طی شدن دوره آزمون‌، رت‌ها با اتر بیهوش و سپس خونگیری از قلب آن‌ها به عمل آمد. میزان هورمون ACTHبا استفاده کیت اندازه‌گیری شد. یافته ها:نتایج نشان داد که که در طی استرس میزان هورمون در گروه کنترل مثبت افزایش معنی‌داری نسبت به گروه کنترل منفی نشان داد. دریافت پروبیوتیک در آزمون 2، سبب کاهش معنی‌دار غلظت هورمون نسبت به گروه کنترل مثبت می‌گردد. میزان ترشح هورمون استرسی در گروه آزمون 1 حتی از گروه کنترل منفی که استرسی دریافت نکرده به صورت معنی‌داری کمتر بود.نتیجه‌گیری:نتایج نشان می‌دهد که مصرف پروبیوتیک می‌تواند اثرات منفی استرس‌های مزمن و مقدار هورمون ACTHخون را به مقادیر قابل توجهی کم نماید.
تخصص ها : پروبیوتیک، استرس، هورمون آدرنوکورتیکوتروپیک، لاکتوباسیلوس کازئی

5
بيان ژن Neurogenin- 3در بافت پانكراس انسان بالغ
( 404 بازدید ) ( 38 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 6 - شماره 4 - شماره پیاپی 23
خلاصه مقاله : زمینه و هدف:NGN3پروتئينی است كه در انسان توسط ژن Neurog3رمزگذاري و در سلول­هاي پروجنيتور اندوكرين بيان مي­شود. براي تكامل سلول­هاي اندوكرين در پانكراس و روده این ژن مورد نياز است. هدف از این پژوهش بررسی نحوه­ی بیان ژن NGN3در بافت پانکراس انسان بالغ استروش کاربافت پانكراس بالغ انسان با رعايت ضوابط قانوني از نمونه­هاي پانكراس كه جهت پيوند به بيماران ديابتي فراهم شده­اند، تهيه شد. بعد از استخراج RNAوسنتز DNA، بيان ژنNGN3با استفاده از تكنيك­هاي PCR (Polymerase Chain Reaction)مورد مطالعه قرار گرفت.یافته ها:نتايج ارزيابي نشان داد كه در بافت پانكراس بالغ انسان ژن NGN3بيانمي­شود.نتيجه­گيري:طبق بررسی هایی که تا کنون انجام شده است بیان NGN3مربوط به دوره کوتاهی در زمان تکامل پانکراس و تولید سلول های اندوکرین به خصوص سلول های بتا می باشد و نتایج این تحقیق می تواند بیانگر این نکته باشد که احتمالاً در پانکراس بالغ جمعیتی از سلول­های زاینده اندوکرین وجود دارد.
تخصص ها :
پانكراس، سلول های زاينده اندوکرین،NGN3

6
بررسی اثر آلودگی کلرید سرب بر مراحل تکوین جنین گونه­ ی زینتی آنجل ماهی
( 376 بازدید ) ( 19 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 6 - شماره 4 - شماره پیاپی 23
خلاصه مقاله : زمینه و هدف:امروزه با دخالت صنعتی بشر میزان فلزات سنگین در محیط افزایش یافته و موجبات صدمه به محیط زیست را فراهم میکندهدف از این تحقیق بررسی اثر آلودگی کلرید سرب بر مراحل تکوین جنین گونه­ی زینتی آنجل ماهی (Pterophyllum scalar) است. روش کار:بدین منظور پس از انتخاب 5 جفت ماهی آنجل و لقاح و تهیه تخم ماهی، در مرحله اول پژوهش برای تعیین غلظت سمیت حاد  LC50کلرید سرب ،4 غلظت/Lgμ  6،10، 20 و 40 و شاهد انتخاب و برای هر غلظت در 3 تکرار نمونه برداری انجام شد. مدت نمونه برداری برای هر غلظت در هر تکرار 96 ساعت در نظر گرفته شد و در نهایت در هر تکرار تعداد جنین های تلف شده (سفید شده) شمارش گردید. در مرحله دوم پژوهش اثر تغییرات حاصل از سمیت کلرید سرب بر مراحل تکوین جنین ماهی آنجل بر اساس طول جنین مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور 4 غلظت کمتر از LC50انتخاب و در 3 تکرار نمونه برداری صورت گرفت. یافته ها:نتایج نشان داد که غلظت سمیت حاد در مطالعه حاضر برابرg/L μ6 بود. هم چنین افزایش غلظت کلرید سرب سبب تاخیر در طول رشد جنین به نسبت نمونه شاهد گردید. در واقعکلرید سرب، باعث تاخیر در زمان رشد در جنین ماهی شد. این تاخیر با افزایش غلظت­های تحت تیمار، افزایش یافت. نتايج نشان داد كه در ساعت 20 بعد از لقاح بين تيمارها اختلاف معني­داري وجود دارد.
تخصص ها : سرب، جنین ماهی، ماهی آنجل.

7
بررسی جهش زایی و سرطان­زایی نانوذرات بیسموت با استفاده از سالمونلا تیفی موریوم TA100 و میکروزوم کبد موش
( 407 بازدید ) ( 86 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 6 - شماره 4 - شماره پیاپی 23
خلاصه مقاله : زمینه و هدف:استفاده از نانو ذرات به علت ارزانی، مفید بودن و خاصیت ضد میکروبی بالای آن ها، در زمینه های مختلف رو به افزایش است. بنابر این باید به مضرات احتمالی آن ها نیز توجه شود و در غلظتی استفاده شوند که جهش زا و سرطان زا نباشد. لذا تحقیق حاضر با هدف بررسی اثرات جهش زایی و سرطان زایی نانوذرات بیسموت با سایز nm56 و در سه غلظتppm1/39، 1/78، 25/156 انجام گرفت.روش کار:در ابتدا جهش زایی ماده آزمون ایمز با استفاده از سالمونلا تیفی موریوم100TAسنجش و سرطان زایی آن جداگانه با میکروزوم کبدی موش9Sافزوده و شمارش کلنی های برگشتی انجام گردید. نتایج حاصل از این آزمایش به کمک نرم افزار SPSSو روش آماری آنالیز واریانس یک طرفه مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها:در حضور میکروزوم کبد موش تعداد کلنی های برگشتی در مقایسه با عدم حضور این آنزیم، کاهش یافته و این بدین معنی است که اثر جهش زایی و سرطان زایی با حضور این آنزیم کاهش می یابد.نتیجه گیری:طبق نتایج پژوهش حاضر نانوذرات بیسموت فعالیت جهش زایی و سرطان زایی از خود نشان نداد.
تخصص ها : نانوذرات بیسموت، سالمونلا تیفی موریوم TA100، تست ایمز، میکروزوم کبدی موش

دسترسی سریع

کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه فیزیولوژی و تکوین جانوری محفوظ می باشد .