English
فصلنامه فیزیولوژی و تکوین جانوری
مشاهده مقالات شماره
 دوره8،شماره4 (/1394) ،پیاپی31
 
1
بررسی اثر پیش تغذیه با روغن سیاهدانه بر شاخص های بافتی بافت تومور در موش های Balb/cمبتلا به سرطان سینه
( 309 بازدید ) ( 64 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 8 - شماره 4 - شماره پیاپی 31
خلاصه مقاله : مقدمه وهدف:سرطان سینــه دومین عامل شایع مرگ و میر در بین زنان جهان می باشد. هدف از این مطالعه بررسی اثر پیش تغذیه با روغن سیاهدانه بر روی شاخص های بافتی تومور در موش های Balb/cمبتلا به سرطان سینه می باشد.روش کار:چهار گروه 5 تایی موش Balb/Cبه یک گروه کنترل و سه گروه تیمار تقسیم شدند. تیمار در گروه کنترل آب مقطر و در سه گروه دیگر روغن سیاهدانه به ترتیب با دوزهای 1، 2 و 4 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن به مدت چهار ماه از راه دهانی صورت گرفت، پس از این مدت موش ها قطعات تومور را با جراحی و به صورت زیر جلدی دریافت نمودند، حجم تومور با فرمول2/(LWVهر  دو هفته یک بار بررسی و ابعاد توسط کولیس دیجیتالی اندازه گیری و شاخص های بافتی بر روی تومورها  در پایان 21 روز از القائ بررسی گردید.يافته­ ها:نتایج این مطالعه نشان داد میانگین حجم تومورهای موش­ های تیمار شده با 4 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن تفاوت معنی داری نسبت به گروه تیمار داشته و میزان تراکم عروق در موش های تیمار شده با 4 میلی گرم روغن سیاهدانه بر وزن بدن کاهش معنی­ داری نشان می دهد. نتيجه­ گيري:روغن سیاهدانه با کاهش تراکم عروق و کاهش تکثیر سلول ها و افزایش آپوپتوز در برابر سلول­های سرطانی اثر محافظتی دارد.
تخصص ها :
روغن سیاهدانه، تومور، میتوز، آپوپتوز.

2
بررسی تاثیر باکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس T4جدا شده ازلبنیات سنتی استان مرکزی بر میزان هورمون کورتیکوسترون در موش نر نژاد ویستار
( 396 بازدید ) ( 21 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 8 - شماره 4 - شماره پیاپی 31
خلاصه مقاله : مقدمه و هدف:پروبيوتيک‌ها ميکروارگانيسم‌هايي زنده مي‌باشند که با بهبود تعادل ميکروبي روده، اثرات مفيدي بر روي ميزبان(انسان يا حيوان) اعمال مي‌کنند و غالباً به صورت مکمل‌هاي غذايي و يا دارويي مورد استفاده قرار مي‌گيرند. اين ميکروارگانيسم‌ها مي‌توانند درتعديل سيستم ايمني، کاهش کلسترول سرمي، کاهش عفونت‌هاي گوارشي، کاهش احتمال ابتلا به سرطان، کاهش آلرژي‌هاي پوستي و غذايي در اطفال نقش داشته باشند. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر باکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس T4جدا شده ازلبنیات سنتی استان مرکزی بر میزان هورمون کورتیکوسترون در موش نر نژاد ویستار است. روش­ کار:در این پژوهش با استفاده از 40 سر موش نر نژاد ویستار با وزن 150-170 گرم و متوسط سن 4 هفته که به طور روزانه تحت استرس های مزمن و حاد قرار داشتند، میزان تاثیر لاکتوباسیلوس T4جدا شده از لبنیات سنتی استان مرکزی بر روی مقدار هورمون های استرس در موش مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.يافته­ ها:نتایج نشان داد استفاده از این لاکتوباسیلوس پروبیوتیک به طور معنی داری موجب کاهش میزان کورتیکوسترون در موش می گردد (p
تخصص ها : پروبیوتیک، لاکتوباسیلوس، موش نژاد ویستار، استرس

