English
فصلنامه تخصصی عرفان اسلامی
مشاهده مقالات شماره
 دوره3،شماره9 (/1385)
 
1
سلسلة اسناد صوفيان
( 274 بازدید ) ( 55 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 3 - شماره 9
خلاصه مقاله :
سلسله‌هاي صوفيه خود را ادامه‌دهندگانِ راه بزرگان دين دانسته و بر همين اساس سلسلة انساب خود را ثبت نموده كه همين اسناد و روايات بخشي مهم از ميراث مكتوب صوفيه به شمار مي‌آيد و تاكنون كمتر به تحليل و بررسي آنها پرداخته شده است. در اين مقاله يكي از اين روايات كه مربوط به نقشبنديه بوده معرفي و مطالعه گرديده كه در شناسايي شخصيت‌هاي اين سلسله چون عبدالرحمن جامي و ديگران نقش اساسي داشته و يكي از كليدهاي آشنايي با عرفان و تصوف به شمار مي‌آيد. با بررسي منابع اولية موجود مي‌توان به تاريخ خانقاه و تشكيلات صوفيه نيز پرداخت كه بخشي مهم از تأثير اجتماعي و سياسي تصوف را نشان مي‌دهد.
تخصص ها :
عرفان، تصوف، سلسله، طريقت، معروفيه، صديقيه، سلسلة الذهب، شجره‌نامه، ذكر، مراقبه، خرقه.

2
عرفان زرتشتي و مشتركات آن با عرفان اسلامي
( 379 بازدید ) ( 69 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 3 - شماره 9
خلاصه مقاله :
دين زرتشت از كهن‌ترين ادياني است كه حاوي مباني و مايه‌هاي اصيل عرفاني بوده و بر اديان شرقي و غربي تأثير شگرف داشته است. در اين مقاله كوشش گرديده تا مقدماتي دربارة آن مباني عرفاني ارائه گردد و عناويني براي تحقيقات مفصل‌تر پيشنهاد گردد. نظرية «نور و ظلمت» ديدگاهي هستي شناسانه و انسان شناسانه است كه از مشتركات اين دو عرفان به شمار مي‌آيد. شخصيت‌هاي انديشمندي چون ابن يزدانيار ارموي واسطة انتقال انديشه‌هاي عرفان زرتشتي به عرفان اسلامي بوده‌اند. نور و آتش زرتشتي با عنوان عشق و جمال و خرد و وجود در عرفان اسلامي به حيات خود ادامه مي‌دهد. اساطير عرفاني نيز يكي از مشتركات عرفان زرتشتي و اسلامي است به ويژه اسطورة سيمرغ كه نمونه‌اي كامل است. خرقه و سدره نيز شاهد ديگري در اين زمينه است.
تخصص ها :
زرتشت، عرفان، تصوف، امشاسپندان، آتش، نور، وحدت وجود، وهومنه، سيمرغ، عشق، خرقه.

3
سهروردي و انديشمندانِ پس از وي
( 343 بازدید ) ( 31 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 3 - شماره 9
خلاصه مقاله :
مطالعات تطبيقي براي شناسايي انديشه‌ها و نحله‌هاي فكري جايگاهي اساسي دارد. انديشه‌هاي سهروردي نيز در اين مقايسه‌ها روشن مي‌گردد. يكي از دستاوردهاي حكمت اشراق اين است كه هويتي گم كرده را عيان مي‌سازد وبا از خود رميدگي مقابله مي‌كند. از جمله انديشمنداني كه به شيخ اشراق ارادت مي‌ورزيدند، قطب‌الدين شيرازي، جلال‌الدين دواني، ميرداماد استرآبادي، پيروان آذر كيوان، حاج ملاهادي سبزواري و ديگران بودند كه بررسي آثار آنها، خواننده را به انديشه‌هاي سهروردي نزديك مي‌نمايد. همينطور مقايسة سهروردي با هگل ونيچه و فلاسفة ديگر غرب نشان مي‌دهد كه شباهت‌هايي بين آنها وجود دارد. مانند كتاب سفر به شرق از هرمان هسه كه شباهت بسياري با رسالات رمزي شيخ اشراق دارد.
تخصص ها :
تحقيقات تطبيقي، نور، فلسفة اشراق، جاويدان خرد، فلسفة يونان، علم حضوري، بهبودگرايي ، والايش ، زمان الهي  و عرفان شيعي

4
سيري در عرفان جهاني
( 309 بازدید ) ( 35 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 3 - شماره 9
خلاصه مقاله :
پژوهش در عرفان جهاني نيازمند درك انگاره‌هاي عالي عرفان در مذاهب الهي، اديان غير الهي، بررسي عميق و هم‌انديشي ژرف‌ در نظريه‌هاي عرفاي رباني، عاشقان الهي، معتقدان مؤمن و اصحاب پيامبران و عرفان طلبان مي‌باشد كه مي‌توان منشاء آن را در نقش‌هاي تئوريك، و جهت‌هاي عالي شناخت جستجو نمود. همين طور كه اداره، هدايت و سازماندهي يك نهاد اجتماعي بستگي به علاقه و توانمندي مدير آن از جهت علمي و اجرائي دارد، سير عميق در عرفان جهاني به منظور مقايسه اصول، هدف‌ها و روش‌هاي كشف رموز خلقت، عارفان انديشمند و سالكان كنكاش‌گر را مي‌طلبد كه راههاي شهودي تقرّب به حقّ مطلق را طي كرده و در وادي خوديابي به خدايابي به مسير درست و سنجيده دست يافته باشند. پژوهشگر در اين مقاله ضمن بررسي ريشه‌هاي تئوريك عرفان حقيقي نظير جهت‌‌گيري آرماني و آموزه‌هاي خداگرائي، مكاتب عرفان الهي را مورد بررسي قرار داده، آن‌ها را از نحل خداگريزي وماديگرائي محض مجزا نموده، مفاهيم، فلسفه و اصولي كه آثار آفرينش را به آفريدگار ارتباط مي‌دهد با عرفان‌هاي عملي تطبيق نموده، عرفان‌هاي منطقي را از عرفان‌هاي خرافاتي و دور از حقيقت جدا ساخته است. در پايان به كند و كاو در انديشه‌ها و آثار عرفاني دو تن از عرفاي بزرگ مسيحي در قرن‌هاي 15 و 19 پرداخته است.
تخصص ها :
عرفان نظري، عرفان عملي، مباني تئوريك، روشنفكري، حقيقت، درون‌گرائي، برون‌گرائي، ايصال به حق، توحيد شناسي، رياضت، عشق.

5
رابطة مشيت الهي با هدايت و ضلالت انسانها
( 283 بازدید ) ( 43 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 3 - شماره 9
خلاصه مقاله :
مشيت الهي و ارتباط آن با مسئله هدايت و ضلالت آدميان از جمله مهمترين مسائلي است كه اذهان انديشمندان ديني را به خود متوجه نموده‌است. پژوهش حاضر جستاري است در انديشه‌هاي عرفاني محيي‌الدين ابن عربي عارف نامدار قرن هفتم هجري جهت يافتن پاسخ اين مسئله براساس اصول ومباني فكري عقيدتي او. در اين تحقيق پس از تعريف اعيان ثابته، اهميت و نقش آن در مشيت الهي بيان گرديده و مسئلة تابعيت مشيت خداوند از علم او و در نهايت اعيان ثابته و احدية التعلّق بودن مشيت الهي تبيين و تحليل گرديده است و سپس به اين نتيجه مي‌رسد كه آنچه در عالم وجود حاصل است برحسب عين ثابت ممكنات مي‌باشد و هر عيني را استعدادي است ذاتي و لايتغير. همه ممكنات مطيع نظام تكوين و مشيت الهي هستند و اراده و مشيت الهي نيز تنها به خواست و استعداد ذاتي ممكن تعلّق مي‌گيرد.
تخصص ها :
وحدت وجود، اعيان ثابته، مشيت، اراده، سرّ قدر، اسماء، صفات.