3
اثر دوازده جلسه تمرين مقاومتی دايره‌ای به همراه مصرف پروتئين وی بر سطوح استراحتی تام و پروفایل لیپیدی آپوليپوپروتئين HDL-Mدر مردان غیر ورزشکار
( 481 بازدید ) ( 81 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 8 - شماره 4 - شماره پیاپی 31
خلاصه مقاله : زمینه و هدف:پروتئين وي منبع پروتئيني با كيفيت بالا و مكمل رايج در جامعة ورزشي است.هدف پژوهش حاضر،بررسی تاثیر دوازده جلسه تمرين مقاومتی دايره‌ای به همراه مصرف پروتئين وی بر سطوح استراحتی آپوليپوپروتئينHDL-M تام و پروفایل لیپیدی در مردان غیر ورزشکار بود.روش کار:نوع مطالعه کاربردی و روش تحقیق از نوع طرح نیمه تجربی با دو گروه کنترل و گروه دریافت کننده پروتئين وی(50 گرم) که بلافاصله بعد از هر تمرین به صورت خوراکی به آزمودنی ها داده شد، تقسیم شدند. برنامه تمرین مقاومتی به مدت دوازده جلسه و سه جلسه در هفته و یک ساعت در هر جلسه بود. قبلوبعد ازدورهتمرینیسطوح استراحتی آپوليپوپروتئينHDL-M  تام، HDLانسان که بر اساس چگالی آن، به دو زیرمجموعه 2،3 HDLتقسیم شده، اندازه گیری گردیده بودبرای مقایسه میانگین تغییرات درمتغیرهای پژوهش ازآزمون تی همبسته وبرای بررسی تغییرات بین گروه های پژوهش از آزمون تی مستقل و سطح معناداری 0/05استفاده شد.یافته­ ها:نتایج مطالعه حاضر نشان داد که سطوح استراحتی آپوليپوپروتئينHDL-M  تام و کلسترول 3 HDLکاهش معنادار (0/01= P) و کلسترول 2  HDLافزایش معنادار(0/03= P) در مقایسه با گروه کنترل داشت.نتیجه گیرينتایج پژوهش حاضرنشان داد که تمرین مقاومتی دایره ای می تواندبرسطوح استراحتی آپوليپوپروتئين HDL-M، کلسترول 2، 3 HDLموثر واقع شود.
تخصص ها :
لیپو پروتئین، آپولیپوپروتئین،مردان غیر ورزشکار.

4
مطالعه بافتی و معرفی ژن هایfeoB وfyuA  سیدروفور در تومورهای سرطانی کولورکتال آلوده به اشریشیاکلی
( 388 بازدید ) ( 31 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 8 - شماره 4 - شماره پیاپی 31
خلاصه مقاله : مقدمه و هدف: سرطان کولورکتال دومین سرطان رایج در جهان می باشد.دامنه تغییرات ژنتیکی در ایجاد سرطان کولورکتال وسیع بوده و بررسی ها نشان می دهد عفونت با نوع خاصی باکتری اشریشیا کلی در افراد مبتلا به بیماری التهاب روده به خصوص کولیت اولسراتیو می تواند باعث شروع سرطان کولورکتال شود. نوع خاصی از باکتری اشریشیا کلی سیدروفور با تولید انترو توکسین باعث اختلال در سیکل سلولی، شروع و توسعه سرطان کولورکتال می گردد. هدف از این مطالعه ارتباط سویه های اشریشیا کلی سیدروفور و سرطان کولورکتال استروش کار: بیو بسی از روده بزرگ مراجعه کنندگان به کلینیک گوارش شامل 35نمونه از افراد مبتلا به سرطان کولورکتال و 35نمونه از افراد سالم از نظر بیماری های روده ای و سرطان کولورکتال گرفته شد. پس از تهیه لام از بافت سالم و سرطانی، جدا سازی باکتری اشریشیا کلی و استخراجDNA  با تکنیکDuplex PCR برای دو ژنfeoB  و fyuAبه عنوان مارکر ژن های سیدروفور انجام شدیافته هااز بافت سرطانی 3/59%و 20%بافت سالم ژنfeo B  و برای ژنfyuA 8/14%در بیمار و 8%درافراد سالم مشاهده شد.نتیجه گیرینتایج حاصل از بررسی این ژن ها در ایران نسبت به نتایج منتشر شده مشابه در کشورهای اروپایی فراوانی کمتری نشان می دهد.
تخصص ها :
اشریشیاکلی، انتروباکتین، سرطان کولورکتال.

5
بررسی فعالیت آنزیم های گوارشی، ترکیب بیوشیمیایی لاشه و فلور باکتریایی روده بچه ماهی صبیتی(Sparidentexhasta) در پاسخ به سطوح مختلف زایلواولیگوساکارید جیره
( 510 بازدید ) ( 138 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 8 - شماره 4 - شماره پیاپی 31
خلاصه مقاله : زمینه و هدف:پربیوتیک ها به عنوان اجزاء غذایی غیرقابل هضم، سلامتی میزبان را از طریق رشد یا فعال نمودن گزینشی تعداد محدودی از باکتری های مفید دستگاه گوارش تحریک و فعالیت باکتری های بیماری زا را کاهش می دهند. این مطالعه اثرات سطوح مختلف لاکتوفرين جیره بر فعالیت آنزیم های گوارشی، ترکیبات بیوشیمیایی لاشه و فلور باکتریایی روده بچه ماهي صبيتي (Sparidentexhasta) را مورد بررسی قرار می دهد.روش کار:برای این منظور تعداد 405 قطعه ماهی با میانگین وزنی 0/3 7/64 گرم(45 قطعه در هر تکرار) از پژوهشکده آبزی­ پروری جنوب کشور تهیه شد. این مطالعه در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با 3 تیمار و 3 تکرار در داخل تانک های فایبرگلاس 300 لیتری انجام گردید. بچه ماهیان به مدت 42 روز با جیره های حاوی 0، 5/0 و 1 درصد زایلواولیگوساکارید تغذیه شدند. در پایان آزمایش نمونه های لاشه و روده برای بررسی ترکیب بیوشیمیایی بدن، فعالیت آنزیم های گوارشی و فلور باکتریایی روده جمع آوری شدند.یافته ها:نتایج حاصل نشان داد که زایلواولیگوساکارید جیره، فعالیت آنزیم های گوارشی شامل آلکالین پروتئاز، آمیلاز و لیپاز ماهی صبیتی را تغییر نداد(p>0/05). در این آزمایش رابطه همبستگی ضعیف، مثبت و غیر معنی داری بین پربیوتیک جیره و فعالیت آنزیم آلکالین پروتئاز، آمیلاز و لیپاز مشاهده شد(p>0/05). نتایج این مطالعه نشان داد که سطوح مختلف پربیوتیک تاثیری بر روی ترکیب بیوشیمیایی بدن شامل پروتئین، چربی، خاکستر و رطوبت و فلور باکتریایی روده ندارد(p>0/05نتیجه گیری:به طور کلی، این مطالعه نشان داد که فعالیت آنزیم های گوارشی به وسیله پربیوتیک جیره تحت تاثیر قرار نگرفت. علاوه بر این، افزودن 5/0 و 1 درصد زایلواولیگوساکارید به جیره اثرات معنی داری بر ترکیب بیوشیمیایی بدن و فلور باکتریایی روده ماهی صبیتی نیز ندارد.
تخصص ها :
پربیوتیک، آنزیم هایگوارشی، ترکیب بیوشیمیایی لاشه، فلور باکتریایی روده، ماهی صبیتی (Sparidentexhasta