6
 نگاهی نو به نسبت وحدت شخصی و وحدت تشکیکی وجود
( 294 بازدید ) ( 49 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 3 - شماره 9
خلاصه مقاله :
اين مقاله در صدد ارائه ديدگاهي نو در بارة نسبت ميان «وحدت شخصي وجود» در حوزه عرفان و «وحدت تشكيكي وجود» در حوزه فلسفه است. در همين راستا با تكيه بر ادبيات، قواعد و روشهاي مختلف آنها، اين دو ديدگاه وحدت‌گرا را نه در طول و عرض هم كه در دو حوزة مختلف معرفتي و متناظر بر يكديگر مي داند. بر همين اساس اين دو موضوع را در كتب فيلسوف شهير مشرق زمين جناب صدرالمتألهين دنبال كرده و با ارائه تقدم و تأخر آثار ايشان بر پذيرش توأمان اين دو رويكردهستي شناسانه در آثار ايشان تأكيد مي ورزد.
تخصص ها :
وحدت شخصي و تشكيكي، ملاصدرا، فلسفه، عرفان.

7
ديوانگي و ديوانه نمايي در ادبيات عرفاني
( 246 بازدید ) ( 38 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 3 - شماره 9
خلاصه مقاله :
عشق و محبّت و زيبايي؛ يكي از دغدغه‌هاي هميشگي بشر بوده و درگيري‌هاي دنيايي و فكري با آن داشته است. اين موضوعات اساسي، در عرفان نيز تبلور خاصي يافته‌اند تا آنجا كه به عنوان يكي از بحث‌هاي عرفان در شاخه‌هاي گوناگون آن مطرح گرديده‌اند. عشق به معشوق، مستغرق شدن در جمال بي‌پايان نگار ازلي و سر كشيدن جرعه‌اي شراب نام محبّت يار، حالتي به عاشق مي‌دهد كه او را از وادي عقل وهوشياري به صحراي بي‌كران جنون و سرگشتگي مي‌كشاند و به اصطلاح متصوفه، او را از «صحو» به «سكر» رهنمون مي‌گردد و در بيخودي و مستي و ديوانگي از اثر مي ناب وحدت، خود را بيگانه مي‌يابد و رفتار و كرداري از او سر مي‌زند كه از عقل بشري و هوشياري دنيوي به دور است و به حالات مجانين نزديك‌تر است و همين امر، باعث به وجود آمدن حالات و كرداري مي‌شود كه بيشتر كاويده خواهد شد. اين مجانين و مستان الهي در پناه اين بيخودي و جنونشان، به زيباترين و ناب‌ترين ارتباط معنوي و دروني با معشوق يكتاي ازلي‌شان مي‌رسند و چنان به پختگي مي‌رسند كه از خوديِ خودشان اثري نمي‌ماند و آنچه برجا مي‌ماند فقط «او»ست و لاغير...
تخصص ها :
جنون، عقل، عشق، محبّت، صحو، سكر، عرفان، تصوف، وجد، حال، شور، مستي، هوشياري، جمال، محبوب، معشوق، جانان، سودا، عاشق.

8
عرفان و پيشگيري از جرائم
( 287 بازدید ) ( 21 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 3 - شماره 9
خلاصه مقاله :
جوامع انساني در قرن‌هاي گذشته با استفاده از شرايع ديني به پاكسازي فرد و جامعه از انحرافات و به از بين بردن بزهكاري و مبارزه با جرائم اقدام مي‌كرده‌اند، اما با پيشرفت‌هاي اخير در زمينه‌هاي فن‌آوري و علوم مختلف، چون آن شريعت‌ها نوسازي نمي‌گرديد و متناسب با نيازهاي روز به پيش نمي‌آمد، ديدگاه مادي و منفعت طلبانة انسان مداري، براساس كسب سود و لذّت بيشتر بر رشته‌هاي مختلف حقوق تفوّق يافت. در جامعة امروز بشري كه به عرفان گرايش پيدا شده و انسان‌ها به باطن و قلب دين تمايل يافته‌اند بايد از اين انرژي در زمينه‌هاي مختلف حقوقي و به ويژه براي پيشگيري از جرائم و آسيب‌هاي اجتماعي بهره‌گيري نمود و راهكارهاي لازم را ارائه داد.
تخصص ها :
حقوق، جرم، مجازات، عرفان، اصالت انسان، فلسفة حقوق، بحران مدرنيته.

دسترسی سریع

کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه تخصصی عرفان اسلامی محفوظ می باشد .