6
بررسی مقایسه ای تیمار ویتامین D3و کلسیم بر شاخص های رشد و سیستم ایمنی بچه تاسماهی ایرانی(  Acipenser persicus
( 349 بازدید ) ( 30 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 8 - شماره 4 - شماره پیاپی 31
خلاصه مقاله : زمینه و هدف:رشد یکی از پیچیده ترین پدیده هایی است که کمیت، کیفیت و مواد تشکیل دهنده غذا در آن موثر اند. در این بین برای کاهش خطر بیماری ها، بایستی سطح مقاومت ماهیان به عفونت ها را از طریق تحریک های ایمنی بدن مثل ویتامین ها افزایش داد. از آن جا که سطوح غیرعادی ویتامین Dو کلسیم یک عامل تصادفی در بسیاری از بیماری هاست، پس چرخه غذا، رشد و سیستم ایمنی، چرخه ای زنجیروار می باشد که کاهش یا افزایش در یکی از این موارد نتیجه مستقیم در دیگر عوامل می گذارد. هدف از انجام این تحقیق، بررسی وجود ارتباط هم جهت بین فاکتورهای رشد با سیستم ایمنی بچه تاسماهیان در طول 8 هفته بوده است.روش کار:این پژوهش در پاییز1393 با همكاري موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزردر بخش تکثیر و پرورش بر روی60 عدد بچه ماهي با میانگین وزنی 18/56 گرم در 15 حوضچه 50 لیتری با تراکم 4 عدد انجام گردید. این تحقیق در4 تیمار با غلظت های(تیمار 1- کلسیم6grkg تیمار 2- ویتامین D3در سطح IU3000 ، تیمار 3- کلسیم 12grkg، تیمار 4- ویتامین D3IU3000 و کلسیم 6grkgغذایی و 1 گروه شاهد(بدون افزودنی) با 3 تکرار، صورت پذیرفت. بیومتری و اندازه گیری شاخص های رشد هر دو هفته یک بار انجام گردید و اندازه گیری پارامترهای خونی فقط در پایان دوره بین گروه های آزمایشی و شاهد انجام شد.یافته ها:تحقیق حاضر نشان داد که کلیه فاکتورهای رشد در پایان دوره،در تیمار های 1 و 2 بیش از سایر تیمارها بوده و اختلاف آماری معنی دار مشاهده شد(0/05P. هم چنین در پایان دورهویتامین  D3خون، گلبول های سفید و نوتروفیل ها اختلاف آماری معناداری با سایر تیمارها داشت(0/05Pنتیجه­ گیری:پس می توان نتیجه گرفت رشد بهینه هم سو با افزایش قدرت سیستم ایمنی پدید آمده است.
تخصص ها :
بچه تاسماهیان ایرانAcipenser persicus، ویتامینD3و کلسیم، فاکتورهای رشد، سیستم ایمنی.

7
مطالعه­ ی مولکولی ژن­های مشترک در تکامل سلولی و سرطان بر روی بافت بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال
( 358 بازدید ) ( 35 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 8 - شماره 4 - شماره پیاپی 31
خلاصه مقاله : مقدمه و هدف:سرطان کولورکتال سومین سرطان شایع در مردان و دومین سرطان شایع در زنان در جهان است.ژن Axinشامل axin1و axin2می باشدC-mycودیگر ژن­های این خانواده فاکتورهای رونویسی را کد می کنند که نقش حیاتی را درتکثیر سلولی، رشد، تمایز و آپاپتوز بازی می نمایند.هدف از انجام این مطالعه، ارزيابي نیمه کمی بیان ژن­هایAXIN1و CMYCدر mRNAبافت بیماران ایرانی مبتلا به سرطان كولوركتال و ارتباط خاموش یا روشن بودن این ژن­ها در هر یک از مراحل توموري با فاکتورهای پاتولوژیك بیماران است. روش کار:بدین منظور بررسی­ ها بر روی 54 نمونه­ ی توموری و 41 نمونه­ ی نرمال(بافت سالم کنارناحیه توموری) از 54 بیمار مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی تهیه شد و آزمایش RT-PCRبر روی cDNAسنتز شده حاصل از mRNAبافت ها با پرایمرهای بتااکتین و ژن­های AXIN1CMYCانجام شد.یافته ها:باتوجه به نتایج به دست آمده، بیان ژن AXIN1در 55% از نمونه­ها روشن و در 45% از نمونه­ ها خاموش بود و بیان ژن C-MYCدر87/5% از نمونه­ ها روشن و در 12/5% از نمونه­ ها خاموش بود.آنالیزی آماری توسط  نرم افزارSPSSو آزمون های، t-Testو X2مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت که نشان داد تفاوت معناداری میان بیان ژن­های AXIN1و  C-MYCدر دو گروه از نمونه­ های نرمال و تومور وجود دارد(0/05Pنتیجه گیری:نتایج حاصله نشان داد که بیان ژن­های AXIN1و  C-MYCکه همواره در تکامل سلولی نقش داشتند و بسیار موثر ظاهر می­ شدند در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال افزایش می یابد.
تخصص ها : Axin1,CMYC، بیان ژن، سرطان کولورکتال،RT-PCR

8
مقایسه اثر مهاری فیکوسیانین(sp. ISC 55Anabaena) با داروی پکلی تاکسل بر رشد سلول های سرطان پستان نوع 4T1
( 569 بازدید ) ( 76 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 8 - شماره 4 - شماره پیاپی 31
خلاصه مقاله :
مقدمه و هدف:سرطان پستان به عنوان شایع ترین تومور بدخیم در زنان سراسر دنیا شناخته شده است. مطالعات متعددی در ارتباط با خواص ضد سرطانی بیلی پروتئین فیکوسیانین سویه های مختلف سیانوباکتری ها انجام گرفته است. از این رو برای اولین بار به مطالعه تاثیرات ضد سرطانی فیکوسیانین سیانوباکتریsp. ISC 55Anabaenaو مقایسه آن با داروی پکلی تاکسل بر رده ی سلولی سرطان پستان 4T1پرداخته شده است.روش کار:پس از کشت سیانوباکتری در شرایط خاص، از روش های اختصاصی جهت استخراج فیکوسیانین استفاده گردید. سلول­ های سرطانی پستان 4T1کشت داده شدند. برای اطمینان از انجام طرح تست های تشکیل کلنی در آگار، آزمون های MTTو چسبندگی انجام گرفت. اثر سایتوتوکسیسیتی فیکوسیانین و داروی پکلی تاکسل در غلظت های مختلف(250،200، 175،150، 125،100، 75،50، 25،20، 15،10 میلی لیتر /میلی گرم) و در بازه زمانی 24 ساعت انکوباسیون سلولی مورد آزمایش قرار گرفت. تاثیرات این غلظت ها بر درصد سلول های زنده از نظر تغییرات مورفولوژیکی با میکروسکوپ معکوس و آنالیز آماری ANOVAو آزمون تعقیبی Tukeyمورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها:نتایج حاصله نشان دهنده ی افزایش خاصیت ضد سرطانی فیکوسیانین در غلظت های بالا با افزایش آپاپتوز با سطح معنادارpود.نتیجه­ گیری:با توجه به نتایج، فیکوسیانین آنابنا دارای خاصیت ضد سرطانی می باشد که با افزایش غلظت، اثر مهاری بر رشد سلول­ های سرطانی 4T1افزایش پیدا نمود.
تخصص ها :
 Anabaena sp. ISC 55 ، فیکوسیانین، آزمون MTT، پکلی تاکسل، رده سلولی 4T1.

دسترسی سریع

کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه فیزیولوژی و تکوین جانوری محفوظ می باشد .